برنام ‹ههای‹توسعه‹متوازن‹در‹غرب‹کارون‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مشاور اجتماعی وزیر نفت به طرح مطالعات جامع اجتماع//ی، اقتص//ادی، مدیریتی و زیس//تمحیطی مناطق نفتی غرب کارون اش//اره ک//رد و گفت: این طرح با هدف دس//تیابی به توسعه پایدار و متوازن در این منطقه در دستور کار وزارت نفت است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا، سیدامیر طالبیان با بیان این مطلب افزود: این طرح مطالعاتی، 3هدف ش//ناخت آثار و پیامدهای صنعت نفت، نحوه مدیری//ت ای//ن آثار و ت//الش برای ایجاد مش//ارکت مردمی را دنبال میکند.

وی ب//ر آم//وزش جوان//ان جوی//ای کار و تقویت مهارتهای ش//غلی تاکید کرد و گفت: توانمندسازی جوانان جویای کار منطقه، گزینههای شغلی بیشتری را پیش روی آنها قرار میدهد و از سوی دیگر، زمینه را برای ج//ذب نیروهای بومی از ط//رف پیمانکاران طرحها نیز فراهم میکند.

طالبی//ان به ض//رورت تقویت آم//وزش در منطقه غ//رب کارون اش//اره کرد و افزود: س//اخت، تجهیز و نوسازی مدارس در این زمینه در برنامه است؛ چراکه هماکنون برخی مدارس به دلیل کمبود فضا 3شیفته کار میکنند.

وی امض//ای قراردادهای تامین کاالها و خدمات از سوی تولیدکنندگان و شرکتهای محلی را در مسیر جلب رضایت عموم مردم منطقه راهگش//ا و ضروری دانست و گفت: این اقدام در دست پیگیری است.

محسن امیریان، مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز در شرکت ملی نفت ایران نیز پیشتر اعالم ک//رده ب//ود: در ط//رح اجتماع//ی، اقتصادی، مدیریت//ی و زیس//تمحیطی مناط//ق نفت//ی غرب کارون، از تنگه چزابه تا خرمش//هر، همه روس//تاها و شهرها مطالعه میش//وند و سپس پیشنهادهایی که بتواند در بهبود وض//ع اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و زیستمحیطی مردم منطقه اثربخش باشد، در برنامه اجرایی قرار میگیرد.

به گفته امیریان، مطالعات اولیه از نیازهای رفاهی منطقه غرب کارون نش//ان میده//د در مجموع باید در مناطق دش//ت آزادگان و هویزه، 57 مدرسه، 21 مرکز درمانی، 74 مجتمع ورزش//ی، 86 راه ش//هری و روس//تایی و 74 آبرسانی روس//تایی ساخته شود و حت//ی در ط//رح مطالعاتی کنونی، س//اخت مرکز آموزشهای فنی و حرفهای و مراکز کارآفرینی دیده شده است.

توس//عه میدانهای نفتی منطقه غرب کارون پس از می//دان گازی پارس جنوب//ی، اولویت وزارت نفت در دولت یازدهم به ش//مار میرود. هماکنون روزانه بیش از 260 هزار بش//که نف//ت از میدانهای غرب کارون برداشت میش//ود و وزارت نفت مصمم است این فرآیند توسعه با آبادانی منطقه همراه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.