‌توسعه‌میدان‌آزادگان نیازمند‌فناوری‌های‌روز‌

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

فرمان//ده قرارگاه س//ازندگی خاتماالنبی//ا، اظهاراتی مبنی بر آسان بودن یا ریسک پایین کار در توس//عه میدان آزادگان را رد کرد و گفت: توس//عه این میدان به فناوریهای روز نیاز دارد.

سردار سرتیپ پاسدار عبادهلل عبدالله//ی، فرمان//ده ق//رارگاه س//ازندگی خاتماالنبیا، با اشاره به برگزاری جلس//ههای مختلف ب//ا وزیر نف//ت و مکاتب//ه با وی برای توس//عه میدان آزادگان گفت: قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا این آمادگی را دارد تا میدان آزادگان را در قالب کنسرس//یوم با مشارکت شرکتهای خارجی توسعه دهد.

وی تاکید کرد: توسعه میدانهای مشترک باید هرچه سریعتر اجرایی ش//ود تا زمان را در برداش//ت از این میدانها از دس//ت ندهیم.

عبداللهی گفت: ش//رکتهای داخلی توانایی فعالیت در بخش باالدس//تی را دارند بهوپژه اکنون که در توسعه میدانها، افزایش ضریب بازیاف//ت برای وزارت نفت از اهمیت بس//زایی برخوردار است.

وی با اش//اره به مذاکره قرارگاه با ش//رکتهای خارجی برای توس//عه میدانهای نفتی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی گف//ت: تاکنون با ش//رکتهایی مانن//د گازپروم روس//یه و چند ش//رکت اروپایی مذاکراتی داش//تیم و همه آنه//ا تمایل دارند با قرارگاه همکاری کنند. عبداللهی افزود: بهزودی تفاهمنامهای با شرکتهای خارجی امضا خواهیم کرد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبی//ا با اش//اره ب//ه اولویت ای//ن مجموعه برای توس//عه میدانهای مش//ترک ادامه داد: ای//ن آمادگی را داریم که میدان آزادگان را با مش//ارکت شرکتهای خارجی توسعه دهیم، البته میزان و نسبت سهم را در آینده تعیین خواهیم کرد.

عبادهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه

خاتماالنبیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.