«ا‹وا ‹موی»‹عالق ‹همند‹به‹سرمایه‹گذاری‹در‹طر ‹حهای‹نفتی‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون ارشد مدیرعامل شرکت اواموی اتریش از مطالعه چند می//دان نفتی ایران خبر داد و گفت: این شرکت عالقهمند به سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران است.

اروی//ن کارول ب//ا بی//ان اینکه ش//رکت اواموی )OMV( مایل به س//رمایهگذاری در پروژههای نفتی ایران است به ایسنا گفت: اگر مطالعات این میدانها به نتیجه مثبتی برسد سرمایهگذاری در آنها را جزو اواویتهای کاری خود قرار میدهیم.

معاون ارش//د مدیرعامل شرکت اواموی اتریش ب//ا بیان اینکه باید به چارچوب قراردادهای جدید نفتی ای//ران نگاهی تازه داش//ت، تاکید کرد: این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی با اش//اره به اینکه شرکت اواموی ٦ ماه پیش، یادداش//ت تفاهمی با ایران امضا کرد، یادآور شد: برنامه این شرکت امضای یادداشت تفاهم جدید با شرکت ملی نفت ایران است که مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

مدیریت اکتش//اف ش//رکت ملی نف//ت ایران و اواموی اردیبهشت امس//ال قرارداد پروژه مطالعه مش//ترک «توان هیدروکرب//وری تلههای مرتبط ب//ا گنبده//ای نمک//ی در نواحی ش//رق زاگرس و خلیجف//ارس» را امض//ا کردن//د که س//یدصالح هن//دی، مدیر امور اکتش//اف ش//رکت ملی نف//ت مدت اج//رای ای//ن مطالعه مش//ترک را دو س//ال اع//الم ک//رده بود.

کارول درب//اره اعالم آمادگی ش//رکت اواموی برای توس//عه میدان نفتی «بند کرخه» و «چش//مهخوش» و رسیدن به توافق احتمالی در این زمینه نیز گفت: هماکنون در تالش هس//تیم که یادداشت تفاهم یادشده را به مرحله بعد گسترش دهیم.

وی ب//ا بیان اینکه ای//ران و اتریش میتوانند در مقی//اس گس//تردهای در بخش به//رهوری انرژی هم//کاری کنند، اف//زود: ما تاکن//ون در اتریش و کل اروپ//ا به برنامههای مبتنی بر بهرهوری انرژی پرداختیم.

درواق//ع میتوانی//م ای//ن برنامهه//ا را بهعنوان س//رمایهگذاری در ایران اجرای//ی کنیم و در این زمینه تالش خواهیم کرد.

معاون ارش//د مدیرعامل شرکت اواموی اتریش در خاورمیان//ه و افریقا ظرفی//ت همکاری ایران و اتریش را باال دانس//ت و اف//زود: از آنجایی که دو کش//ور سالهاس//ت روابط نزدیکی دارند بنابراین فکر میکنم ظرفیت بسیاری برای همکاری ایران و اتریش در زمینههای مختلف وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.