‌چالش‌خودر‌وسازان ‌برای‌عبور‌از‌داماتو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزارت خزانهداری امریکا که ناگزیر ش//د به صورت رس//می بر پایبندی این کشور بر حذف مواردی از فهرست تحریمهای ظالمانه تاکید کند سعی دارد با خروج صنعت خودرو از فهرست تحریمهای ۰۱ساله علیه ایران، بدعهدی خ//ود را ب//ه گونهای جبران کند. هرچند تحریمه//ای فروش، تهیه یا انتقال کاالها و خدمات مربوط به بخش خودروس//ازی ایران از این فهرس//ت خارج ش//دهاند اما با این حال کارشناس//ان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند که این روند چندان تفاوتی برای صنعت خودرو نخواهد کرد زیرا ممکن است انتقال فناوری که بهصورت مشخص در این فهرست قید نشده، مشمول ممنوعیت ش//ود. این در حالی اس//ت که فعاالن این حوزه اعالم میکنند تا رفع کامل محدودیتهای بانکی، خروج صنعت خودرو از فهرس//ت تحریمهای ۰۱ساله نیز چندان کمکی به این صنعت نخواهد کرد اما ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.