شکست پروژه خودران بامو و بایدو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروس//از آلمانی بامو و غول اینترنتی چینی بایدو به پژوهشهای مش//ترک در زمینه خودروهای خودران پایان دادند.

به گزارش ایسنا «اوالف کاستنر»، مدیرعامل بامو چین ب//ه رویترز گفت: این دو ش//رکت تصمی//م گرفتند به این همکاری که ش//امل آزمون خ//ودروی خودران در امریکا و چین ب//ود، پایان دهند زیرا نظ//رات متفاوتی درباره نحوه انجام پژوهشها داشتند.

«وانگ جینگ» مدیر توسعه خودروی خودران در بایدو هم به رویترز گفت: این شرکت اکنون از خودروهای لینکلن فورد در آزمایشهای امریکایی خود استفاده میکند.

در س//ومین کنفرانس اینترنت جهان که در ش//هر ووژن چین برگزار ش//د، بای//دو امکان آزمای//ش نمونههای اولیه مختلف از خودروهای خودران را که از سوی خودروسازان چینی چری و بایک موتور طراحی شده بودند، عرضه کرد.

خودروهای آزمایشی در یک جاده بسته حرکت کردند تا از مواجه شدن با دوچرخه و خودروهایی که با سرعتهای مختلفی حرکت میکنند، اجتناب کنند.

ش//رکت بامو قص//د دارد گ//روه تحقیق//ات و توس//عه خودروی خودران در چین را گسترش دهد. این دو شرکت به همکاری در زمینه نقشههای کیفیت باال که برای ناوبری خودروهای خودران ضروری هستند، ادامه میدهند.

بای//دو قصد دارد فروش محدود خودروهای خودران را تا سال ۸۱۰۲ آغاز کند و تا سال ۱۲۰۲م عرضه این خودروها را گسترش دهد. بامو نیز برای عرضه خودروهای خودران تا سال ۱۲۰۲م هدفگذاری کرده است.

مدی//ران ش//رکتهای فن//اوری و خ//ودرو میگوین//د خودروه//ای آینده قادر خواهند ب//ود بهصورت اتوماتیک و بدون دخالت راننده انس//انی، حرکت و صنعت حملونقل را متح//ول کنن//د. در حال حاض//ر تمام خودروس//ازان و ش//رکتهایی مانند گ//وگل و ش//رکت تامینکننده قطعه دلفی س//رمایهگذاری باالیی در توس//عه این فناوری انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.