صنعت خودرو و نفت دو پیشران اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رییس س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به سیر تحول صنع//ت خ//ودرو در جهان گفت: در جهان بی//ش از ۰۹میلیون خودرو با گردش مالی حدود ۰۰۰۲میلیارد دالر تولید میشود.

به گزارش خودرون//گاران، منصور معظمی با بیان اینکه این صنعت در جهان، برای حدود ۹میلیون نفر اش//تغال ایجاد کرده است، افزود: ارزش صادرات جهانی خودرو و قطعات آن به حدود ۰۰۲۱میلیارد دالر میرسد.

وی به آمار تولید خودرو در کش//ورهای صاحبن//ام در صنعت خودرو در س//ال 5۱۰۲م اش//اره کرد و گفت: چین با 3۲میلیون خودرو تولیدی در رتبه نخس//ت، امریکا با ۱۱میلیون و ۰66میلیون خودرو در مقام دوم و ژاپ//ن، آلم//ان و کرهجنوبی رتبهه//ای بعدی تولید خ//ودرو را به خود اختصاص میدهند.

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعیت تولید خودرو در ایران اش//اره کرد و گفت: در ایران، س//االنه حدود یکمیلیون خودرو تولید میشود و با وجود آنکه ایران در صنعت خودرو حدود نیمقرن سابقه دارد، میتوان گفت که جایگاهی در صنعت جهانی خودرو ندارد. صادرات ۰۰3میلیون دالری خودرو در مقابل ارزش ۰۰۲۱میلیارد دالری صادرات خودرو در جهان ناچیز به نظر میرسد.

وی از رش//د تولید خودرو در سالجاری به نسبت سال قبل خبر داد و گفت: پیشبینی میشود میزان تولید خودرو در کشور ایران از حدود یک میلیون دستگاه در سالجاری به یک میلیون و ۰۰3هزار دستگاه افزایش پیدا کند. در سالجاری تاکنون ۰88هزار دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73درصد رشد نشان میدهد.

معظمی با بیان اینکه صنعت نفت و صنعت خودرو بهعنوان دو پیشران اقتصادی ایران شناخته میشود، گفت: صنعت نفت پس از اجرایی شدن برجام به جایگاه خود بازگش//ته است. همچنین رشد تولید در این صنایع منجر به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. از این گذشته ۰۰۲۱ واحد قطعهسازی در ایران، برای ۰۰۹هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و گ//ردش مالی صنعت خ//ودرو در ایران حدود 53ه//زار میلیارد تومان برآورد میشود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به اقبال ش//رکتهای بینالمللی صنعت خودرو برای همکاری با ش//رکتهای ایرانی در دوره پس//اتحریم اش//اره کرد و گفت: پس از اجرایی ش//دن برجام، فضایی فراهم ش//د که ش//رکتهای ایرانی بتوانند با شرکتهای معتبر خودروسازی وارد تعامل ش//وند. برای افزایش کیفی//ت خودروهای ایرانی، راهی جز پیوس//تن به صنع//ت جهانی خ//ودرو وجود ن//دارد. در قراردادهای ش//رکتهای پژو، س//یتروئن و رنو با ایران قید ش//ده اس//ت که حداقل ۰3درصد تولیدات، صادر ش//ود و اینکه ایران به ش//بکه توزیع این خودروسازها در جهان نیز اتصال مییابد.

معظم//ی این اقدام//ات را گامی در جه//ت عرضه تولی//دات ایرانی در بازارهای بینالمللی دانست و افزود: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان ازجمله مواردی اس//ت ک//ه در قراردادهای بینالمللی ایران قید شده است و این مسیر به تقویت قطعهسازان نیز منتهی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.