فاینانس 47 هواپیما تامین شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

قائممق//ام وزی//ر راه و شهرس//ازی از ورود 12 هواپیم//ای ایرب//اس و ATR در س//ال م2017 خب//ر داد و گفت: فاینانس 47 هواپیم//ای ایرب//اس و بوئینگ را تامین کردهایم و ق//رار نیس//ت ش//رکت امریکای//ی خط اعتباری را تامین کند. تامین فاینانس میتواند از س//وی شرکت امریکایی مقیم خارج انجام شود.

اصغر فخریهکاش//ان به ایلنا درباره پیشبینیهای انجام شده برای کاهش ریسکها در مفاد قرارداد خرید هواپیما از بوئین//گ و ایرباس در ش//رایط احتمالی، اظهار کرد: اگر حادث//ه و رویدادی رخ دهد ک//ه در آن طرف ایرانی مقصر نباشد، تمام پیشپرداختها را میتوانیم پس بگیریم.

وی افزود: اگر هواپیمایی تا آن تاریخ ساخته شده باشد، تحوی//ل خواهیم گرف//ت. برای هواپیماهای//ی که در خط تولید اس//ت و هنوز تحویل داده نش//ده هم باید راهکاری بیندیش//یم. بنابرای//ن دوطرف در ش//رایط احتمالی برای تحوی//ل هواپیمایی که در خط تولی//د قرار دارند راهکاری خواهند یافت.

قائممق//ام وزی//ر راهوشهرس//ازی تاکی//د ک//رد: تم//ام ریس//کهای این ق//رارداد و احتماالتی که ممکن اس//ت رخ ده//د را پیشبینی کردهایم و تمام جوانب در ش//رایط احتمالی سنجیده شده است.

وی درباره اینکه گفته میشود مدت تحویل هواپیماهای بوئینگ طوالنی اس//ت، گفت: ساخت هر هواپیما بسته به م//دل و تیپ آن ی//ک فرآیند 9 تا 18 ماهه اس//ت. نکته مهم این اس//ت که خط تولید بوئینگ و ایرباس که منتظر سفارشهای ایرانایر نبوده است باید بگویم در حال حاضر از یک مدل بوئینگ 01هزار سفارش از قبل وجود دارد.

فخریهکاش//ان ادامه داد: بنابراین وقتی گفته میش//ود س//ال م2018 س//ری اول هواپیماها به ایران تحویل داده میشود به این معناست که البهالی زمانبندیهای تولید سفارشهایی که از قبل به بوئینگ داده شده، هواپیماهای سفارش ایران را هم میسازند.

این مقام مس//ئول اف//زود: وقتی گفته میش//ود تحویل هواپیماها از 14 ماه آینده ش//روع میش//ود به معنای آن نیست که ساخت یک هواپیما 14 ماه زمان میبرد بلکه به این معناس//ت که بوئینگ موظف است سفارشهای سایر ایرالینهای//ی که زودت//ر از ایرانایر داده ش//ده را تحویل دهد و بعد س//فارشهای ایرانایر وارد خط تولید میشود ضم//ن اینکه تحویل گرفتن هواپیماها و تدارک و آموزش نیروی انسانی مشغول کار در آن هواپیما و طی مسیرهای بازرگانی آن هواپیما زمانبر اس//ت. در س//الهای نخست تحویل هواپیما از 8 فروند ش//روع میشود البته سالهایی است که از بوئینگ 10 هواپیما خواهیم گرفت.

وی از تحوی//ل 12 هواپیما در س//ال م2017 خبر داد و گفت: در سال م2017 حدود 10 تا 12 هواپیما از ایرباس و ATR تحویل خواهیم گرفت.

فخریهکاش//ان با اش//اره به تامین فاینانس 6 هواپیما از سوی بوئینگ با توجه به اینکه شرکتهای امریکایی قادر به تامین مالی قراردادهای ایرانی نیستند، اظهار کرد: قرار نیس//ت که شرکتها و موسسات امریکایی تامین فاینانس هواپیماه//ا را انج//ام دهند بلکه قرار اس//ت با مس//ئولیت بوئین//گ تجهی//ز منابع مالی انجام ش//ود یعن//ی بوئینگ خ//ط مالی 6 هواپیما را فراهم میکن//د حال اینکه از چه شرکت و از کدام کشور این خط اعتباری را تامین میکند مربوط به بوئینگ است. تامین فاینانس میتواند از شرکت غیرامریکایی یا امریکایی مقیم یک کشور دیگر باشد.

وی ب//ا بیان این ک//ه در حال حاضر تامی//ن مالی چند فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس آماده شده است، گفت: از مجم//وع 100 هواپیمای ایرباس 42 فروند و از مجموع 80 هواپیم//ای بوئینگ 5 فروند تامی//ن مالی را خودمان انج//ام دادهای//م. البته تامی//ن مالی 19 فرون//د را ایرباس برعه//ده گرفته و خط اعتب//اری 6 هواپیما را هم بوئینگ تامین میکند.

فخریهکاش//ان ب//ا بیان اینک//ه تم//ام 80 هواپیما برای مس//یرهای خارجی نیس//ت و 50 فرون//د از بوئینگها در مس//یرهای داخلی اس//تفاده خواهد ش//د، اظه//ار کرد: از هواپیماه//ای بوئین//گ 737 هم در مس//یرهای داخلی و مسیرهای منطقهای استفاده خواهد شد.

وی با اش//اره به انتقال دانش و فناوری س//اخت قطعات هواپیما به ایران در قرارداده//ای بوئینگ و ایرباس گفت: کارگروه//ی تش//کیل دادهایم ک//ه در آن مع//اون علمی رییسجمه//وری و ریی//س مرکز مل//ی فضای//ی ایران و نمایندگان ش//رکتهای س//ازنده هواپیما حض//ور دارند. در ای//ن کارگروه تواناییهای داخل برای س//اخت قطعات هواپیما ارزیابی میشود.

وی افزود: قرار اس//ت شرکتهای دانشبنیان در ذخیره س//اخت قطعات هواپیما حضور یابن//د و قطعات در ایران ساخته و به ش//رکت ایرباس داده میشود تا در هواپیماها و محص//والت خود از آن قطعات اس//تفاده کند. البته این همکاری تنها در بخش سختافزاری نیست و شرکتهای ایران//ی میتوانند در بخش نرمافزاری هم با ش//رکتهای سازنده هواپیما مشارکت کنند.

اصغر فخریه کاشان قائممقام وزیر راه و

شهرسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.