رعایت الزامات ایمنی تولید در آذربایجانغربی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی در نشس//ت با مدیران ش//هرکهای صنعتی بر رعایت الزامات بهداش//ت، ایمنی، محیطزیست و انرژی در واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احس//ان جوی در این نشس//ت که معاونان و مدیران مس//تقل س//تادی شرکت نیز حضور داش//تند، اظهار کرد: برای پیش//رفت در امور و آبادانی هرچه بیش//تر ش//هرکها و نواحی صنعتی و کاهش مشکالت صنعتگ//ران، مدیران ش//هرک باید تعامل بیش//تری با مدیران ستادی داشته باشند.

جوی گفت: مدیران شهرکها و نواحی صنعتی باید بهصورت لحظهای وضعیت شهرکها و واحدهای مستقر در آن را رصد کنند و اقدامات الزم را انجام دهند.

ریی//س هیاتمدی//ره ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغرب//ی با اش//اره به ضرورت پیگیریهای بیش//تر به منظ//ور وصول مطالبات از واحده//ای تولیدی اظهار کرد: این مبالغ در همان ش//هرکهای صنعتی و ب//ه نفع واحدهای آن شهرک صرف میشود.

جوی ضمن تاکید بر آراستگی و پاکیزگی شهرکها و نواحی صنعتی استان و نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران خواس//تار توجه بیشتر به رعایت موارد تکلیفی سازمان بهویژه در راس//تای تعیینتکلی//ف برنامههای ش//رکتهای خدماتی، برنامهه//ای راهبردی تصفیهخانهه//ای فاضالب و حل و فصل اس//ناد ثبتی و اس//ناد تفکیکی واحدهای تولیدی با همکاری معاونت عمران و محیطزیست و مدیریت امور حقوقی شرکت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.