گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹ساماندهی‹اصناف‹در‹شهر‹کهای‹صنعتی‹زنجان‹نشان‹داد تمرکز صنایعدستی همراه با خرید مستقیم در ظریفان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اهمیت صنایعدس//تی و گردشگری در ظرفیت اش//تغالزایی، ضمن استفاده از ظرفیتهای درونی یک جامعه، زمینهای بس//یار مستعد و مساعد در ح//وزه اقتصاد مقاومتی اس//ت چراکه به کمترین هزینه از بابت زیرس//اختها وس//رمایهگذاری نیاز دارد.

صنایعدس//تی زنجان از گذش//ته با ملیلهکاری، چاقوس//ازی و قلمزن//ی در ذه//ن ه//ر ایران//ی مان//دگار ش//ده اما ای//ن حرفه برای اه//ل فن در زنجان ش//غل ثابتی اس//ت که از طریق آن ارتزاق میکنند؛ همانطور ک//ه کارگاههای پراکنده این صنایعدس//تی در زنج//ان و در مس//یر مس//افران این اس//تان خودنمایی میکنن//د بنابراین احداث ی//ک ناحی//ه صنعتی ب//رای اس//تقرار کارگاههای صنایعدس//تی میتواند نویدبخش رونق فعالیت و فروش مناسب باشد.

مس//افرانی ک//ه ب//ا عب//ور از عوارض//ی تهرانزنج//ان تصمی//م به خری//د س//وغات گرفتهاند با ای//ن کارگاهای قدیمی چاقوس//ازی، چارقدوزی، قلمزن//ی، مس//گری، ملیل//هکاری و مع//رقکاری آش//نایی دارند. ای//ن مغازهه//ا و فروش//گاهها از س//الهای گذش//ته در این منطقه مستقر شده و تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کردهاند اما اکنون با توسعه شهرنشینی و رفت و آمد بسیار مس//ئوالن استانی تصمیم گرفتهاند تا فعالیت این صنف صنایعدستی را در ناحیه صنعتی-کارگاهی ظریفان ساماندهی کنند.

این درحالی اس//ت که به اعتقاد جواد رحمتی، معاون عمرانی اس//تاندار زنجان، صنایعدس//تی و گردش//گری به تنهایی قابلیت ایجاد اش//تغال 60 درصدی را دارد و در این راس//تا از پروژههای ارائه ش//ده در این دو بخش در س//طح استان استقبال میکنن//د چراکه یک//ی از زمینههای مس//تعد و مس//اعد برای توس//عه اش//تغال در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

اکنون نیز قرار اس//ت ناحی//ه صنعتی-کارگاهی ظریفان در همی//ن منطقه و روبهروی کارگاههای صنایعدس//تی فعل//ی اح//داث ش//ود. کارگاههای مجموعه ظریف//ان در 3مت//راژ کارگاههای بزرگ به مقیاس 170 مترمربع، کارگاههای متوس//ط به مقی//اس 110 مترمرب//ع و کارگاههای کوچک به مقیاس 96 مترمربع تعیین شده است.

امیر حمیدنیا، مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان در این زمینه به گس//ترش صنعت گف//ت: درنظ//ر داریم تا با اح//داث ناحیه صنعتی ظریفان، فعاالن صنایعدس//تی مس//تقر در اتوبان تهران-زنج//ان را در روب//هروی هم//ان منطق//ه اس//تقرار دهیم از ای//ن رو زمین مورد نظر از اداره کل مس//کن، راه و شهرسازی خریداری شده و در وس//عت 3/2هکتار قاب//ل واگذاری به 85 کارگاه تولی//د و عرضه مس//تقیم خواهد بود.

حمیدنی//ا ادام//ه داد: ب//رای اتمام س//اخت این ناحیه ب//ه اعتباری بین 15 تا 20 میلیارد تومان نیاز است تا عملیات اجرایی شهرک، معابرسازی، تامین زیرساختها و ساخت کارگاهها بهطور کامل انجام شود.

مدیرعام//ل ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان با بی//ان اینکه س//اخت این ناحیه صنعتی از گذش//ته دارای مصوبه دولتی بوده و در ش//ورای اداری اس//تان نیز مورد تایید قرار گرفته اس//ت، گفت: نحوه احداث و مشارکت در ساخت این ناحی//ه صنعتی-کارگاهی با طراحی مش//اور در ف//از 1 و 2 به اتمام رس//یده اس//ت. پیشبینی میش//ود تا یکماه آینده چگونگی ساخت ناحیه صنعتی-کارگاهی ظریفان نهایی شود.

حمیدنیا با اشاره به اینکه پروژه احداث مجتمع تولی//د و عرضه صنایعدس//تی واق//ع در عوارضی تهران - زنجان (ظریفان) در دو فاز اجرا میشود، اظهار کرد: زیرس//اختهای الزم برای انجام پروژه ظریفان تامین ش//ده و در حدود 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و 20 میلیارد ریال نیز از منابع دیگر پیشبینی شده است.

مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان گفت: اجرای خط انتقال برق، انجام آزمایشهای ژئوتکنی//ک خ//اک، اتم//ام توپوگراف//ی، طراحی فازه//ای 1 و 2 و دریافت مج//وز حفر چاه آب از جمله اقدامات انجام شده در پروژه ناحیه صنعتی ظریفان است.

حمیدنی//ا تاکید کرد: از جمله صنایع پیشبینی شده در مجتمع تولید و عرضه صنایعدستی واقع در عوارض//ی ته//ران- زنجان (ظریف//ان) میتوان به چاقوس//ازی، چارقدوزی، قلمزنی، مس//گری، ملیلهکاری، معرقکاری ...و اشاره کرد.

‹بازارچ‹هه/ای‹ ف/روش‹ در‹ مب/ادی‹ ‹ ورودی این درحالی اس//ت که برخی بر ای//ن اعتقادند که ف//روش صنایعدس//تی در مبادی ورودی و خروج//ی ش//هرها میتواند مانعی برای حضور گردشگر در داخل ش//هر باش//د؛ همانطور که پیش از ای//ن محم//ود علیمحم//دی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری استان زنج//ان از فعالی//ت کارگروهی برای ایج//اد بازارچهه//ای ف//روش صنایع دستی در مبادی ورودی زنجان گفته بود.

با این حال غالمحس//ین جمیل//ی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و مع//ادن زنجان در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: س//اخت مصنوعات نق//رهای در اس//تان زنج//ان ب//ه لح//اظ کیفی و مشتریپس//ند ب//ودن قابلتوجه اس//ت اما امروزه با پیش//رفت فناوری صنایع به س//مت تولید انبوه و صنعتی س//وق یافته اما در این ش//رایط صنعت طال و نقره اس//تان نتوانس//ته خود را با پیشرفت فناوری همگام کند و درنهایت محصوالت صنعتی جای نقرهکاریهای دس//تی را گرفته؛ همانطور که چاقوهایدستی و س//نتی زنجان زمانی شهره آفاق بود اما اکنون جایگاه خود را در بازار از دست داده است.

جمیلی گفت: صنعت طال و جواهرسازی بهدلیل موقعی//ت جغرافیایی اس//تان زنجان از گذش//ته اهمیت داش//ته اما صنعتگران استان در ساخت و تولید ملیله و مصنوعات نقرهای توانستهاند قویتر عمل کنند و بهدلیل دستس//از بودن، محصوالت آنه//ا از رونق چش//مگیری برخوردار ش//ود اما در صنعت طال به فروش آن بسنده کردند.

به گفته این فعال بخ//ش خصوصی، مصنوعات نقرهای اس//تان ب//ه دلی//ل اهمی//ت در بازارهای جهانی و هنرمندان بنامی که در اس//تان فعالیت میکنند همچنان ادامه دارد که ش//امل زیورآالت و لوازم تزئینی اس//ت. ضمن آنکه با وجود افزایش چندبرابری قیم//ت طال در س//الهای اخیر، این مصنوع//ات جایگزینی مناس//ب ب//رای زیورآالت ش//ده و جای خود را در س//بد خان//وار پیدا کرده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، پروژه ش//هرک صنعتی صنایعدس//تی زنجان حدود 3س//ال راکد باقی مانده بود اما در ماههای اخیر پروانه س//اخت و س//از دریافت ش//د و ای//ن پروژه عظی//م باید با برنامهریزی و زمانبن//دی دقیق و اولویتبندی و فازبندی وارد فاز اجرایی شود.

همچنین ب//ا دریافت پروانه کس//بوکار و رفع موانع این پروژه انتظار میرود شاهد پیشرفت آن باش//یم و این پروژه باید فازبندی ش//ود تا بتواند درآمدزایی را نیز در طول ساخت داشته باشد و در بحث گرفتن تس//هیالت نیز دستگاههای ذیربط باید حمایتهای الزم را در جهت تس//ریع فعالیت س//اخت این پروژه داشته باشند؛ چراکه این قبیل پروژهه//ا در راس//تای اقتص//اد مقاومت//ی حرکت میکنند و میتواند موجب توس//عه امر اشتغال در استان نیز شود.

زینب عبدی-گروه صنایع کوچک: فعالیت نامنظم اصناف در حوزه صنایعدس/تی اس/تان زنج/ان مس/ئوالن را ترغیب کرد تا برای س/اماندهی بصری و فعالیت آنها به س/اخت ناحیه صنعت/ی- کارگاهی ظریفان ب/ا اعتباری افزونبر 15 میلیارد تومان اق/دام کنند و 85 کارگاه صنفی با امکان عرضه مستقیم کاال را برای فعاالن صنایعدستی استان زنجان فراهم کنند. پروژه شهرک صنعتی صنایعدستی زنجان حدود 3سال راکد باقی مانده بود اما در ماههای اخیر پروانه ساخت و ساز دریافت

شد

غالمحسین جمیلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.