انرژیهای نو آماده سرمایهپذیری

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدی//رکل دفت//ر ج//ذب و حمای//ت از س//رمایهگذاری سیستانوبلوچس//تان گف//ت: ۳ منطقه ی//ا زون انرژیهای نو و تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در گراغه، میل نادر و رامشار این استان مشخص، تصویب و آماده سرمایهگذاری شد.

ماندانا زنگنه با اش//اره به محدوده ای//ن مناطق به ایرنا گفت: میل نادر و رامشار برای انرژی بادی به ترتیب با گستره ۰۱ هزار هکتار و ۰۵۱ هکتار و محدوده گراغه با گستره هزار هکتار برای انرژی خورشیدی مشخص شده است.

وی افزود: مشخص شدن این زونهای انرژی فرصت مناسبی برای س//رمایهگذاران اس//ت به طوری که اس//تعالمها به راحتی انجام میشود و واگذاری زمین در این مناطق بالمانع است.

زنگن//ه گف//ت: همچنین ب//هزودی ای//ن محدودهها به س//انا (سازمان انرژیهای نو ایران) اعالم تا از این پس موافقت اصولی سرمایهگذاران برایناساس و با هماهنگی استان صادر شود.

مدی//رکل دفت//ر ج//ذب و حمای//ت از س//رمایهگذاری سیستانوبلوچس//تان اف//زود: این اس//تان با توجه ب//ه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ویژه خود در راستای استفاده از انرژی باد و خورش//ید در تامین نیازهای اساسی و زیربنایی کشور اهمیت بسیاری دارد.

زنگن//ه اف//زود: مطالعات نش//ان داده اس//ت که تم//ام نواحی سیستانوبلوچس//تان ب//رای اس//تفاده از انرژی خورش//یدی و منطقه فالت سیس//تان برای استفاده از انرژی بادی از ظرفیت و توانمندی قابلتوجهی در سطح کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه وضعیت سیستانوبلوچستان در نقشه اطلس خورش//ید ایران ب//رای احداث مزارع و نیروگاههای خورش//یدی در ه//ر مترمربع تابش از ۲/۵ تا 4/۵ کیلووات س//اعت در س//ال نشان میدهد، گفت: شمال و مرکز استان در بهترین وضعیت و ایدهآلترین منطقه تابشی خورشید قرار دارند.

وی ادام//ه داد: باتوجه به وجود ظرفیت باالی انرژیهای بادی و خورش//یدی در این اس//تان نیاز به تعیی//ن زونهای انرژی نو برای تس//هیل در امر س//رمایهگذاری در این ح//وزه ضروری به نظر میرس//ید که این مهم با هماهنگی و تعامل دس//تگاههای ذیربط از جمل//ه برق، منابع طبیعی، ام//ور اراضی، حفاظت از محیطزیست و نظارت دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری در ۳ منطقه ش//اخص از لحاظ ظرفیت باالی باد و تابش خورش//ید انجام شد.

بن//ا بر این گزارش، سیستانوبلوچس//تان با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود در تمامی زمینهها به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر توانمندی و ظرفیتهای ایدهآلی دارد که قرار گرفتن در مس//یر بادهای پرقدرت سیس//تان و انرژی تابشی خورشید با بیش از 6 کیلووات س//اعت بر مترمربع در روز، گوش//های از سرازیر شدن نعمتهای خدادادی بر این س//رزمین اس//ت که با بهرهگیری از آنها میتوان بهترین شرایط را در منطقه به وجود آورد.

عالوهبر ای//ن، انرژی زمین گرمایی آتشفش//ان نیمهخاموش تفت//ان و بزمان، انرژی امواج اقیانوس//ی دری//ای بزرگ چابهار با ارتفاع بیش از ۲۱ متر در فصل مونسون و انرژی بیومس منطقه کش//اورزی و گاوداریه//ای زابل، بمپور و باه//وکالت ظرفیت و توانمندی باال و قدرتمندی برای ایران اسالمی به شمار میرود.

مطالعات نش//ان داده که سیستانوبلوچستان به ویژه منطقه فالت سیس//تان باالترین ظرفیت استفاده از انرژی باد را دارد. از اینرو شواهد تاریخی نشاندهنده بهرهبرداری گذشتگان از این انرژی تمام نشدنی در مناطق روستایی باستانی منطقه است که هنوز آثاری از آن موجود است.

سیستانوبلوچس//تان اگرچ//ه نعمتهایی مانن//د نفت، گاز و جنگله//ای انبوه ندارد، اما نعمته//ای خدادادی همچون باد و تابش خورش//ید به این اس//تان هدیه شده و این نعمتها استان را به مجموع//های بینظیر از انرژیهای نو در ایران تبدیل کرده است.

با وج//ود ظرفیتهای فراوان سیستانوبلوچس//تان در زمینه انرژیه//ای نو این اس//تان میتواند بس//تر مناس//بی در زمینه س//رمایهگذاری داخل//ی و خارج//ی فراه//م کند ب//ه طوری که سرمایهگذاری در این بخش با توجه به نیاز کشورهای افغانستان و پاکس//تان به واردات برق از ایران س//وددهی ف//راوان را برای فعاالن اقتصادی به دنبال دارد.

به گفته کارشناسان، این استان با داشتن ظرفیتهای فراوان در انرژی باد و س//ایر انرژیهای تجدیدپذیر میتواند هاب انرژی منطقه ش//ود به طوری که به عنوان پهناورترین اس//تان کشور ب//ا برخورداری از انواع انرژیهای ن//و و تجدیدپذیر مانند انرژی ب//ادی و خورش//یدی ...و به گنجینهای باارزش تبدیل ش//ده که س//رمایهگذاران میتوانند با برخورداری از مزیتهای فراوان این نوع انرژی زمینه را برای تولید برق فراهم کنند.

همچنین باتوجه به نیاز ه//زاران مگاواتی انرژی الکتریکی دو کشور افغانستان و پاکستان، استان سیستانوبلوچستان میتواند با داش//تن ظرفیتهای ف//راوان در انرژی نو به وی//ژه انرژی باد تامینکننده نیاز این دو کشورها به انرژی باشد.

سیستانوبلوچس//تان کلکس//یونی از انرژیه//ای الی//زال و خدادادی تجدیدش//ونده اس//ت به طوری که کریدورهای بادی استان شامل کریدور بادهای پرقدرت سیستان، کریدور بادهای تفتان -سراوان و کریدور بادهای بزمان -دلگان است.

بادهای مداوم و پرقدرت، ثابت بودن جهت وزش باد، نزدیکی به شبکه سراس//ری انتقال برق کشور، وجود جاده دسترسی به منطق//ه، زمینهای ب//دون معارض و قابل واگ//ذاری، زمینهای ص//اف با زبری زی//ر ۳ درصد، همجواری با کش//ورهای متقاضی برق، زمینهای وسیع با قابلیت احداث بیش از ۰۱ هزار مگاوات نیروگاه و وزش پیوس//ته باد در نیم//ی از فصل بهار و کل فصل تابس//تان یعنی فصلهای پرمصرف برق از مهمترین ویژگیهای مهم منطقه میل نادر سیستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.