تامین آب صنعتی با روشهای علمی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

روشه//ای علم//ی بازچرخانی فاضالب صنعتی ب//ه آب م//ورد نی//از صنعت مورد مطالعه قرار میگیرد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت ب//ه نق//ل از روابط عمومی شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی، راهکارهای اس//تحصال آب صنعت//ی از فاضالب صنعتی در نشستی با حضور مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی این استان و استادان دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد.

سیدمرتضینیرومنداسکویی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی در حاشیه این نشست گفت: موضوع آب یکی از حیاتیترین نیازهای امروز جامعه بشری است که باید استفاده از آن مدیریت شود تا تبدیل به بحران نشود.

نیرومنداسکویی افزود: آب یکی از عمده نیازهای واحدهای صنعتی اس//ت که بهعنوان یکی از زیر ساختهای اساسی در شهرکهای صنعتی مورد توجه است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانشرقی گفت: در این جلس//ه مقرر ش//د تا بازچرخانی آب صنعتی از فاضالب صنعتی چندین ش//هرک صنعتی در س//طح استان مورد بررس//ی فنی و اقتصادی قرار گیرد و پیشنهادهای الزم ارائه شود.

‹تقدیر‹از‹شورای‹پژوهشی‹ ‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانشرقی همچنین از اعضای شورای پژوهشی این شرکت تقدیر کرد.

سیدمرتضی نیرومنداسکویی در مراسمی با حضور کارکنان این ش//رکت با اهدای لوحی از دبیر و دستاندرکاران شورای پژوهشی شرکت قدردانی کرد.

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی هفته گذشته در مراسم بزرگداش//ت روز پژوهش موفق به کسب لوح برتر پژوهش کش//ور از دس//ت وزیر صنعت، معدن و تجارت شده بود.

در این نشس//ت گزارش مدیران عامل شهرکهای صنعتی سراس//ر کش//ور در همایش اخیر به س//مع همکاران شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی رسید.

.

مرتضینیرومنداسکویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.