آب پاکی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی دست «نانمایندگیها»

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

اولتیماتوم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ نمایندگی رسمی و انعقاد قرارداد با شرکت مادر برندهای خودرویی برای برخی از شرکتها حکم مرگ و زندگی را دارد و جنبوجوش بس//یاری در بین شرکتهای مدعی به وجود آمده است.

به گزارش پرش//ین خ//ودرو، پس از حض//ور نمایندگیهای متعدد در بازار خودروی کشور، دولت تصمیم گرفت تا به این اتفاق که برای مردم مش//کالتی از قبیل مشخص نبود اصالت خودرو و خدمات، نبود ضمانت اجرای//ی در زمینه گارانتیها و تفاوت قیمت//ی که ایجاد کرده بود، پایان دهد.

در نخستین تصمیم اعالم شد تنها افرادی میتوانند در کشور به عنوان نماینده خودرو حضور یابند که قرارداد رسمی از شرکت مادر داشته و در آن قرارداد به روشنی عنوان شده باشد که آن شرکت نماینده رسمی در ایران است. این شرایط باعث شد تا بسیاری از شرکتهای مدعی داشتن نمایندگی رسمی فالن برند معتبر در ایران، به تکاپو بیفتند تا مشکل را حل کنند. برخی نیز به صورت قانونی به دنبال اخذ نمایندگی از شرکت مادر بودند و برخی به دنبال حاشیهها رفتند.

امیرحس//ین قنات//ی مدی//رکل صنایع خ//ودرو و نیرو محرک//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با پرش//ین خ//ودرو، درباره عاقبت نمایندگیهای بدون مجوز و غیرقانونی گفت: براس//اس آییننامه با این نمایندگیها برخورد خواهد ش//د و براساس فهرستی که سازمان توسعه تجارت اعالم خواهد کرد و پس از تایید مرکز اصناف و بازرگانان؛ وزارت صنع//ت، معدن و تجارت نماین//ده برندهای خودروی//ی را مجاز خواهد دانس//ت و اگر ش//رکت، برن//د و مدعیان نماینده بودن در این فهرس//ت نباشند، دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.

در همی//ن زمینه یداهلل صادقی رییس مرک//ز اصناف و بازرگانان ایران درباره اقدامات اخیر برای دریافت مجوز ش//رکتها از برند مادر گفت: در این زمینه مقرر شد با شرکتهای خارجی صاحب برند مکاتبه و مشخص ش//ود که آیا ش//رکتهای واردکننده داخلی که به صورت غیرمس//تقیم نمایندگ//ی خود را اخ//ذ کردهاند، اقدامات الزم برای کس//ب نمایندگی مستقیم از شرکت صاحب برند را انجام دادهاند و عالوه بر آن آیا شرکت صاحب برند خارجی تمایلی به اعطای نمایندگی مستقیم به شرکتهای یاد شده دارد یا خیر.

وی ب//ا بی//ان اینکه بنابراین فعال تا زمان مش//خص ش//دن نتیجه این مکاتبات، ش//رکتهای نمایندگی غیرمستقیم میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، خاطرنش//ان کرد: نمایندگی رس//می خودروساز خارجی در ایران به ش//رکتی گفته میش//ود که قرارداد خود را با شرکت خودروساز صاح//ب برن//د، یا دفاتر منطقهای آن و یا ش//رکتی ک//ه دارای اختیار از ش//رکت اصل//ی برای واگذاری نمایندگی باش//د، منعقد کرده باش//د که در ح//ال حاضر برخی از ش//رکتهای فع//ال در واردات این محصوالت ب//دون این ش//رایط هس//تند و اگر موفق ب//ه اخذ نمایندگی مس//تقیم ب//ه عنوان نماینده رس//می نش//وند، مج//وز فعالیت آنها باط//ل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.