ورود خودروسازان امریکایی به ایران ممکن شد؟

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در شرایطی که گفته میش//ود خودرو از فهرست تحریمهای امریکا علیه ایران (همانها که برای ۰۱ س//ال دیگر تمدید شد)، خارج ش//ده است، صحت این موضوع میتواند پای خودروسازان امریکایی را به کشور باز کند.

ب//ه گزارش خودروکار، حضور خودرو در فهرس//ت تحریمهای موردنظر باعث شده بود خودروسازان امریکایی هیچ راهی برای حضور در ایران نداش//ته باش//ند، آنهم در ش//رایطی که پیشتر صحبتهایی مبنی بر احتمال ورود بزرگترین خودروساز امریکا یعنی جنرال موتورز به ایران مطرح شده بود.

هرچند سیاستهای داخلی ایران نیز اجازه حضور امریکاییها را در خودروس//ازی کشور، به این راحتیها نمیداد، با این حال مان//ع اصلی همان تحریمها بود که به هیچ عنوان اجازه نمیداد هیچ یک از شرکتهای خودروساز امریکایی در ایران حضور پیدا کرده و س//رمایهگذاری کنند. با این ح//ال اگر آنگونه که گفته میش//ود، خودرو از فهرست تحریمهای امریکا علیه ایران خارج شده باش//د، راه برای ورود خودروسازان مش//هور این کشور (به ایران) هموار خواهد شد. در این بین گفته میشود جنرالموتورز یکی از خودروسازان امریکایی است که به حضور در ایران تمایل داشته و حتی ظاهرا در دوران مذاکرات هستهای، نمایندگان این غول صنعت خودرو جهان به ایران نیز سفر کردهاند.

خروج خودرو از فهرست تحریمهای امریکا علیه ایران میتواند اثر مثبتی بر مذاکرات میان فیات-کرایسلر و ایرانخودرو داشته باشد. در حال حاضر مذاکرات میان این دو خودروساز به کندی و با سختی پیش میرود و از دالیل اصلی آن، وجود «کرایسلر» است. فیات سهامدار کرایسلر به شمار میرود و وجود این شاخه امریکایی به مانعی بزرگ بر س//ر راه ورود خودروساز ایتالیایی به ایران تبدیل ش//ده است. این در حالی است که با حذف موضوع خودرو از فهرس//ت تحریمهای ۰۱ساله امریکا علیه ایران، عالوه بر همواره ش//دن مس//یر ورود فیات به جاده مخصوص، کرایسلر نیز امکان همراهی دوست ایتالیاییاش در سفر به ایران را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.