توزیع‹آب‹در‹شهرک‹صنعتی‹مرز ‹نآباد‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران از اتمام اجرای پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی مرزنآباد چالوس خبر داد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران، یاس//ر امینی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی بهمنظ//ور مجتمع کردن فعالیتهای صنعت//ی و ارائه خدمات متمرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شدهاند.

معاون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی مازندران اف//زود: ایجاد زیرس//اخت، بسترس//ازی مناس//ب و ارائه خدمات زیربنایی شامل آب، برق، جاده دسترس//ی، مخابرات و گاز از رس//الت ش//رکت شهرکهای صنعتی است. امینی تاکید کرد: بهمنظور تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی ش//هرک صنعتی مرزنآباد چالوس، پروژه ش//بکه توزیع آب به طول 1200 متر و با استفاده از لولههای پلیاتیلن اجرا شده است.

معاون فنی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران توجه به تولیدات داخل//ی را مهمترین اولویت بخشهای اقتصادی و رونق تولید دانس//ت و تصریح کرد: بهکار بس//تن سیاس//تهای اقتص//اد مقاومتی با رویکرد کارآفرینی به تولید و اش//تغال، موجب پویایی اقتصاد در جامعه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.