تنوع‌فروش،‌اسلحه‌رقابت‌خودر‌وسازان

دبیر‹انجمن‹خودروسازان‹ایران‹در‹گف ‹توگو‹با‹«گسترش‹صنعت»‹مطرح‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی فعاالن ح//وزه خودرو مش//غول برنامهریزی ب//رای برپایی چهارمی//ن همای//ش بینالمل//ی صنعت خودرو ایران هس//تند که از یک س//و، نتایج برج//ام در صنعت خودرو هر روز وارد فاز تازهای شده و مذاکرات با هدف توسعه ارتباط//ات در این زمینه هر روز پرنگتر از روزهای گذش//ته در حال پیگیری اس//ت و از س//وی دیگر با نزدیک ش//دن به زمان ورود خودروهای جدید حاصل از این قراردادها، ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناس//ب بیش از پیش شده است. هرچند فعاالن و کارشناس//ان این حوزه برگزاری این همایش را فرصت مناس//بی برای آگاهی از تجربیات کشورهای موفق در زمین//ه خدمات پس از ف//روش میدانند اما در همین حال معتقدند،خودروس//ازان ایرانی با تغییراتی که هرسال در روند فعالیت خود در زمینه خدمات پس از فروش اعمال میکنند، آمادگ//ی کامل//ی را برای ارائه خدمات مناس//ب بعد از فروش خواهند داشت.

دبیر انجمن خودروس//ازان ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اش//اره به اینکه نخستین همایش بینالمللی صنعت خ//ودرو ایران ب//ا هدف معرف//ی توانمندیه//ا و ظرفیتهای صنعت خودروی کش//ور در س//ال ۲۹ برگزار شد، اظهار کرد: ه//دف اصلی برگزاری ای//ن همایش، اطالعرس//انی و معرفی ظرفیتهای خودروس//ازی و قطعهس//ازی در بازار منطقهای ای//ران بود چرا ک//ه تحریمهای صنعت خ//ودرو ایران ظالمانه ب//وده و منطقی نیز برای آن وجود نداش//ت در حالیکه بیش از ۰۸درصد فعالیتهای صنعت خودرو ایران در اختیار بخش خصوصی است.

احمد نعمتبخش یادآور ش//د: مزیتها و زیرس//اختهای مناسب صنعت خودرو، سطح قابل قبول فناوری و دانش فنی، منابع انسانی توانمند، ذخایر معدنی و انرژی ایران و همچنین دسترسی مناس//ب به بازارهای منطقه خاورمیانه فرصتهای بس//یار مناسبی برای مشارکت و همکاری خودروسازان بزرگ جه//ان به ش//مار میآید که نخس//تین همایش نی//ز با هدف استفاده از این ظرفیتها برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی صنع//ت خ//ودرو ایران نی//ز گف//ت: در این همای//ش آخرین قوانین و مقررات موجود کش//ور در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی به ویژه در بخش صنعت خودرو ارائه ش//د. همچنین برای س//رمایهگذاران خارجی این فرصت درنظر گرفته شد تا نیازهای خود را برای ورود به بازار ایران ارائه کنند.

ای//ن فعال صنعت خ//ودرو با بیان اینکه برگزاری س//ومین همایش بینالمللی صنعت خودرو، در راس//تای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق برای تولید مش//ترک با خودروس//ازان برتر دنی//ا انجامید و این ام//ر باعث تولید و عرض//ه محصوالت جدی//د رقابتپذی//ر به بازار خودرو ش//د، افزود: فرصتهای س//رمایهگذاری در زنجیره تامین، مدلهای هم//کاری و انتظاره//ای س//رمایهگذاری ج//زو زیرفصلهای محور همکاریهای بینالمللی اس//ت. در س//ومین همایش به خودروس//ازان خارجی اعالم ش//د که چ//ه امکاناتی در داخل کش//ور برای سرمایهگذاری فراهم است و دولت ایران تضمین میکند که س//رمایهگذاران خارجی با سرمایهگذاری در ایران اصل سرمایه و سود تضمین شده خواهند داشت.

وی محورهای اصلی همایش س//ال گذشته را رقابتپذیری، همکاریهای بینالمللی و حض//ور در بازارهای جهانی عنوان و اظه//ار کرد: با توجه به این محورها ت//الش کردهایم انتقال فناوریهای جدید، ایمنی خودرو، مصرف انرژی، محیطزیست و خدمات پس از فروش را در کشور ارتقا دهیم.

دبی//ر انجمن خودروس//ازان ای//ران با بیان اینکه س//ومین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران با هدف سرمایهگذاری برپا ش//د، اظه//ار ک//رد: بعد از ای//ن همایش ش//اهد امضای قراردادهایی همچون پژو سیتروئن با ایرانخودرو و سایپا، رنو نیس//ان با ای//درو، ماموت با فولکس واگ//ن و کرمان خودرو با هیوندایی بودیم که نش//اندهنده تاثیرگذاری این همایش در صنعت خودرو ایران است.

‹خدمات‹پس‹از‹فروش،‹چال ‹ش‹صنعت‹خودرو ‹

نعمتبخ//ش ب//ا بیان اینک//ه ب//ا گزارشهایی که امس//ال و س//الهای گذش//ته از قس//مت خدم//ات پ//س از ف//روش خودروس//ازان بهدس//ت انجمن خودروس//ازان ایران رسید و همچنین گزارشهایی که از ش//ورای سیاس//تگذاری صنعت خودرو دریافت شد، یکی از چالشهای صنعت خودرو خدمات پس از فروش ش//ناخته ش//د، تصریح کرد: بنابراین با توجه به این شرایط، شورای سیاستگذاری همایش بینالمللی صنعت خودرو تصمیم گرفت که محور چهارمین همایش را فروش و خدمات پس از فروش تعیین کند.

وی ادام//ه داد: به اس//تناد این مح//ور از مدیران تخصصی ش//رکتهای خارجی همکار خودروسازان ایرانی همچون رنو، کیا، نیس//ان، پژو، بنز ...و دعوت شد تا مدیران این حوزه وارد موضوع ش//وند و همزمان با این همایش، کارگاههای آموزشی پیشبینی شد که هم جنبه آموزشی و هم جنبه ارائه مقاالت داش//ته باشد که بر این اساس شرکتهای ارائهکننده خدمات پس از فروش داخلی همچون سایپایدک، ایساکو و مزدایدک و س//ایر شرکتهای خدمات پس از فروش نیز اقدام به معرفی توانمندیهای خود خواهند کرد.

دبیر انجمن خودروس//ازان ایران با اشاره به برنامهریزی رنو ب//رای ارائه خدمات پس از فروش محصوالت خود در ایران به واس//طه امضای قرارداد همکاری مشترک با ایران تاکید کرد: بهطور قطع شرکای خارجی از تنوع فروش و ارائه خدمات پس از فروشی که به مشتریان خود ارائه میکنند، مقاالتی ارائه یا در کارگاههای آموزشی تجربیات خود را مطرح خواهند کرد.

او ادامه داد: مس//ئوالن ش//رکتها و خدمات پس از فروش هم//کاران خارج//ی و حاضران در این همایش، ب//ا ارائه نتایج بنچمارکینگه//ای خود ک//ه در این همایش ارائه میش//ود، تجربی//ات خود را ک//ه باعث جلب رضایت مش//تریان در ارائه خدم//ات پ//س از فروش مناس//ب ش//ده اع//الم میکنند که امیدواری//م بعد از این همایش، ش//اهد ارتقای خدمات پس از فروش خودروسازان باشیم.

نعمتبخ//ش افزود: بیش//ک خودروس//ازان از این پس به روشه//ای فعلی ف//روش اکتفا نخواهند ک//رد و به طور قطع روشهای جدیدی مطرح میش//ود که تنوع فروش را افزایش میده//د و با وقوع چنین رون//دی در رابطه با فروش خودرو و خدمات پ//س از فروش، بهطور قطع مردم رضایت بیش//تری خواهند داشت.

‹ضرورت‹آگاهی‹از‹تجربیات‹موفق ‹

ای//ن فع//ال حوزه صنع//ت خودرو در پاس//خ ب//ه اینکه آیا امکان اجرای تجربیات ش//رکتهای خارج//ی در ایران وجود دارد،گف//ت: باید اج//ازه دهیم همزمان با برگ//زاری همایش، ش//اهد ارائه مقاالت و تجربیات باش//یم و براساس آن داوری کنیم. در حال حاضر ش//رکتهای خدم//ات پس از فروش در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند که برای نمونه میتوان گفت در کالنش//هرها مانند تهران، زمین بس//یار گران است و اگر تعمیرگاهی در مرکز ش//هر ایجاد شود، دستکم به ۲هزار متر زمین نیاز دارد بنابراین هر س//رمایهگذاری به این موضوع فکر میکن//د که با این هزینهها، درآم//د حاصل از ایجاد این تعمیرگاه پاسخگوی س//رمایهگذاری انجام شده خواهد بود یا خیر.

وی ادام//ه داد: ب//ه همی//ن دلیل م//ردم ب//رای مراجعه به تعمیرگاه در کالنش//هرها با مشکالتی مواجه خواهند بود البته ش//رکتها در تالش هستند با سیس//تمهای ارتباطی جدید، مش//تریان خود را راضی نگاه دارند و نزدیکترین تعمیرگاه را به مشتریان خود اعالم میکنند بنابراین الزم است مسئوالن و فعاالن خدمات پس از فروش در ایران در حاشیه این همایش و در هنگام برگزاری کارگاههای آموزشی از طرف خارجی خود روند ارائه خدمات در خارج از کشور را جویا شوند.

دبیر انجمن خودروس//ازان ایران با تاکی//د بر اینکه فعاالنی ک//ه در خدمات پس از فروش ایران خدمات//ی ارائه میکنند، این تجربه را دارند با ورود خودروهای جدید، نس//بت به ارائه خدمات جدید اقدام کنند، ادامه داد: بررسی روند ارائه خدمات به مشتریان نشان میدهد که هر سال شاهد اعمال تغییراتی در ارائ//ه خدمات پیش از ف//روش بودهایم. برای نمونه یکی از شرکتهای خدمات پس از فروش برخی از تعمیرگاههای خود را با هدف رضایت مشتریان خود دو شیفت کردهاند و اینگونه نیست که ارائه یک خدمت چندین سال به یک شکل و بدون هیچ تغییری انجام ش//ود بلکه هر سال شاهد تغییراتی در این زمینه بودهایم.

نعمتبخش در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان با ورود خودروهای جدید به بازار به واسطه اجرای قراردادهای جدید خودروس//ازان موفق به ارائه خدمات پس از فروش مناس//ب و شایس//ته خواهند ب//ود، ادامه داد: بهطور قط//ع قبل از توزیع خ//ودرو به بازار، اقالم پرمصرف آن خ//ودرو و ابزارهای تعمیر خودروهای جدید از س//وی خودروسازان در بین نمایندگیها و در ب//ازار توزی//ع خواهد ش//د و نمایندگیه//ای منتخب با آموزشهای الزم اقدام به تعمیر خودروها خواهند کرد.

وی ی//ادآور ش//د: ای//ن آمادگ//ی پی//ش از این نی//ز وجود داش//ته و ش//رکتهای خدمات پس از فروش با تجربهای که در خودروهای جدید بهدس//ت آوردهاند ب//ه این موضوع آگاه هستند که خودروهای جدید در شروع کار به چه قطعاتی نیاز دارن//د. بنابراین بهطور قطع نگرانی از لحاظ ارائه خدمات پس از فروش مناسب و شایسته وجود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.