تعهد ایران برای کاهش ۴ درصدی گازهای گلخانهای

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نایبریی//س کمیت//ه توس//عه پایدار کش//ور اعالم ک//رد: برخی از کش//ورهای حاش//یه خلیجف//ارس بهدلی//ل شیرینس//ازی آب دریا و رهاس//ازی نم//ک در آب موج//ب افزایش ۲درصدی غلظت نمک در خلیجفارس شدهاند.

به گزارش ایس//نا رضا مکنون در س//مینار «تجارت کم کربن با تاکی//د بر ضرورت اس//تفاده از فناوریهای نوین در توس//عه پایدار» افزود: م//ا در حال حاضر به جای آنکه به س//مت الگوهای جدید و جذاب مبتنی بر مصرف کمتر س//وخت و آب حرکت کنیم باید به اص//الح اموری چون جلوگی//ری از حف//ر چاهه//ای غیرمجاز و مح//دوده طرح ترافیک بپردازیم.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در اواخر س//ال ۴۹ و ۵۹ دو اتفاق مهم رخ داد که جهتگیری آینده دنیا را دستخوش تحول کرد، ادام//ه داد: یکی از این اتفاقات کنوانس//یون پاریس (کوپ ۱۲) اس//ت که براس//اس آن همه کش//ورها توافق کردن//د گرمای//ش زمی//ن از ۵/۱ تا ۲ درجه س//انتیگراد نس//بت به میزان گرمایش زمین در انقالب صنعتی بیشتر نشود.

مکنون با بیان اینکه ایران در حال گرمتر ش//دن است، تصری//ح کرد: بر این اس//اس ای//ران در این کنوانس//یون متعهد شده که تا س//ال ۰۳۰۲میالدی به میزان ۴درصد گازهای گلخانهای را کاهش دهد و در صورت حمایتهای بینالمللی بهصورت داوطلبانه تا ۸درصد نسبت به کاهش گازهای بینالمللی اقدام کند.

وی اتفاق دوم را «اهداف توس//عه پایدار» عنوان و اظهار کرد: برای نخس//تینبار در سطح سازمان ملل ۰۹۱ کشور در تدوی//ن ۷۱ ه//دف زیس//تمحیطی تواف//ق کردند که ازجمله این اهداف میتوان به فقرزدایی، حملونقل پایدار، اقیانوس پاک، مسکن پایدار و آب اشاره کرد.

نایبرییس کمیته توسعه پایدار کشور تحقق این اهداف را در گرو برنامهریزی یکپارچه دانست و افزود: در همایشی ب//ا حضور وزارت جهاد کش//اورزی، وزارت نیرو، س//ازمان محیطزیست و اتاق بازرگانی که ۳سال پیش با موضوعات اولویتهای زیستمحیطی برگزار شد تنها ۰۲درصد اتفاق نظ//ر میان ای//ن وزارتخانهها ایجاد ش//د ولی در نشس//ت اخی//ر ای//ن نهادها تا ۰۷درص//د اتفاق نظر حاصل ش//ده است.

مکنون با بیان اینکه از ۳سال قبل کشت «فراسرزمینی» مورد توجه قرار گرفته و وزارت نیرو آییننامه برنامهریزی برداش//ت آبهای زیرزمینی را تدوین کرده اس//ت، یادآور ش//د: در ح//ال حاض//ر م//ا ۰۵۱میلی//ارد مترمکعب آب زیرزمینی برداشت کردهایم و متعاقب آن شاهد فرونشست زمین هس//تیم و این بالی جدیدی اس//ت که به کش//ور تحمیل شده است.

وی به اقدام اش//تباه برای سیمان کردن کف رودخانهها اش//اره کرد و افزود: این اقدام موجب ش//ده تا اجازه داده نش//ود که آب به زمین نفوذ کند و این در حالی است که ما باید با طبیعت یکپارچه شویم؛ چراکه دخالتهای ما در محیطزیست به گونهای بوده که طبیعت نمیتواند خود را با زندگی ما سازگار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.