طرح فروش 3 محصول ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ایرانخودرو در طرح فروش محصوالت خود به مناسبت میالد رس//ول اکرم (ص) ۳ خودرو پ//ژو پارس دوگانهس//وز، پژو۵۰۴ دوگانهس//وز و س//مند اس ای را به صورت ف//روش فوری عرضه خواهد کرد.

به گزارش ایکوپرس، عرضه این ۳ محصول که از روز گذش//ته آغاز شده تا تکمیل ظرفیت خودروها ادامه خواهد داشت.

این طرح فروش بهصورت اینترنتی بوده و مشتریان میتوانند با مراجعه به بخش فروش اینترنتی محصوالت در س//ایت گروه صنعتی ایرانخودرو نس//بت به ثبتن//ام و خرید این ۳ محصول اق//دام کنن//د. در این طرح ف//روش، پژو پارس دوگانهس//وز در رنگهای س//فید، مش//کی، خاکس//تری و به قیمت ۶۳میلیون و ۵۲۹ه//زار توم//ان عرض//ه خواهد ش//د. همچنین پ//ژو ۵۰۴ دوگانهس//وز در رنگهای مشکی، خاکس//تری متال و نقرهای به قیمت ۰۳میلی//ون و ۰۰۸هزار تومان به فروش خواهد رس//ید. قیمت س//مند اسای در رنگهای سفید، مشکی و آبی کبود نیز ۷۲میلیون و ۵۹۵هزار تومان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.