ابهام در متوسط عمر ناوگان ریلی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

به گزارش گسترش صنعت، یکی از پیشنیازهای ای//ن توس//عه افزایش س//رعت همراه ب//ا امنیت در حملونقل ریلی اس//ت. درحالحاضر سرعت بخش حملونقل ریلی 130 کیلومتر در س//اعت است که این میزان س//رعت در قطارهای سایر کشورها بین 400 تا 500 کیلومتر در س//اعت اس//ت. همچنین نیازی که از افزایش س//رعت مهمتر است، نوسازی ناوگان ریلی است.

استفاده از روشهای سنتی در سیستم حملونقل ریل//ی مطل//وب جامع//ه نیس//ت و در جایگزین//ی روشهای سنتی با مدرن باید از دانش روز بهره برد تا دیگر شاهد بهخطر افتادن جان انسانها نباشیم.

اگرچ//ه دش//واریهای اقتص//ادی در س//الهای گذش//ته موجب ش//ده اس//ت که در هر پروژهای به حداق//ل پیش//رفتها اکتفا کنیم اما اگر قرار اس//ت پیشرفتهای فناوری داشته باشیم، حادثه اخیر در ناوگان ریلی نشان داد که این تالش کافی نیست.

ن//اوگان ریل//ی در هر دو بخش مس//افری و باری نیازمند نوس//ازی است و بهینهسازی و اصالح رفتار دینامیکی انواع ناوگان ریلی ش//امل افزایش راحتی سفر، کاهش سایش، افزایش ایمنی ...و میشود که همه این موارد را باید با هم پیش برد.

‹متوسط‹عمر‹ناوگان‹ریلی ‹

گام نخست در توسعه ناوگان ریلی، بررسی شرایط موجود اس//ت. به عبارت دیگر، پرسش نخست این است که متوسط عمر ناوگان ریلی چه قدر است؟

نگاهی به سخنان مدیران و مسئوالن بخش ریلی آمارهای متفاوتی را نشان میدهد.

ب//رای نمونه، مدیرعامل جدی//د راهآهن که میانه آذر به این س//مت منصوب شد متوسط عمر ناوگان ریلی را 45 سال اعالم کرده است. سعید محمدزاده به ایسنا گفت: متوس//ط عمر ناوگان ریلی کشور تا چندی پیش 56س//ال بود و با سیاس//تهای جدی راهآهن درحالحاضر به 45 سال رسیده است.

‹کاهش‹۰۱ساله‹متوسط‹عمر‹ناوگان ‹

مرداد امس//ال بود که وزیر راه و شهرسازی وعده خروج واگنهای باالی 54سال از شبکه ریلی کشور را داده بود.

ب//ه گزارش آریا، عباس آخوندی با تاکید بر اینکه متعهد به نوس//ازی ن//اوگان ریلی هس//تیم، گفت: ناوگان ریلی کش//ور بسیار کهنه و فرسوده است که در راس//تای نوسازی آن سال گذشته ناوگان با عمر باالی 55 سال از شبکه ریلی خارج شد.

آخوندی با یادآوری اینکه سال گذشته واگنهایی با عمر 46سال در شبکه ریلی سیر میکردند، وعده داده بود که تا پایان آذرماه امسال واگنهای با عمر باالی 54س//ال از ش//بکه ریلی خارج میشود که با این کار متوسط عمر ناوگان 01سال کاهش مییابد.

وزیر راه و شهرس//ازی همچنین گفت: سال آینده نیز واگنهای با عمر باالی 53س//ال از ناوگان خارج میشود.

‹عمر‹ناوگان‹بخش‹ریلی‹۲۳‹سال‹است ‹

مدیرعامل ش//رکت حملونقل رج//ا در فروردین س//ال 94 میانگین عمر ناوگان بخ//ش ریلی را 32 سال اعالم کرد.

مدیرعامل پیش//ین ش//رکت حملونق//ل رجا با اش//اره به افزای//ش عمر ناوگان بخ//ش ریلی گفت: درحالحاض//ر عمر ناوگانها در ایران به 32 س//ال رس//یده و نوس//ازی 55 واگ//ن را امس//ال درنظ//ر گرفتهایم.

به گفته موسوینژاد، در کشور ایران از کل بخش حملونق//ل، 57درص//د ش//امل حملونقل عمومی و ج//ادهای، 4 تا 5درصد ای//ن حملونقل مربوط به بخش هوای//ی و تنها 3درصد مربوط به بخش ریلی است.

به گزارش باش//گاه خبرنگاران، مدیرعامل پیشین رجا که در آن زمان بر این سمت بود، افزود: ایران در مقایس//ه با سایر کشورها کمترین سهم را در بخش ریلی دارد و این میزان در دیگر کشورها به 01درصد میرسد.

س//الهای بسیاری است که س//عی داریم سرعت بخش ریلی را افزایش دهیم و درحالحاضر سرعت بخ//ش حملونق//ل ریلی 130 کیلومتر در س//اعت اس//ت که ای//ن میزان س//رعت در قطارهای س//ایر کشورها بین 400 تا 500 کیلومتر در ساعت است.

موسوینژاد گفت: درحالحاضر در ایران قطارهای پرسرعت وجود ندارد و سرعت قطارهای موجود زیر 100 کیلومتر اس//ت و در برخی از مواقع سرعت را به 130 کیلومتر تا 160 کیلومتر میرسانیم که این سرعت در قطارهای تهران- مشهد، تهران- میانه و تهران – زنجان است.

موسوینژاد با اشاره به اینکه میانگین عمل ناوگان حملونقل ریلی 32 س//ال است، گفت: هر 51سال یکبار اقدام به بازس//ازی واگنه//ا میکنیم و هزینه بازسازی هر واگن یکسوم هزینه ساخت یک واگن جدید است. هر واگن ظرفیت دو بار بازسازی را دارد و با بازسازی سوم این واگنها باید از رده خارج شود.

وی اف//زود: هزین//ه س//اخت ی//ک واگ//ن یک تا 5/1میلیون یورو اس//ت که این هزینه س//اخت برابر با هزینه واردات یک واگن جدید است.

‹تفاوت‹در‹آمار‹عمر‹ناوگان‹ریلی‹ ‹

پ//س از تودی//ع موس//وینژاد، محم//د رجبی در شهریور امسال بهعنوان مدیرعامل رجا انتخاب شد. اگرچه در فروردین س//ال گذشته موسوینژاد عمر ناوگان ریلی را 23س//ال دانس//ته بود اما رجبی در مهر امس//ال، میانگین عمر ن//اوگان ریلی رجا را 40 سال اعالم کرد.

ب//ه گفت//ه وی در مناقصه عمومی که در س//طح بینالملل//ی برگزار ش//د چند ش//رکت اروپای//ی برای تامین ن//اوگان ریلی رجا اع//الم آمادگ//ی کردن//د. مدیرعامل//ی رج//ا اب//راز امیدواری کرد ب//ا فناوری و اس//تانداردهای قابل قب//ول بینالمللی، ن//اوگان م//ورد نی//از رج//ا با تش//کیل کنسرس//یومی با ش//رکتهای ایرانی با اس//تفاده از ظرفیتهای تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید شود.

رجب//ی در ش//هریور امس//ال درباره فرآین//د امض//ای ق//رارداد و تولید این واگنها در داخل کش//ور گف//ت: برای این منظور حداقل به 3س//ال زمان نیاز داریم، از اینرو ش//رکت رج//ا درصدد اس//ت بخش//ی از نیازه//ای خ//ود را با خرید واگنهای دست دوم تامین کند؛ هرچند فروش//نده واگنهای دست دوم در دنیا بسیار محدود است و برای خرید نیز باید شرایط اقلیمی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

رجبی ب//ا بیان اینک//ه انتخاب واگنهای دس//ت دوم مناسب کار بس//یار سختی است، گفت: بیشتر کش//ورهای جه//ان از جمل//ه آلم//ان با بازس//ازی واگنه//ای مس//افری خود به مدت 10 تا 51س//ال دیگر از این واگنها اس//تفاده میکنند، این مسئله سبب ش//ده واگنهای دس//ت دوم مناسب در بازار بسیار کم باشد.

مدیرعامل ش//رکت حملونقل ریل//ی رجا درباره وضعیت کنونی ناوگان مس//افری رجا به ایرنا گفت: در اوج س//فر نزدیک به 830 واگن مسافری رجا در سطح کش//ور در مسیرهای مختلف سیر میکنند و اکنون س//هم رجا از بازار حملونقل ریلی کشور به حدود 05درصد رس//یده است. با این حال همسو با کاهش عمر ناوگان ریلی، درصورتی که از این شرکت 300 واگن از رده خارج ش//ود تعداد واگنهای رجا به 500 دس//تگاه کاهش مییابد و برای جبران این مسئله به دنبال خرید واگنهای دست دوم هستیم، ضمن اینکه ب//ه واردات لکوموتیو و واگنهای باری نیز توجه داریم.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در مجم//وع ش//رکتهای حملونقل ریلی به 2هزار دس//تگاه واگن نیاز دارند و سازندگان داخلی به دالیلی نمیتوانند پاسخگوی این نیاز باش//ند، گفت: به همین دلیل در تالش//یم بخشی از نیازهای خود را از داخل و بخشی را نیز از خارج تامین کنیم.

س//رگردانی در می//ان آمارهای 23، 40 و 45 سال به طور حتم به معنای ک//ج ب//ودن خش//ت اول، در توس//عه ن//اوگان ریلی اس//ت. بدون داش//تن آماره//ای دقی//ق از وضعی//ت موجود هرگ//ز نمیتوانیم گامه//ای بعدی را با اعتماد بر اعداد و ارقام اعالم ش//ده از س//وی مس//ئوالن و کارشناس//ان برداری//م و ای//ن همان چیزی اس//ت که س//رمایهگذاران بخ//ش خصوصی و بهویژه س//رمایهگذاران خارجی را از همکاریها دلس//رد میکن//د. هرچند مدتی اس//ت که در راس//تای توس//عه ناوگان ریلی بخش خصوصی نیز ورود پیدا کردهاند اما بخش خصوصی برای آنکه از س//ود و زیان خ//ود اطمینان داش//ته باش//ند نیازمند آمارها و ارقام دقی//ق و صحیح هس//تند. تناقض در آماره//ا در بیش//تر نهادهای دولتی ایران به چش//م میخورد و همواره این پرسش بیپاسخ میماند که چاره کار در داشتن آمارهای دقیق چیست؟

صنعت زیرس/اخت: راهآهن سراس/ری ای/ران عمری ۸۷ س/اله دارد اما با این حال س/هم حملونقل ریلی کشور درحالحاضر تنها ۳ تا ۶درصد است.

به گفته وزیر راه (در مراس/م آغاز عملیات اجرایی برقی ش/دن خطآهن مشهد-تهران در بهمن ۴۹) دولت یازدهم در تالش است تا پایان عمر خود این سهم را به ۰۲درصد برساند که باید دید تا چه حد این وعده محقق میشود اما جدا از آمارهای احتمالی و پیشبینیها، برای توسعه ناوگان ریلی پیشنیازهایی وجود دارد.

ایران در مقایسه با سایر کشورها کمترین سهم را در بخش ریلی دارد و این میزان در دیگر کشورها به ۰۱درصد میرسد. سالهای بسیاری است که سعی داریم سرعت بخش ریلی را افزایش دهیم و درحالحاضر سرعت بخش حملونقل ریلی ۰۳۱ کیلومتر در ساعت

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.