تدوین آییننامه حمایت از کسبوکارهای نوپای فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون س//ازمان فناوری اطالعات از حل مشکل کسبوکارهای نوپای فن//اوری محور (فین تک) با تدوین آییننامه خبر داد.

به گزارش مه//ر، رضا باقریاصل در نشس//ت خب//ری در نمایش//گاه الکامپ با اش//اره به مشکالت مالی ش//رکتهای نوپای فناوریمحور ب//ه دلیل برخی مقررات بانک مرکزی اظهار کرد: براساس برنامهریزی برای حمایت از توس//عه در ای//ن بخش آییننامهای از س//وی س//ازمان فناوری اطالعات تدوین شده و قرار است در مباحث مالی نیز بانک مرکزی چارچوب مدنظر خود را در این آییننامه ارائه دهد.

وی گف//ت: با تدوین این آییننامه که به نظر میرس//د تا پایان آذر نهایی ش//ود شاهد حل مشکالت شرکتهای فین تک با هدف توس//عه و قانونمن//دی فعالیتهای آنها خواهیم بود.

باقریاصل اضافه کرد: س//عی کردهایم در این آییننامه چارچوب فعالیت این ش//رکتها به نحوی تهیه ش//ود که مانع//ی برای توس//عه و نوآوری نباش//د و از س//وی دیگر سرویسهای مبتنی بر نوآوری در یک چارچوب مشخص و بهص//ورت قاعدهمن//د دی//ده ش//ود. در ای//ن آییننامه تقاض//ای دوجانب//ه ش//رکتها و نیز بانک مرک//زی مورد توج//ه قرار گرفته و پ//س از تدوین نهای//ی این آییننامه ب//ه کمیت//ه وزارت ارتباط//ات تحوی//ل داده میش//ود تا در کمیس//یون دول//ت الکترونیک ارائ//ه و تصویب نهایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.