بررسی‹ورود‹قطعات‹بی‹کیفیت‹در‹دستور‹کار‹مجلس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ورود قطع//ات بیکیفی//ت یک//ی از ش//کایتهای تولیدکنن//دگان داخل//ی اس//ت که عنوان میش//ود آس//یب جدی به تولیدات کشور وارد کرد زیرا برخی س//ودجویان این قطعات بیکیفیت را در بستهبندی قطعات باکیفیت داخلی به خریداران عرضه میکنند که بیاعتمادی را در بین مشتریان به وجود میآورد. در اینباره رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی اعالم کرد: به زودی کمیس//یون صنای//ع و مع//ادن مجلس ب//ا دعوت از خودروسازان و قطعهسازان به بررسی جریان واردات خودرو و قطعات بیکیفیت رسیدگی خواهد کرد.

ول//ی ملکی به خبرخودرو گف//ت: امروز دولت باید ب//ا جدیت هرچه بیش//تر در مقابل واردات قطع//ات و خودروهای بیکیفیت ایس//تاده و از ورود این نوع کاالها جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه قطعهسازان ایرانی از دانش و توان الزم برای تولید قطعات مدرن برخوردارن//د، تصریح کرد: افزایش س//هم تولیدات داخلی در کش//ور باعث میش//ود تا سیاس//ت مونتاژکاری به حداقل رسیده و درنهایت س//هم بیش//تری از قطع//ات موردنیاز ش//رکتهای خودروس//از به وس//یله تولیدکنندگان داخلی تامین شود.

او وج//ود مدیریته//ای دولتی را عامل//ی بر ادامه سیاس//تهای گذش//ته در صنعت خودرو دانست و اظهار کرد: برای خروج از سیاست مونت//اژکاری و تدوین نقش//ه راه جدید در صنعت خودرو، بای//د موضوع خروج دولت از صنعت خ//ودرو به طور جدیتری دنبال شود.

نماین//ده مشکینش//هر در مجلس دهم در ادام//ه با توجه به عوامل موثر بر کیفیت و رش//د صنعت خودرو افزود: هماکنون ورود قطعات با حداقل اس//تانداردها، صنعت خودروس//ازی را درگیر کرده و مانعی بر رش//د کیفی در این صنعت ش//ده است در حالی که امروز توجه به تولید داخل و ارتقای کیفیت میتوان//د نتایج مثبتی برای اقتصاد کش//ور به همراه داشته باشد.

ملک//ی در ادامه ارتب//اط میان دانش//گاه و صنعت را یک//ی از راهکارهای بهبود کیف//ی و ارتقای تولید خودرو و قطعات در کش//ور دانست و گفت: متاسفانه برخی از شرکتها برای هزینه کمتر اقدام به واردات قطعات//ی میکنن//د که به طور قطع جری//ان تولید و کیفی//ت در صنعت خودرو را تحتتاثیر قرار میدهد. به گفت//ه وی واردات خودروه//ا و قطعات با کیفیت پایین به کش//ور تبعات جبرانناپذی//ری را به دنبال داش//ته و هزینههای بس//یاری را به م//ردم تحمیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.