بست‹رسازی‹برای‹حضور‹سرمایه‹گذاران‹در‹قروه‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

چهارمین جلس//ه س//تاد اقتصاد مقاومتی شهرستان قروه با حضور رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان کردس//تان، فرماندار شهرس//تان قروه، رییسان ادارهها و اعض//ای اداری و اقتص//اد مقاومت//ی این شهرس//تان ب//ا موضوع بررس//ی طرحهای مش//کلدار در ش//هرک صنعتی آونگان قروه برگزار ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان، پرویز کوالنی، فرماندار قروه گفت: مس//ئوالن در توس//عه واحدهای تولیدی باید راهگشا و همراه تولیدکنندگان باشند و با تسهیلگری در قانون، ب//ه تولیدکنندگان ضرب//ه وارد نکنن//د و زمینه حضور سرمایهگذاران در شهرس//تان قروه مهیا شود. کوالنی با اش//اره به اینکه یکی از مشکالت موجود در شهرکها بحث زیرساختها است، افزود: مشکالت زیرساختی در زمینه گازرس//انی، تامین آب و روشنایی معابر در آینده نزدیک باید مرتفع ش//ود. فرمان//دار قروه افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر توانمندیهای خودی، محلی و منطقهای در تمامی زمینهها اس//ت و مسئله تولید و اش//تغال یک نیاز جامعه و ج//زو دغدغههای رهبری و مسئوالن نظام است که باید در راستای اجرای این مهم اقدام شود. کوالنی اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری از هر منطقهای وارد اس//تان ش//ود باید مورد توجه، احترام و حمایت قرار گیرد چراکه وی با صرف وقت و س//رمایه، موجب//ات رونق اقتصادی و اش//تغالزایی در اس//تان را فراهم میکند و س//بب کاهش آس//یبهای اجتماعی خواهد شد. در ادامه شاهو حاجبی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان گفت: امسال طی۲۱ ق//رارداد در ش//هرک صنعتی آونگان، با مت//راژ بیش از ۳هکتار زمین به متقاضیان و س//رمایهگذاران واحدهای تولی//دی و صنعت//ی واگذار ش//ده اس//ت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردس//تان افزود: در حال حاضر مش//کالت اصلی ش//هرکها باوجود تامین زمین مناس//ب و کافی، تامین امکانات زیربنایی برای تکمیل شهرکهاس//ت. حاجب//ی افزود: منابع اصلی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردستان برای تکمیل شهرکها و نواح//ی صنعتی از ۳ محل داخلی، مل//ی و اعتبارات عمرانی اس//تانی تامین میشود که امسال و سال آینده به موازات تخصیص اعتبارات اس//تانی، ش//رکت نیز از مح//ل اعتبارات داخلی خ//ود هزینه ک//رده و امکانات زیربنایی شهرکها به ترتیب اولویت تامین شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان افزود: برنامه ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردستان، تامین زیرس//اختهای شهرکهاست که در یک برنامه افق ۳ س//ال، تدوین شده اس//ت. حاجبی در پایان با اشاره به راهکار برای مرتفع کردن مشکالت شهرکهای صنعتی گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجام ش//ده، ش//بکه توزیع آب، شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی آونگان و شبکه گازرسانی این شهرک در امسال و ۶ ماه نخست سال ۶۹ انجام خواهد شد و تامین این امکانات نیازمند تزریق اعتبارات عمرانی در امس//ال و تخصیص بودجه مناسب در سال آینده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.