چالش ورود غولهای نفتی به ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

به این ترتیب، ایران س//ال ٤۹ را در شرایطی آغاز کرد که براساس توافقات با ١+٥ قیمت جهانی نفت با کاهش ٤ درصدی روبهرو ش//د. در آن روز پس از ٥ س//ال قیمت نفت کمتر از ٠٠١ دالر شد. توافقات ١+٥ با ایران موجب ش//د تا در یک س//ال گذش//ته مشارکتهای نفتی ایران با چند کشور افزایش یابد.

از س//وی دیگر الگوهای نفتی نی//ز در حال تغییر اس//ت. قرار اس//ت الگوهای نفتی بعد از نهایی شدن در دول//ت، برای تصویب به مجلس تقدیم ش//ود. با ای//ن وجود و ب//ه موازات نهایی ش//دن الگوی جدید قراردادهای نفت//ی، مذاکره با ش//رکتهای مختلف ادام//ه دارد و امضای تفاهمنامهه//ا، موافقتنامهها و تبدیل آنها به قرارداد در جریان است.

به گفته معاون مهندس//ی و توس//عه شرکت ملی نفت ایران ش//رکتهای اروپایی با شرکت ملی نفت ایران برای حضور در پروژههای نفتی و گازی کشور مذاکراتی دارند و در این میان، مذاکرات متعددی به مراحل نهایی رسیده و امضای موافقتنامههای جدید در راه است.

غالمرض//ا منوچه//ری در گفتوگ//و ب//ا یک//ی از خبرگزاریه//ا گفته بود: اس//اس کار ما در واگذاری توس//عه میدانه//ای نفت//ی و در اختیار گذاش//تن پروژههای نفت//ی به ش//رکتهای داخلی و خارجی و برگزاری مناقصه اس//ت با این وجود، ممکن است در ش//رایط خاصی- به عنوان مثال در میدان نفتی پارس جنوبی براساس شرایط، تجربیات یک شرکت و عالق//های که وجود دارد- منافع ما ایجاب کند که کار را بدون مناقصه واگذار کنیم.

بزرگترین شرکتها در مس//یر ورود به ایران شل و توتال هس//تند. اگرچه هنوز ورود این شرکتها به ایران نهایی نش//ده اما این موضوع از سوی دوطرف دنبال میشود.

ش//ل بهعنوان یک ش//رکت نفت و گاز امریکایی و توتال به عنوان یک ش//رکت نفت و گاز فرانسوی در تالش هس//تند تا وارد میدانهای نفتی ایران شوند. در ادام//ه روند فعالیتهای بینالملل//ی نفتی ایران، چند روز پیش، رسانه بینالمللی بلومبرگ تیتر یک خود را ب//ه ایران اختصاص و در آن از ورود ش//ل و توتال به میدانهای نفتی ایران خبر داد.

براساس گزارش بلومبرگ رویال داچ شل و توتال در تالش هس//تند تا تواف//ق اولیهای برای توس//عه میدانه//ای نفت و گاز ای//ران امضا کنن//د. در این صورت، نخس//تین معامالت نفتی اروپا با کشورهای حوزه خلیجفارس پس از برداش//ته شدن تحریمهای ایران (از ژانویه) امضا خواهد شد.

ش//ل و توتال، رئ//وس ق//راردادی ی//ا توافقهای غیرض//روری را ب//ا وزارت نف//ت ایران برای توس//عه میدانه//ای نفت//ی آزادگان جنوب//ی و ی//ادآوران و همچنین میدان گازی کیش امضا خواهند کرد.

با وجود اینکه اخبار حکایت از مذاکرات گس//ترده شرکتهای نفتی جهان با ایران میدهد اما به گفته فع//االن حوزه نفتی ایران، ورود ش//رکتهای بزرگی مانند شل، انی و توتال به ایران حدود یکسال پس از رف//ع تحریمه//ا به طول میانجام//د چراکه بدون بیمهش//دن س//رمایهگذاری این ش//رکتها ازسوی شرکتهای بیمهای دولتی در کشورهای مورد نظر، س//رمایهگذاری ش//کل نخواهد گرفت و مذاکرات با شرکتهای بیمهای نیز زمانبر است.

ب//ا اینح//ال، این ش//رکتها همزمان ب//ا افزایش امیدها نس//بت به مذاکرات هس//تهای ایران و غرب، دیدارها و تماسهای خود را با ایران علنی کردهاند.

‹مشارکت‹نفتی‹ایران‹و‹چین ‹

عالوه بر شرکتهایی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت در سال اخیر قراردادهایی با کشورهای دیگر نیز به امضا رسیده است.

٧١آذر امس//ال بود که پ//روژه ٣ میلیارد دالری با مش//ارکت ایران و چین اجرا ش//د. ای//ن پروژه برای عملیات طرح توسعه و بهینهسازی پاالیشگاه آبادان با همکاری چین اجرا شد.

عب//اس کاظم//ی، معاون وزی//ر نفت در تش//ریح نخس//تین توافق بزرگ نفتی ایران و چین در دوران پس//ابرجام به مه//ر گفته بود: پ//س از ماهها مذاکره و گفتوگ//و بی//ن ش//رکت مل//ی پاالی//ش و پخش فرآوردههای نفتی و ساینوپک چین، عملیات اجرای فاز اول توسعه، بهینهسازی و بهبود فرآیند تولید در پاالیش//گاه آبادان بهعنوان بزرگترین پاالیشگاه نفت ایران آغاز ش//ده اس//ت. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالی//ش و پخش فرآوردهه//ای نفتی ایران در اج//رای این طرح پاالیش//گاهی، ای//ران ٥١ درصد و طرف چینی ٥٨ درصد س//هم دارد که س//هم چین از طرف فاینانس//ورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق میشود. ‹‹‹روسیه‹مصمم‹به‹همکاری‹

معاون وزیر انرژی روس//یه نیز این کشور را مصمم به افزایش سطح همکاریهای نفتی میداند.

کریل مولوتسوف در مراسم آغاز به کار سیزدهمین کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ایران و روس//یه که ١٢آذر برگزارش//د، گفت: تالش میکنیم پروژههای باالدس//تی نفت را با همکاری ای//ران پیش ببریم و برای بهینهس//ازی و بروزرس//انی پروژههای درحال اجرای ایران در بخش نفت و انرژی آمادهایم.

وی همچنین توافق اخیر کش//ورهای تولیدکننده نفت را بر افزایش س//طح همکاریهای نفتی ایران و روسیه تاثیرگذار خواند.

‹افزایش‹سرمایه‹گذار ‹یهای‹خارجی ‹

اهمیت حضور ش//رکتهای خارجی در طرحهای نفتی ایران در قالب سازوکارهای مشخص از آنجایی است که به گفته علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ایران برای تحقق رشد ٨ درصدی اقتصاد و ایجاد موقعیتهای ش//غلی پیشبینیشده در س//الهای اجرای برنامه شش//م توسعه به حدود ٠٠٧ ت//ا ٠٠٨میلیارد دالر س//رمایهگذاری نیاز دارد که تنها یکچهارم این مبلغ میتواند ازطریق منابع داخل//ی و باقیمانده آن باید ازس//وی س//رمایههای خارجی تامین شود.

عالوهب//ر ای//ن بی//ژن نامدارزنگنه پیشت//ر گفته بود در برنامه شش//م توس//عه، صنعت نفت به ٠٠٢ میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد که سهم بخش باالدستی حدود ٠٣١ میلیارد دالر است.

حال اینکه ب//رای جذب س//رمایههای خارجی به لح//اظ کالن ب//ودن صنع//ت نفت، یک//ی از بهترین بخشهایی که میتواند راه جذب سرمایه خارجی را هموار کند، این صنعت است.

بهنظ//ر میرس//د جذابیته//ای الزم ب//رای ورود س//رمایهگذاران خارجی به ای//ن عرصه وجود دارد و شرکتهای بزرگ خارجی تمایل دارند در طرحهای توس//عهای صنع//ت نفت کش//ورمان حضور داش//ته باشند.

براساس این گزارش به نظر میرسد دستاوردهای جدی برج//ام در انتظ//ار صنایع ایران ق//رار گرفته اس//ت. عالوه بر نوس//ازی و توس//عه ناوگان هوایی و قراردادهای سرمایهگذاری مش//ترک با شرکتهای بینالمللی نوبت به رش//د و توس//عه صنعت نفت نیز رس//یده است. البته مس//یر توس//عه صنعت نفت با چالشهای//ی روبهرو ش//ده که باید ب//رای رفع آنها اقدامات جدی در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. قضاوتها و چالشه//ای زودهنگام اکنون بزرگترین بحرانها را برای وزارت نفت در مسیر رشد و توسعه ایجاد کرده است. در صورتی که دولت نتواند جلوی این چالشها ایس//تادگی مناسبی داشته باشد شاید آهنگ رش//د و توس//عه صنعت نفت در کشور نیز با مشکالت جدیتری روبهرو شود.

گروه زیرس/اخت: نفت در س/الهای ۴۹ تا ۵۹دو رویداد مهم را سپری میکند که درنهایت قراردادهای نفتی ایران با ش/رکتهای خارجی را تحتتاثیر مستقیم قرار میدهد. به گزارش گسترش صنعت ابتدای سال گذشته، فروردین ۴۹ بود که جلسه ایران و 1+۵ برگزار شد. در این جلس/ه ایران با امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده اتحادیه اروپا پای میز مذاکرات هستهای نشست. غالم‌رضا‌منوچهری:‌ اساس‌کار‌ما‌در‌ واگذاری‌توسعه‌ میدان‌های‌نفتی‌و‌ در‌اختیار‌گذاشتن‌ پروژه‌های‌نفتی‌به‌ شرکت‌های‌داخلی‌ و‌خارجی‌و‌برگزاری‌ مناقصه‌است‌با‌این‌ وجود‌در‌برخی‌موارد‌‌‌‌ تجربیات‌یک‌شرکت‌ ایجاب‌می‌کند‌که‌کار‌را‌ ‌بدون‌مناقصه

واگذار‌کنیم رویال‌داچ‌شل‌و‌توتال‌ در‌تالش‌هستند‌تا‌ توافق‌اولیه‌ای‌برای‌ توسعه‌میدان‌های‌نفت‌ ‌و‌گاز‌ایران ‌امضا‌کنند. در‌این‌صورت،‌ نخستین‌معامالت‌نفتی‌

اروپا‌با‌کشورهای‌ حوزه‌خلیج‌فارس‌پس‌

از‌برداشته‌شدن‌ تحریم‌های‌ایران‌(از‌ ‌ژانویه)‌امضا

خواهد‌شد

عباس‌کاظمی:‌ پس‌از‌ماه‌ها‌مذاکره‌و‌ گفت‌وگو‌بین‌شرکت‌ ملی‌پاالیش‌و‌پخش‌ فرآورده‌های‌نفتی‌و‌ ‌ساینوپک‌چین، ‌عملیات‌اجرای فاز‌اول‌توسعه،‌ بهینه‌سازی‌و‌بهبود‌ فرآیند‌تولید‌در‌ پاالیشگاه‌آبادان‌ به‌عنوان‌بزرگترین‌ پاالیشگاه‌نفت‌ایران‌

آغاز‌شده‌است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.