کاهش‹وابستگی‹خودروسازان‹به‹نوسان‹ارزی‹با‹افزایش‹داخل‹یسازی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

درصد وابستگی مواد اولیه در صنعت خودرو به نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن، بیش//ک ارتباط مستقیمی بر هزینههای تولید و افزایش آنها خواهد داشت. هرچند کارشناسان معتقدند با افزایش عمق ساخت داخل، میتوان این وابس//تگی را به میزان چشمگیری کاهش داد اما آنچه مسلم است، این خواهد بود که بهرهوری، نبود تولید بر مبنای مقیاس اقتصادی و هزینههای ناشی از این روند را باید عوامل تاثیرگذار در افزایش هزینههای تولید دانست اما به نظر میرس//د با اجرای سیاس//ت دولت مبنی بر تکنرخی شدن ارز، صنعت خودرو برنامه مشخصتری برای تولید خواهد داشت.

یک کارش//ناس صنعت خودرو معتقد است درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی، میزان تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز را تعیین میکند.

ام//راهلل امین//ی در گفتوگو با خبر خودرو اظهار کرد: در ش//رایط کنونی تاثیر نوس//انات اخیر نرخ ارز بر قیمت خودرو ارتباط مس//تقیمی به درصد داخلیسازی تولیدات خودروسازان دارد.

وی گفت: البته در 3-۲ نمونه از تولیدات خودروسازان که بخش زیادی از آنها در این سالها داخلیسازی شده، نرخ ارز تاثیر چندانی بر هزینه تولید آنها نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: امروز خودروس//ازان به دنبال بهانه هس//تند تا با هرگونه نوس//انی در نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش دهند این در حالی اس//ت که اقداماتی که باید از س//وی ش//رکتها مورد اهتمام قرار گیرد، مانند افزایش بهرهوری، به فراموشی سپرده میشود.

عضو هیات علمی دانش//گاه عالمه طباطبایی اظه//ار کرد: افزایش قیمت خودرو با توجه به گرانی نرخ ارز، بهانهای بیش نیس//ت و در ش//رایط کنونی هیچ منطق درستی را به دنبال ندارد و به نظر نمیرسد ارز تکنرخی تاثیر چندانی بر قیمت کاال بهویژه خودرو داشته باشد.

وی با اش//اره به راهکارهای کاهش قیمت خودرو گفت: خودروس//ازان با راهکاره//ای زیادی میتوانند بر هزینه تولید مدیریت کرده و قیمت خودرو را کاهش دهند. هماکنون برخی از ش//رکتها بدهیهای خود به بخشهای مختل//ف را با افزایش قیمت خودرو جبران میکنند، بنابراین به دنبال بهانه هستند تا قیمتها را افزایش دهند.

امینی یادآور ش//د: افزایش هزینه س//ربار و به//رهوری و کارآیی پایین و نب//ود تولید بر مبنای مقیاس اقتصادی، از جمله مواردی اس//ت که باید در ش//رکتها رفع ش//ود تا هزینه تمام ش//ده تولید خودرو منطقی شود. البته نمیت//وان منکر تاثیر عوامل بیرونی بر وضعیت کنونی بازار و قیمت خودرو ش//د زیرا با افزایش درآمد سرانه در کشور، خروج تولید از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، بازار تقاضا و تولید در کشور جریان بهتری خواهد یافت.

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی نیز با اشاره به برنام//ه دولت درباره نرخ ارز اظهار کرد: دولت اعالم کرده که به هیچ عنوان سیاس//ت افزایش نرخ ارز را دنبال نمیکند و بانک مرکزی با سیاس//تهای اعمالی بهطور قطع به دنبال کنترل قیمت بوده تا نرخ ارز متعادل شود.

س//ید مهدی مقدس//ی افزود: با توجه به ش//رایط موجود و سیاستهای کنترل//ی دولت، به هیچ عن//وان ضرورتی در افزایش قیمت خودرو نیس//ت و در ش//رایطی که فضای روان//ی بر بازار خودرو حاکم اس//ت نباید افزایش قیمتی رخ دهد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در ش//رایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد، اظهار کرد: امروز به میزان کافی بازار خودرو به لحاظ تقاضا افت کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت بر افت بیشتر تقاضا در بازار خودرو دامن خواهد زد و هرکس که در چنین ش//رایطی به افزایش قیمت خودرو فکر کند اش//تباه کرده اس//ت اما در صورتی که ارز، تکنرخی ش//ود ثبات بیش//تری در بازار ایجاد خواهد ش//د و رانتی در بازار وجود نخواهد داشت و قیمتهای مشخص و شفافی در بازار خودرو به وجود خواهد آمد.

در عی//ن ح//ال نایبرییس کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی با تاکید بر لزوم تمرکز بیشتر خودروسازان بر افزایش داخلیسازی به موضوع تاثیر نوس//انات اخیر نرخ ارز بر قیمت در صنعت خودرو پرداخت و اظهار کرد: هرگونه تغییر و افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز اقدامی غیرمنطقی نیست.

داری//وش اس//ماعیلی اظهار کرد: با توجه به اقدامات مطرح برای توس//عه داخلیس//ازی در صنعت خودرو ب//ه طور قطع نباید تا ای//ن میزان صنعت خودرو متاثر از نرخ ارز باش//د که با هرگونه نوس//انی، ش//رکتها به دنبال افزایش قیمت باشند.

وی اف//زود: در صورت//ی که صنعت خودرو ایران تا ای//ن میزان به نرخ ارز وابسته باشد، بسیاری از تالشهای انجام شده در زمینه داخلیسازی و تولید در خودروسازیها زیر سوال خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.