نخستین نشست شورای مشورتی بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی از برگزاری نخس//تین نشست ش//ورای مشورتی بخش خصوصی شهرکهای صنعتی این استان با حضور مسئوالن و نمایندگان تش//کلهای صنفی - صنعت//ی و مدی//ران واحدهای صنعتی منتخب خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمق//دم اظهارکرد: توس//عه صنعتی و دس//تیابی به اهداف عالی سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای دولت از اهداف محوری این شورای مشورتی بهشمار میرود.

وی افزود: با استفاده از نظرها، تجربهها و اهمیت بهرهمندی از دیدگاههای تشکلهای خصوصی با حضور رییسان و مدیران تش//کلهای صنف//ی و صنعتی دس//تاندرکاران حوزه صنعت و تش//کلهای صنعتی میتوان ظرفیتهای//ی را برای جامعه صنعتی ایجاد کرد.

مهدیزادهمق//دم بی//ان کرد: ش//ورای مش//ورتی با حضور تش//کلهای صنعتی، مدی//ران منتخب واحده//ای صنعتی و صاحبنظران متخصص و خبره صنعتی، بازخورهای مناس//بی ب//رای مدیریت بهت//ر این ح//وزه در اختیار ما ق//رار میدهد که س//بب کش//ف ایدههای جدید با اس//تفاده از این جریانات فکری میشود. وی بررس//ی نامگذاری خیابانهای شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان ب//ه نام کارآفرینان برتر، اس//تفاده از ظرفیت تش//کلهای صنعتی در جهت راهبرد اهداف ش//رکت شهرکهای صنعتی، اطالعرس//انی خدمات قابل ارائه شرکت شهرکهای صنعتی به تشکلهای صنعتی و ارسال برنامههای حمایتی صن//وف به اتاق اصناف اس//تان را از مهمترین موارد طرح شده این نشست برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.