ظرفیتهای صنعتی خراسان جنوبی معرفی شود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان جنوبی بر معرفی قابلیته//ا و ظرفیتهای خراس//ان جنوبی به مردم و سرمایهگذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از رواب//ط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی، عباس جرجانی بر ارتقای س//طح آگاهی جامعه به سیاس//تها و ماموریتهای این ش//رکت تاکید کرد و گفت: تبیین جایگاه اطالعرس//انی و تقویت نگرش جامعه به س//رمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، گس//ترش و تعمیق اطالعرس//انی با محوریت معرفی جای//گاه صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کس//بوکار و مدیریت ش//رایط بحرانی و فضاسازی منفی رسانهای از دیگر اهداف برگزاری این جلس//ه اس//ت که باید هم//ه بر آن تاکید زیادی داشته باشیم.

جرجانی به ظرفیتهای موجود در شهرک صنعتی بیرجند اش//اره و اظهارکرد: در این ش//هرک صنعتی قابلیتهایی مثل واحدهای دانشبنیان، شهرک فناوری، مراکز خدمات فناوری و کس//بوکار، خوش//ههای صنعتی ...و وجود دارد که باید به سرمایهگذاران معرفی شود چراکه شناساندن این قابلیتها در جهت جذب س//رمایهگذار در شهرکهای صنعتی استان تاثیر زیادی دارد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان جنوبی ب//ا تاکید ب//ر اینکه باید تالش ش//ود ت//ا دیدگاه م//ردم را از س//پردهگذاری در موسسات و بانکها به سمت سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی هدای//ت کنیم، عنوان کرد: عالوهبر این باید ب//ا حمایت و خرید تولیدات داخلی اس//تان به ماندگاری سرمایهها در استان کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.