تدوین شاخصهای رسیدگی به شکایت مشتریان در سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

هش//تمین نشست هماهنگی رس//یدگی به شکایت مشتریان محصوالت گروه خودروس//ازی سایپا با حضور رییس و قائممقام مرکز امور مشتریان گروه س//ایپا و قائممقام اجرایی مدیرعامل، مدیر CRM و جمعی از مدیران پارسخودرو به میزبانی شرکت پارس خودرو برگزار شد.

به گزارش سایپانیوز، عباس صفری رییس مرکز امور مشتریان گروه س//ایپا با بیان اینکه جلب اعتماد مش//تریان نقش بسزایی در افزایش موفقیت تجاری و پیش//رفت سازمانها دارد از تدوین و ابالغ ش//اخصهای رس//یدگی به شکایت مش//تریان براساس آییننام//ه جدی//د وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت در گروه خودروس//ازی س//ایپا خبر داد و افزود: این ش//اخص به تمامی ش//رکتهای موردنیاز ابالغ ش//ده و براس//اس همین ش//اخص عملکرد سازمانها ارزیابی میشود.

صفری گفت: رس//یدگی مناس//ب به درخواس//تها و شکایت مش//تریان م//ورد تاکی//د مدیرعامل گروه س//ایپا اس//ت و همه همکاران باید تالش مناس//بی در راس//تای افزایش رضایتمندی مشتریان گروه سایپا انجام دهند.

در ای//ن نشس//ت حمی//د اقب//ال مدی//ر ارتباط با مش//تریان پارسخ//ودرو ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام ش//ده درباره پاسخگویی و تکریم مشتریان افزود: این شرکت در جهت تحقق اهداف تعیین شده اقدامات مناسبی را با حمایت مدیریت ارشد انج//ام داده که از آن جمله میتوان ب//ه تدوین فرآیند تعمیرات اضطراری و بهبود فرآیند رس//یدگی به شکایت مشتریان اشاره کرد.

اقبال با اش//اره به اهمیت ارتباط چهره به چهره با مش//تریان خاطرنشان کرد: در هفته گذشته با هماهنگی مدیریت ارتباطات ش//رکت پارس خودرو گروهی از مش//تریان خودرو برلیانس، از خطوط تولی//د پارسخ//ودرو بازدید کردند که ای//ن رویداد در صنعت خودروسازی کش//ور اتفاقی کمنظیر بود و تاثیر مثبت و فراوانی در ذهن مشتریان ایجاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.