رشد‹۶۴۱‹درصدی‹فروش‹رنو‹به‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فروش رنو فرانسه به ایران در ۱۱ ماه سالجاری میالدی با رشد ۶۴۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3۹هزار و ۸۹۷ دستگاه رسید.

به گزارش اخبار خودرو، فروش رنو فرانسه به ایران در ماههای ژانویه تا نوامبر ۶۱۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴۱درصدی داشته است. فروش رنو به ایران در ژانویه تا نوامبر ۵۱۰۲ برابر با ۸3هزار و ۰۸ دستگاه اعالم شده بود. خودروی لوگان پرفروشترین محصول این ش//رکت در ایران اس//ت که با نام ال۰۹ و بهصورت سیکیدی در این کشور مونتاژ میشود.

ص//ادرات رنو به ایران در نوامبر برابر با آبان امس//ال افزونبر 3۱هزار و 3۱۴ دس//تگاه بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه س//ال قبل رشد ۶۶درصدی داش//ته است. فروش رنو به ایران در نوامبر۵۱۰۲ افزونبر ۰۵۰۸ دستگاه بوده، از اینرو آمار نشاندهنده افزایش ۵/۲ برابری صادرات این خودروساز فرانسوی به ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.