مذاکره برای صادرات سوپاپ

توانایی‹تولیدکنندگان‹برای‹تامین‹صد‹درصدی‹نیاز‹بازار

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

‹‹تقل/ب‹در‹بازار‹لوازم‹ یدکی

عباس سلیمیان، مدیرعامل شرکت تولیدی یدکی موتور ایران که تنها تولیدکننده س//وپاپ در کش//ور است در پاسخ به پرسش گسترش صنعت که تولیدات این واحد تولیدی چند درصد بازار داخل را پوشش میدهد؟ گفت: این کارخانه ظرفیت باالیی دارد که در حال حاضر با تمام توان کار کرده و تنها بر اس//اس میزان سفارشها تولید دارد اما توان تولید آن بس//یار باالتر از این س//فارشها است.

وی در ادام//ه ب//ا ش//کایت از وضعی//ت ب//ازار لوازم یدک//ی، گفت: متاس//فانه در بازار، س//وپاپهای داخلی با بس//تهبندی خارجی و ترک، خرید و فروش میش//ود که نس//بت به این امر شکایتهای زیادی وجود دارد اما نتیجهای بهدس//ت نیامد و مدیران و مسئوالن اتحادیه لوازم یدکی نیز رسیدگی نکردند. همچنین امروز شاهد هس//تیم س//وپاپهای چینی در بس//تهبندیهای این ش//رکت وارد بازار میشود و کسی به این امر رسیدگی نمیکند که این معضالت آس//یب ج//دی به واحدهای تولیدی کشور وارد میکند و میطلبد سازمان و ارگانی خاص پیگیر این مسئله باشد.

ای//ن تولیدکنن//ده س//وپاپ ادام//ه داد: در اینب//اره شکایتهایی به ش//رکت تولیدکننده داخلی میشود و تازمانی که ثابت ش//ود این قطعه، سوپاپ ایرانی نبوده، زمان و انرژی زیادی از تولیدکننده گرفته میش//ود. به گونهای که بعد از مدتی مش//کالت مربوط به پرونده در سیس//تم مربوط حل و پیگیریها نیمهکاره رها ش//ده است.

وی گف//ت: وقتی کارخانهای ب//ا ۰۰۷ کارگر در حال فعالیت اس//ت وارد ش//دن ۴ه//زار س//وپاپ تقلبی در جعبههایی با نش//ان او، ب//ه مصرفکننده و تولیدکننده خس//ارت وارد کرده و مش//کالت مختلفی برای آنها به وجود میآورد.

‹سوپا ‹پهای‹ترک،‹هند‹و‹چین ‹

س//لیمیان در ادامه توضیح داد: این کارخانه س//االنه حدود ۰۶هزار س//وپاپ تولید میکند که میتواند بازار را ب//ه ص//ورت کامل پوش//ش دهد و تولید خ//ود را به یکصدهزار س//وپاپ در سال برس//اند اما متاسفانه بازار امروز بیشتر در دست محصوالت قاچاق است و سوپاپ ایرانی در مقابل س//وپاپهای هن//دی و چینی فروش باالیی ندارد.

او درباره چرایی این مس//ئله نی//ز گفت: همچنان در جامعه فرهنگ کاالی خارجی نس//بت به کاالی داخلی برتری دارد و باید برای آن فرهنگس//ازی شود. چراکه مصرفکننده هنگام خرید به س//خنان مکانیک اعتماد میکند و به عنوان کارش//ناس از وی مشورت میگیرد ب//ه همین دلیل امروز س//وپاپهای ترک، هند و چین بازار ایران را در اختیار گرفتهاند.

مدیرعامل ش//رکت تولی//دی یدکی موت//ور ایران با بیان اینکه تامین س//وپاپهای خودروس//ازان به عهده این ش//رکت است، درباره پوشش نیاز بازار لوازم یدکی نی//ز گفت:۰۳ تا ۰۴درصد بازار ل//وازم یدکی در اختیار تولیدکننده ایرانی است در حالی که میتوان تمام بازار را پوش//ش داد اما حضور سوپاپهای خارجی و تمایل به خرید آنها این واح//د تولیدی را برای افزایش تولید دچار تعلل کرده است.

‹مذاکره‹با‹خودروسازان‹خارجی ‹

این ش//رکت در س//الهای گذش//ته نیاز کشورهایی همچون ایتالیا، آلمان، افغانس//تان، حاشیه خلیجفارس و کشورهای عربی را پوشش میداد اما با آغاز فشارهای تحریمی در س//الهای اخیر، صادرات س//وپاپ ایرانی متوقف شد.

سلیمیان در اینباره گفت: در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا صادرات سوپاپها را آغاز کنیم. در این رابطه صحبتهایی با طرف آلمانی و همچنین با فولکسواگن داشتیم، حتی بازدیدی از کارخانه آنها نیز انجام شد اما هنوز صحبتها نهایی نشده و همچنین با چند شرکت برزیلی در حال مذاکره هستیم.

ای//ن فع//ال صنعت قطع//ه درب//اره تامین س//وپاپ خودروه//ای جدید نیز به گس//ترش صنعت گفت: در حال مذاکره و گفتوگو هستیم اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وی همچنین به ادام//هدار بودن برخی محدودیتها اشاره کرد و گفت: امروز شرکتهای خارجی برای تهیه م//واد اولیه همکاری نمیکنن//د و همچنان تحریمها را دلی//ل اصلی نبود همکاری میدادند که این روند امروز یکی از چالشهای تولیدکننده داخلی به شمار میرود.

سلیمیان به کشورهای تامینکننده مواد اولیه اشاره کرد و افزود: پیش از تحریمهای س//الهای اخیر، مواد اولیه از کشورهای آلمان و ایتالیا تهیه میشد اما امروز از هندوستان و چین وارد میشود که به لحاظ کیفیت با یکدیگر تفاوتی ندارند و تنها قیمتها متفاوت است.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه در نهایت بح//ث قاچاق و تقل//ب را چالش بازار س//وپاپ ایران عن//وان و تصریح کرد: اگر درصد تعرفهها ب//رای واردات قطعات افزایش یاب//د تولیدکننده داخلی با توجه به ش//رایطی که دارد میتوان//د بهتر رقابت کن//د در حالی که ام//روز تعرفه سوپاپ خودرو در کشور ۴درصد بوده و این امر بستر را برای واردات سوپاپهای بیکیفیت فراهم کرده است.

‹موانع‹خرید‹محصوالت‹داخلی ‹

در ادامه گسترش صنعت برای جویا شدن از وضعیت بازار لوازم یدکی این قطعه به سراغ یکی از فروشندگان این حوزه رفت و درباره سهم سوپاپهای ساخت داخل و خ//ارج از بازار ایران پرس و جو ک//رد. مهدی نامدار، فعال بازار لوازم یدکی در اینباره به گس//ترش صنعت گفت: س//وپاپ داخلی و خارجی موج//ود در بازار برای هر خودرو متفاوت بوده و بخش زیادی از سوپاپ برای برخی خودروها مربوط به تولیدات داخل است و برخی دیگر در دس//ت نش//انهای هندی و ژاپنی است. برای نمون//ه در محصوالتی همچون پ//ژو۵۰۴ و پراید بخش زیادی از س//وپاپهای موردنیاز، ساخت داخل بوده اما س//وپاپهای پیکان بیش//تر هندی و ژاپنی است. البته با جایگزین ش//دن س//وپاپهای داخلی سال به سال از حجم سوپاپهای هندی و ژاپنی کاسته میشود.

وی اف//زود: قیمت س//وپاپهای ایرانی بس//ته به نوع خارجی آن تا حدودی یکس//ان و حتی در برخی موارد باالتر اس//ت در حالی که در ن//وع خارجی برای واردات باید هزینه گمرکی و تعرفه پرداخت ش//ود اما س//وپاپ ایرانی چنین هزینهای ندارد از اینرو به نظر میرس//د

با وجود اینکه مس/ئوالن اتحادیه لوازم یدکی از اجرای برنامههایی با هدف س/اماندهی این ب/ازار خبر میدهند اما همچنان گالیههای زیادی از ورود کاالهای قاچاق در بس/تهبندیهای داخلی و نیز فروش کاالهای تولید داخل در بستهبندیهای خارجی وجود دارد که آسیبهای زیادی به صنعت قطعه وارد کرده اس/ت. در حالی که بیشتر فروشندگان بازار مدعی هستند از کاالهای داخلی استقبال میکنند اما در پشت پرده، سود همچنان حرف نخست را میزند اگرچه این منفعت زماندار نبوده و تنها عطش فروش/ندگان را در کوتاهمدت برطرف میکند اما اینکه چرا اتحادیه به طور جدی به چنین معضالتی نمیپردازد جای پرسش دارد.

سوپاپ ایرانی باید ارزانتر از نوع خارجی خود باشد. در کشور زمانی که یک نش//ان مشتری خود را پیدا کند، قیمت آن افزایش مییابد. برای نمونه س//وپاپ ژاپن با هزینه گمرک ۲۶هزار تومان اس//ت اما سوپاپ داخلی ۵۷هزار تومان به فروش میرسد.

ای//ن فع//ال بازار ل//وازم یدک//ی در ادامه ب//ه چالش فروش//ندگان قطعات در بازار اش//اره کرد و گفت: یک فروشنده تنها زمانی میتواند سوپاپ ایرانی در فروشگاه خود داش//ته باش//د که یک بس//ته کامل از محصوالت متن//وع را در قب//ال پرداخ//ت نقدی خری//داری کند. بنابراین ش//رایط خاصی که تولیدکنن//ده داخلی برای محص//والت خود تعریف میکند، دش//وار اس//ت. برای نمونه فروش//نده تنها برای یک قل//م جنس هزار تایی باید ۵۷ میلیون تومان ب//ه صورت نقدی به نمایندگی بپ//ردازد در حالی که تولیدکنن//ده ایرانی بیش از ۰۱ قلم محصول تولید میکند و برای اینکه فروشنده یک مجموعه کامل از محصوالت داش//ته باشد باید بیش از ۰۰۶ میلیون تومان هزینه کند.

از س//وی دیگر از آنجا که فروش//نده با س//ود پایین محص//والت خ//ود را ب//ه ف//روش میرس//اند کمت//ر فروش//ندهای رغبت میکن//د تا این مقدار از س//رمایه خ//ود را بدون داش//تن فض//ای کافی ب//رای نگهداری محصوالت هزینه کند. در واقع این ش//رایط فروش//نده داخلی را به تهیه کااله//ای خارجی و وارداتی متمایل میکن//د زیرا اگر همین اقالم را ب//ا تعداد کمتر از بازار تهیه کنی//م هزینهها افزایش یافت//ه و نمیتوان رقابت کرد.

وی ادامه داد: این مسئله به این دلیل است که برخی تولیدکنندگان تنها یک نمایندگی دارند و این ش//رایط حالت انحصاری به وجود خواهد آورد.

نامدار درنهایت گفت: فروش//ندگان بازار لوازم یدکی به دنب//ال قطعات ایران//ی هس//تند و تولیدکننده باید ش//رایط خرید و قیمته//ا را به گونهای تعیین کند که تهی//ه و عرضه کاالها برای فروش//نده راحتتر از تهیه کاالهای خارجی باشد.

با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی تولیدهکننده و فروش//ندگان این حوزه این نتیجه حاصل میش//ود که مقص//ر اصلی در خری//د محص//والت وارداتی تنها فروش//ندگان یا مصرفکنندگان نیستند بلکه شرایطی ک//ه تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصوالت خود تعری//ف میکنن//د یک//ی از موانع موج//ود در رقابت با کاالهای خارجی بهشمار میرود.

عباس سلیمیان: حضور سوپاپهای خارجی و تمایل به خرید آنها واحدهای تولیدی

را برای افزایش ظرفیت خود دچار تعلل

کردهاست مهدی نامدار: یک فروشنده تنها زمانی میتواند سوپاپ ایرانی در فروشگاه خود داشته باشد که یک بسته کامل از محصوالت متنوع را در قبال پرداخت نقدی خریداری کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.