نقش سرمایهگذاری مشترک در رفع مشکالت صنعت قطعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فعالیت در بحث س//رمایهگذاری مش//ترک بین صنعتگ//ران داخلی و همتای//ان خارج//ی در چند ماه اخیر بس//یار رونق گرفته است زیرا در این ش//رایط به لحاظ اقتصادی و نیز دانش فنی برای هر دو طرف قرارداد سودمند خواهد بود اما عضو هیاتمدیره انجمن تخصص//ی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کشور معتقد اس//ت تشکیل چند شرکت با س//رمایهگذاری مش//ترک، کمکی به صنع//ت قطعه ایران نخواه//د کرد زیرا ابتدا بای//د درصد ارزش قطعه در خودرو مش//خص ش//ود ضمن اینکه باید معلوم ش//ود که جوینت ش//دن ش//رکتها تا چه میزان هزینه و سرمایهگذاری نیاز خواهد داشت و برای چه تیراژی از تولید خواهد بود؟

مهدی مطلبزاده افزود: بهطور قطع قطعهس//ازی که به س//مت سرمایهگذاری مش//ترک حرکت میکند با در نظر گرفتن منافع خود و محاسباتی که دارد در این مسیر وارد میشود و تش//کیل شرکتی با سرمایهگذاری مشترک تنها باعث توانمن//دی تولید در بخش کوچک//ی از این صنعت خواهد ش//د و نمیتوان بار مش//کالتی ک//ه در این صنعت وجود دارد را با تشکیل این تعداد رفع کرد.

وی ب//ا اش//اره به وجود یکهزار و ۰۰۲ قطعهس//از فعال در کش//ور تصریح ک//رد: اگر از این تعداد قطعهس//از فعال کش//ور ۰۳ واحد به این سمت بروند و با همتایان خارجی خود شرکتهایی با سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهند تکلیف باقی واحدهای قطعهسازی چه خواهد شد؟ بهطور قطع ش//رایط ادغام و قوانین مرتبط با این مسئله گسترده است که نیاز به مطرح کردن مباحث مفصلی دارد.

این فعال صنعت قطعهسازی کش//ور همچنین در ادامه این موضوع اظهار کرد: تش//کیل چنین ش//رکتهایی بین فعاالن داخلی با ش//رکتهای همت//ای خارجی در صورت رعایت ش//رایط همکاری، میتواند نقش موثری در صنعت قطعه کشور داشته باشد چراکه در جریان همکاریها باید سیاس//تهایی تدوین ش//ود که خودروساز خارجی تمامی ش//بکه تامین را با هدف انتق//ال دانش و فناوری وارد کند در حالی که امروز خودروس//از به عنوان یک ش//رکت، تنها منافع خود را میبیند و از آنجا که قطعهس//ازان در جریان همکاریها دسترسی به دانش و فناوری ندارند این احتمال وجود دارد که خودروساز خارجی به سراغ تامینکنندگان خارجی برود.

وی تصریح کرد: امروز قطعهس//ازان، محصوالتی را تولید میکن//د به امید اینکه که در چرخه تامین خودروس//ازان مورداستفاده قرار گیرد در غیراین صورت قطعهسازی ایران محکوم به فنا خواهد بود.

مطلبزاده درنهایت گفت: با حذف قطعهس//ازی داخلی اشتغال و سرمایهای عظیمی که در این بخش اتفاق افتاده از بی//ن خواهد رفت ضمن اینک//ه آموزشها و فناوریهای موجود در این بخش بهدلیل نبود به کارگیری بهتدریج به فراموشی س//پرده و در نهایت آسیبهای جدی به صنعت کشور وارد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.