ضرورت‹دپوی‹پسماندهای‹روی‹در‹مکان‹مناسب‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سرپرست معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با اش//اره به لزوم انتق//ال محل دپوی پس//ماندهای روی به مکان مناس//ب و دائمی گفت: پساب واحدهای صنعتی زنجان به شبکه فاضالب هدایت میشود. به گزارش گسترش صنعت بهنقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، یعقوب اسالمی درباره رعایت مسائل زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: تصفیهخانههای فاضالب در ش//هرکهای صنعتی راهاندازی شده و پساب واحدهای صنعتی به شبکه فاضالب هدایت میشود. اس//المی با اش//اره به برگزاری دورههای آموزش//ی برای آشنایی واحدهای صنعتی با لزوم رعایت مس//ائل زیستمحیطی ابراز کرد: دو کیکخانه ناشی از پسماندهای صنعتی فنسکشی شده است. سرپرس//ت معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به اجرای فضای س//بز در شهرکها اشاره کرد و گفت: ماشینهای حم//ل مواد و پس//ماندهای صنعت//ی ش//مارهگذاری و کدگذاری ش//دهاند و به غیراز این دستگاهها، ماش//ینهای دیگر اجازه تردد ندارند. اس//المی با اش//اره به اینکه آبهای س//طحی و سیالبها ب//ا عبور از محل فعلی کیکخانهها و انباش//ت پس//ماندهای روی سبب انتشار آلودگی میشود، تصریح کرد: ساماندهی این موضوع به عهده س//ازمان حفاظت محیطزیست اس//ت و قرار شده محل دائمی و مناسبی برای انباشت این پسماندها ایجاد شود. سرپرست معاونت فنی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان زنجان بیان کرد: ش//هرک صنعتی مسئولیت تامین زیرساختها و واگذاری زمینها برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی را به عهده دارد و مس//ئولیتی در قب//ال رعای//ت مس//ائل زیس//تمحیطی متوجه این دس//تگاه نیست.

اسالمی با اش//اره به اینکه محیطزیست پروانه فعالیت واحدهای صنعتی را صادر میکند، ابراز کرد: اگر این واحدها ضوابط را رعایت نکرده و س//بب انتشار آلودگی شوند سازمان حفاظت محیطزیست میتواند از تمدید پروانه آنها خودداری کند. سرپرست معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد محل دائم و مناس//ب برای دپوی پس//ماندهای روی مدتی متوقف ش//ده بود، عنوان کرد: س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت، سازمان صنعت، معدن و تجارت و واحدهای صنعتی خود باید درباره نحوه فعالیت متناسب با ضوابط اقدامات الزم را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.