تعهد 10 ساله خودروسازان برای ارائه خدمات خودرویی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رییس س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گف//ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی برای خروج خودرو پراید و پژو از خط تولید تا پایان سال نگرفته است.

به گزارش اخبار خودرو، س//ید محمود نوابی با اش//اره به اینکه گفته ش//ده برخی خودروها از خط تولید خارج میش//ود، اظهار کرد: اما با این حال طبیعی اس//ت ه//ر خودرویی عمری دارد و باید از چرخه تولید خارج شود اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وی اف//زود: اینک//ه بگویی//م ای//ن خودروها هیچگاه از خط تولید خارج نمیش//وند درست نیست زیرا هر خودرویی دورهای دارد و زمانی که مدلهای جدید وارد بازار شود در ارتباط با اینک//ه خودروهای قبلی در چه تاریخی از خط تولید خارج شود تصمیمگیری خواهد شد.

رییس س//ازمان حمای//ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: البته هر خودرویی که از خط تولید خارج ش//ود تا ۰۱سال متعهد به ارائه خدمت اس//ت و جای نگرانی نیس//ت و اگ//ر فردی خودرویی خریداری کرد که از خط تولید خارج ش//د از هم//ان تاریخ که تولید آن متوقف میش//ود تا مدت ۰۱ سال تولیدکننده موظف به ارائه خدمات است.

نوابی بیان کرد: کیفیتسنجیها به اینصورت انجام میشود که شرکت خودروسازی مجهز به سیستم کنترل کیفیت است و شرکت بازرسی و کیفی//ت اس//تاندارد نی//ز متعل//ق به بخش خصوصی ب//وده و هرماه گزارش//ی از وضعیت کیفیت خودروها ارائه میکند.

وی ادام//ه داد: ای//ن گ//زارش که براس//اس بررسی و ارزیابی خودروها از نظر شاخصهای کیف//ی و تعیی//ن رتبه آن بهدس//ت میآید در جراید منتش//ر میش//ود که روش//ی برای قرار گرفتن خودروها در س//طح حداقلی از کیفیت است.

ریی//س س//ازمان حمای//ت مصرفکنندگان و تولیدکنن//دگان عن//وان ک//رد: مطال//ب این گزارش به ش//ورای عالی سیاستگذاری ارسال و به تولیدکنندگانی که محصوالت آنها کیفیت پایی//ن دارد تذکر داده میش//ود ت//ا به درجه حداقل از کیفیت برس//ند زیرا کیفیت حداکثر ندارد و همیشه در حال افزایش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.