افزایش‹قیمت‹قطعات‹به‹سنگی‹نها‹رسید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

درحالیکه این روزها ب//ازار خودروهای وارداتی در حال خروج از رکود اس//ت و نشانههایی از رونق در آن دیده میشود، افزایش قیمت برخی قطعات مه//م از احتمال افزایش قیمت خودروهای تجاری خبر میدهد.

ب//ه گزارش عصر خودرو، در روزهای اخیر برخی قطعات مانند بات//ری بهطور میانگین تا ۰۲ درصد گران شده است.

فعاالن این حوزه با اعالم اینکه در چند ماه اخیر قیمت قطعاتی همچون الس//تیک، باتری و قطعات پلیمری بین ۵۱ تا ۰۲ درصد گران ش//ده اس//ت، میگویند: این افزایش قیمت بهتازگی اتفاق افتاده و هنوز نتوانس//ته در قیمت تمامش//ده محصوالت تاثیر بگذارد اما بهطور حتم میتواند باعث افزایش قیمت خودروهای تولیدی در سال آینده شود.

بر این اس//اس الزام دولت ب//ه تولید خودروهای تجاری یورو ۶ یا تولی//د خودروهای یورو ۴ مجهز به DPF نی//ز دلیل دیگری ب//رای افرایش قیمت احتمالی در سال آینده است.

این گرانی درحالی اتفاق افتاده است که قطعات گرانش//ده همگی در داخل تولید میشوند و هنوز گرانی ارز به قطع//ات وارداتی که برای محصوالت س//یکیدی اس//تفاده میش//ود نرس//یده اس//ت؛ اتفاق//ی که بع//د از افزای//ش ن//رخ ارز در روزهای اخی//ر باید منتظر آن نیز بود. این درحالی اس//ت که ش//رکتهای تولیدکنن//ده خودروهای تجاری در س//الجاری با افزایش قیم//ت برخی قطعات و همچنی//ن افزایش نرخ ارز دس//تبهگریبان بودند اما با راهکارهایی مانند افزایش بهرهوری از افزایش قیمت محصوالت خود خودداری کردند.

ح//ال همه این موارد در کنار رکود کس//بوکار، کاه//ش واردات و صادرات و ب//ه دنبال آن کاهش ش//دید میزان حملونقل در کنار روند بسیار کند خ//روج خودروهای فرس//وده نش//ان میدهد، باید منتظر افزایش قیمت خودروهای تجاری در ابتدای سال آینده باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.