چانهزنی ممنوع؛ کاربراتوریها شمارهگذاری نمیشوند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون مرک//ز ملی هوا و تغییر اقلیم س//ازمان حفاظ//ت محیطزیس//ت ب//ا اش//اره ب//ه اینک//ه مصوب//ه دول//ت مبنی ب//ر توقف ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری اجرای میش//ود، گف//ت: پلی//س راهنمای//ی و رانندگ//ی هی//چ موتورس//یکلت کاربرات//وری را ش//مارهگذاری نخواه//د کرد.مدت زیادی از آغاز اجرایی ش//دن مصوبه دولت در زمینه ممنوعیت ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کابراتوری در کشور نگذشته بود که ادعاهایی درباره ثبت س//فارش ۰۰5 هزار یا ۰3۴هزار موتورس//یکلت کاربراتوری از س//وی مس//ئوالن ش//هرداری تهران مطرح شد. این در حالی اس//ت که براس//اس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت آندس//ته از تولیدکنندگانی که ثبت سفارش خود را تا اول تیر انجام داده باشند، اجازه تولید این موتورسیکلتها را خواهند داشت با ای//ن حال س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت و پلیس راهور، شمارهگذاری هرگونه موتورسیکلت کاربراتوری را از اول مهر امسال متوقف کردند .

س//عید متصدی، معاون محیطزیس//ت انسانی س//ازمان حفاظ//ت محیطزیس//ت در اینباره به ایس//نا گف//ت: اخذ مصوب//ه دولت الزم//ه تولید دوب//اره موتورهای کاربراتوری اس//ت. براس//اس مصوب//ه دولت هر مجوزی که س//ازمان حفاظت محیطزیست از قبل برای تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری داده بود، باطل شد. این موضوع را به نیروی انتظامی اعالم کردیم که مجوزهای تولید و ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری از اول مه//ر باط//ل اس//ت، بنابرای//ن اگ//ر قرار باش//د ش//مارهگذاری جدید موتورس//یکلتهای کاربراتوری انجام شود باید این موضوع به تصویب دولت برس//د و مصوبه دولتی برای انجام این کار وجود داشته باشد.

مس//عود زندی، معاون مرکز مل//ی هوا و تغییر اقلیم س//ازمان حفاظت محیطزیست نیز درباره شمارهگذاری ۰3۴هزار یا ۰۰5هزار موتورسیکلت کاربراتوری ب//ا قاطعیت از توقف ش//مارهگذاری از س//وی پلیس راهنمای//ی و رانندگی خبر داده و گف//ت: براس//اس مصوبه دولت ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری از ابتدای مهر 5۹ ممنوع است. س//ازمان حفاظت محیطزیست نیز همچنان پایبند به این مصوبه است و بارها تاکید کردیم که هرگز شمارهگذاری اتفاق نیفتد.

وی درب//اره ثب//ت س//فارشهای ای//ن تع//داد موتورس//یکلت کاربراتوری اظهار کرد: راهنمایی و رانندگی ش//مارهگذاری این دستگاهها را انجام نمیده//د. در ش//ورای عالی حملونق//ل نیز بر این موضوع تاکید ش//ده که شمارهگذاری انجام نش//ود. از ابتدای مهر تاکنون هیچ موتورسیکلت کابراتوری شمارهگذاری نشده و پلیس راهنمایی و رانندگی شمارهگذاری نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.