حمایت‹وزارت‹علوم‹از‹توسعه‹محصوالت‹دان ‹شبنیان‹ایرانی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم از فعالیتهای در راستای توس//عه محصوالت دانشبنیان س//اخت داخل حمایت میکند؛ البته در این راستا تولیدکنندگان نیز باید علم و دانش درست معرفی و عرضه محصوالت خود را داشته باشند.

به گزارش ایس//نا، محمد فره//ادی درباره حمای//ت از کاالی دانشبنیان س//اخت داخل اظهار کرد: همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهش//گران یا همان فنبازار را برگزار کردیم ک//ه در این فضا قراردادهای مناس//بی نیز بسته شد. در سال گذشته دانشگاهها در این نمایشگاه بیش از ۴۴میلیارد تومان قرارداد بس//تند که پیشبینی میش//ود این رقم امسال به ۰۰۱میلیارد تومان برس//د؛ بنابراین، این رویداد نیز خود به نوعی حمایت از تولید محصوالت دانشبنیان داخلی است.

فرهادی با بیان اینکه وزارت علوم از فعالیتهای ترویجی و فرهنگساز در راستای توسعه فعالیت تولیدکنندگان دانشبنیان داخلی برای ارائه محصول دانشبنیان حمایت میکند، خاطرنشان کرد: البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید برای آش//نایی مصرفکننده داخلی محص//ول خود را که دارای کیفیت قابل قبول اس//ت به درس//تی معرفی کنند؛ در این زمینه تبلیغ و بازاریابی کاال باید انجام شود که این موضوع یک علم است. پس با برنامهریزی درست تولیدکنندگان باید به معرفی و عرضه محصول دانشبنیان خود اقدام کنند. جشنواره «ایران ساخت» ازجمله حرکتهای مهم برای رسیدن به این هدف است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وارد نشدن محصوالت خارجی را نیز راهی ب//رای ترغیب مصرفکننده داخلی دانس//ت و عنوان ک//رد: اگر تولیدکننده داخل//ی محصولی باکیفیت روانه ب//ازار میکند برای حمای//ت از آن باید از واردات کاالی خارجی مشابه خودداری شود. در این زمینه، فرهنگسازی و آگاهی بخشی عمومی نیز اهمیت بسزایی دارد که جشنواره «ایران ساخت» میتوان//د نقش مهمی در ایجاد پلی میان مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی ایفا کند. براس//اس اع//الم روابط عمومی علمیوفناوری ریاس//تجمهوری، جش//نواره ملی فرهنگی هنری «ایران س//اخت» با اهداف «جریانس//ازی و تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاریس//ازی، کارآفرینی و اقتص//اد دانشبنیان»، «حمایت از خدمات و تولیدات دانشبنیان س//اخت ایران»، «ساماندهی واردات بیرویه و ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی باکیفیت» و همچنین «کمک به برجستهس//ازی (نش//ان تجاری) کاالهای مرغوب ایرانی» در بخش ادبیات، هنرهای تجس//می، رس//انههای دیداری و ش//نیداری، رس//انههای دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با شعار «فناوری ایرانی، کسبوکار ایرانی» از ۶۱ تا ۸۱ دی امسال برپا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.