واگذاری صلح با خورشید به خصوصیها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دولت اعتبار الزم برای تولید انرژی خورشیدی را ندارد از این رو از بخش خصوصی دعوت کرده است تا به این

عرصه وارد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.