کمک به راهاندازی واحدهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نشست بررس//ی مسائل و مش//کالت صنعتگران//ی که جواز تاس//یس گرفتهاند ولی موف//ق به عق//د ق//رارداد با شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان نشدهاند، به منظور حل مش//کالت آنها با حض//ور مدیرعامل ش//رکت، مع//اون برنامهری//زی و دیگر مسئوالن این شرکت برگزار شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان، محمدجواد بگی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اصفهان، در آغاز این نشس//ت با بیان اینکه رویکرد ما در سال اقتصاد مقاومت//ی حمایت از تولید و کمک به راهاندازی واحدهای صنعتی است، افزود: به همین منظور این شرکت پیشقدم ش//ده و با دعوت از متقاضیانی که زمین را در شهرکهای صنعت//ی اس//تان رزرو و مجوزه//ای الزم را گرفتهان//د اما تاکن//ون موفق ب//ه عقد ق//رارداد خرید زمین با ش//رکت شهرکهای صنعتی استان نشدهاند، به بررسی مشکالت و در نهایت کمک به رفع آن میپردازد.

بگی گفت: برای رفع مش//کالت متقاضی//ان و حضور و فعالیت آنها در ش//هرکهای صنعتی استان، آنچه در توان ماست انجام خواهیم داد و آنچه از توان این شرکت خارج است با سازمان مکاتبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان اصفهان ب//ا بیان رویکرد جدید این س//ازمان که بعد از بازدید وزیر صنع//ت، معدن و تجارت از ش//هرک فناوری اصفهان و به منظور حمایت بیش//تر از تولیدات دانشبنیان اتخاذ شد، اش//اره کرد و افزود: تا پایان سال تمامی قراردادهای خرید زمین درشهرک فناوری اصفهان شامل ۰۴ درصد تخفیف در قیمت زمین خواهد شد که این تخفیف در قالب بسته حمایتی ارائه شده و در قبال آن اسناد تعهدآوری مشروط بر اجرای برنامه زمانبندی بهرهبرداری ارائه شده از سوی متقاضی، دریافت خواهد شد.

بگی گفت: عمده درخواس//تهایی که متقاضیان مطرح کردن//د، ناتوانی مالی در پرداخت نق//دی ۰۳ درصد اولیه ق//رارداد، ارائه تنفس ۶ ماهه در پرداخت اقس//اط، افزایش اقس//اط به بی//ش از ۰۱ قس//ط مص//وب و همچنین گاه جابهجای//ی زمین بوده اس//ت، که در پایان مقرر ش//د آن بخ//ش از حمایتها و تخفیفها که در ح//دود اختیارات مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان اس//ت، با طرح و تصویب در جلس//ه هیاتمدیره به متقاضیان ارائه ش//ود و آن بخش از درخواستهایی که فراتر از اختیارات استانی است به سازمان ارجاع شود.

محمدجواد بگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.