موافقت‹وزارت‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹از‹برگزاری‹نمایشگاه‹خودرو‹در‹«شهر‹آفتاب»

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس شورای شهر تهران گفت: وزارت صنعت، معدن و تج//ارت موافق برگزاری نمایش//گاههای مختلف بهویژه نمایشگاههای پرمخاطبی همچون نمایشگاه خودرو تهران در «شهر آفتاب» است.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران با اعالم این خبر افزود: در جلسهای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وی از برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب//ی مانند نمایش//گاه خ//ودرو تهران در مجموع//ه نمایش//گاهی ش//هر آفت//اب اس//تقبال کرد.

ب//ه گفت//ه وی، ب//ه زودی و پ//س از برگ//زاری نمایش//گاههای پرمخاطب تهران در «سایت شهر آفت//اب»، ش//اهد آثار مثب//ت این اتف//اق در روند ترافی//ک و عبور و م//رور در زمانهای//ی که این نمایش//گاهها در ش//مال پایتخت برگزار میش//د، خواهیم بود.

همچنی//ن احمد دنیامالی عضو ش//ورای ش//هر تهران، با مثبت ارزیابی ک//ردن نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برپایی نمایشگاههای مختلف تهران بهویژه نمایش//گاههای پرمخاطبی همچون خودرو ...و در س//ایت شهر آفتاب، گفت: نمایشگاه فعلی تهران که در اتوبان چمران قرار دارد، به یک مش//کل ترافیکی و شهری تبدیل شده و متاسفانه در سالهای گذشته برای رفع این مشکل اقدامی نشده است.

نمایش//گاه بینالمللی خودرو ته//ران ۶۲ تا ۰۳ بهمن سالجاری در سایت نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.