فولکس،‹خودرویی‹ویژه‹ایران‹م‹یسازد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیر طرح س//یانجی ش//رکت ملی پخش فرآوردهه//ای نفتی ایران از درخواس//ت شرکت فولکسواگن برای گرفتن نمونههای گاز سیانجی در نق//اط مختلف ایران ب//ه منظور طراحی خودروی پایه گازس//وز مخصوص ایران خبر داد.

ب//ه گزارش خودرونگاران، علی محرابی مدیر طرح س//یانجی ش//رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اظهار کرد: حدود یکماه پیش شرکت فولکسواگن درخواستی را به ایران ارسال کرد تا بتواند با گرفتن نمونههای گاز سیانجی از نقاط مختلف کشور اقدام به طراحی خودروی پایه گازسوز برای ایران کند.

وی افزود: این مجوز برای فولکسواگن صادر ش//د و این نش//ان میدهد شرکتهای خارجی سازنده خودرو نسبت به بازار بالقوه خودروهای گازسوز ایران توجه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.