‌آلودگی‌آب‌سد‌کارون‌٤ صحت‌ندارد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عملیات جمعآوری نفت خام در محل حادثه «نش//تی خط لول//ه مارون- اصفه//ان» با کنترل گس//ترش آلودگی و همه ت//وان و تجهیزات به پایان رس//یده و انتقال خاکهای آلوده ب//ه مرکز انتقال نفت گندمکار در حال انجام اس//ت. محمود گودرزی، رییس بهداش//ت، ایمنی و محیطزیس//ت ش//رکت خط//وط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان به ش//انا گفت: با محرز ش//دن نشتی لوله در همان دقایق اولیه مراکز انتقال نفت ش//ماره ٥ و ٦ از ٢ س//مت نش//تی قط//ع و انتقال مواد کنترل و پس از آن ش//یرها (ولو) پیش و پس از محل نشتی مس//دود ش//د. وی افزود: با احداث خاکریز و ایجاد حوضچه «٠٨*٠١» ب//ا ه//دف جمعآوری نفت خ//ام موجود در خط لوله در محل نش//تی از گس//ترش و نفوذ فرآوردههای نفتی به داخ//ل رودخانه فصلی تا حدود بس//یار زیادی جلوگیری شد. رییس بهداش//ت، ایمنی و محیطزیست شرکت خطوط لوله و مخابرات نف//ت منطقه اصفهان، مرحله بعدی را ایجاد آببند و اس//تفاده از بوم و پد جاذب برای جمعآوری مواد در ط//ول رودخانه فصلی اعالم کرد و گفت: اس//تفاده از آیخوف «دستگاه مکنده»، پمپهای سیار و اسکیمر برای جمعآوری مواد وارد شده به حوضچهها و پشت خاکریزها به جمعآوری و انتقال یک میلیون و ٠٢١هزار لیتر نفت خام به مرکز انتقال نفت گندمکار انجامید. وی ادامه داد: مرحله بعدی جمعآوری خاکهای آلوده به مقدار بیش از ٣ هزار تن به محل نگهداری خاکهای آلوده در مرکز انتقال نفت گندمکار بود که س//بب ش//د از نفوذ بیش از حد مواد نفتی به داخل خاک جلوگیری شود. رییس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطق//ه اصفهان در پایان اعالم کرد: براس//اس بررس//یهای انجامش//ده از سوی کارشناسان ذیربط هیچگونه آلودگی در آب پشت س//د کارون ٤ مشاهده نشده و هماکنون خط لوله کارون ب//ا تعویض بیش از ٥/١٢متر لوله و تعمیرات نهایی در مدار بهرهبرداری قرار دارد.

‹پیشرفت‹٤‹درصدی‹در‹ماه‹ ‹

عبداللهی همچنین درباره مدیریت ش//رکت صدرا که در ٠١ م//اه اخیر قرارگاه آن را بر عهده گرفت//ه نیز گفت: در این مدت توانستیم مشکالت مالی صدرا را تا حدودی رفع کنیم.

وی با بی//ان اینکه درحالحاضر مدیری//ت خوبی در مجموعه ش//رکت صدرا حاکم ش//ده، ادامه داد: درحالحاضر ساخت ٠١ س//کوی پارس جنوبی که به ش//رکت صدرا واگذار ش//ده بود از روند پیش//رفت مطلوبی برخوردار است که به ‪٥ ٣،‬ تا ٤درصد در ماه میرس//د. عملیات ساخت س//کوهای فازهای ‪٧١ ٤١، ٣١،‬ و ٨١ (عودت//ی فاز ٤١) و ‪٤٢ ٣٢، ٢٢،‬ در تعهدات ش//رکت صدرا قرار دارد. تکمیل و بهرهبرداری از این س//کوها، روزانه ٥ میلیارد فوتمکعب به ظرفیت منابع قابل برداش//ت از میدان مش//ترک پارس جنوبی میافزاید.

‹اجرای‹٠١‹مگاپروژه‹نفتی‹ ‹

عبدالله//ی با بیان اینکه قرارگاه س//ازندگی خاتماالنبیا در ٠١ حوزه بزرگ اقتصادی کش//ور ازجمله ساخت پاالیشگاه، نیروگاه، آب، خط//وط لوله و انتقال نفت، گاز و برق و آزادراه حضور دارد، افزود: قرارگاه هماکنون در حال اجرای ٠١ مگاپروژه نفتی شامل پروژهه//ای فازهای ٢٢ ت//ا ٤٢ و ٣١ پارس جنوبی، پاالیش//گاه س//تاره خلیجفارس، یک واحد انجیال و خط//وط انتقال نفت و گاز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.