نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش صنعت(بخش هفتم)

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخس/تین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده اس/ت. با تاسیس کارخانه جی/پ در س/ال ‪11( 1338‬ س/ال پی/ش از تاس/یس ذوبآهن و 59 س/ال پ/س از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخس/تین ماش/ین در کشور ما شکل گرفت.

تا س//ال ۹۶۳۱ هر روز ب//ر میزان تعهدات مالی ش//رکت افزوده میشد. ملی ش//دن صنایع، محدودیت ارزی، کاهش تولید و س//اختار مالی نامناسب س//بب شد که زیان انباشته ش//رکتها از سرمایه آنها بیشتر ش//ود و میزان بدهی آنها از دارایی شرکتهای ملیشدهای مثل پارسخودرو باالتر برود.

با تالش مدیران این شرکت ۲۲ نوع خودرو پس از انقالب وارد کشور ش//د تا به بقای شرکت و نوسازی آن متناسب با ظرفیتهای بخش دولتی کمک کند. سیاستهای انقباضی دولت، س//قوط قیمت نفت، ش//ناور ش//دن نرخ ارز، افزایش قیمت دالر، افزایش تعهدات معوق به بانکها، بیش//تر بودن بهره تسهیالت از اصل مبلغ وام، گشایش نیافتن اعتبار برای ش//رکت و کاهش شدید نقدینگی در ش//رکت باعث شد در سال ۴۷۳۱ تولید شرکت به پایینترین سطح خود در طول ۷۳ س//ال عمرش برس//د و به ۱۰۴۳ دس//تگاه کاهش یابد. شرکتهای نیسان و میتسوبیشی به دلیل فشارهای خارجی از تامین قطعات ش//رکت خودداری کردن//د و پارسخودرو ناچار شد پرسنل خود را به ۰۳۲۱ نفر کاهش دهد.

ش//رکت پارسخودرو پس از انقالب تا س//ال ‪۳۱ ۵۸۳۱،‬ مدیرعامل داش//ت. با واگذاری صنایع ب//ه بخش خصوصی، ش//رکت سایپا بیشتر سهام آن را خرید و امیرحسین امیری، از مدیران باتجربه س//ایپا به مدیری//ت پارسخودرو منصوب ش//د. در همی//ن دوره، تح//والت بزرگی در تولید ش//رکت اتف//اق افتاد. تولید – اغل//ب پراید – در پارسخودرو به مرز ۰۰۰۵۸۱ دس//تگاه رسید؛ یعنی معادل تولید شرکت از بدو تاس//یس تا نیمه سال ۳۸۳۱. در همین زمان، سود هر سهم ش//رکت از ۸۳ ریال در س//ال ۳۸۳۱ به ۰۳۵ ریال در سال ۵۸۳۱ افزایش یافت. شرکت از زمان تاسیس تا سال ۵۸۳۱ تع//داد ۳۳ ن//وع محصول از انواع ش//ورولت، بی//وک، جیپ، نیس//ان، ماکس//یما، رونیز، تندر النود، لگان، پیکاپ، سپند، مگان، پیکی، پراید ...و را تولید کرد. در ۵ اردیبهشت ۸۸۳۱ از نیسان تینا (تیانا) و قشقایی نیز رونمایی کرد.

در اس//ناد اخوان، مکاتبات فراوانی وجود دارد که ش//رکت جیپ در اواس//ط تیر ۳۴۳۱ از اداره برق درخواس//ت پست اختصاصی فشار قوی کرد اما احتمال محدودیتهای قانونی، کمبود منابع مالی س//ازمانها و نیرویانسانی باعث شد که با برخی تقاضاها به آس//انی موافقت نشود. از نظر اداره برق، متقاضی//ان به بیش از ۰۳ آمپر برق س//ه فاز احتیاج دارند و نمیتوانند از شبکه فش//ار ضعیف برق استفاده کنند. اخوان در نامهای خطاب به وزیر نیرو درخواست کرد پس از دریافت تمامی مخارج کابلکشی از نزدیکترین پست ترانسفورماتور به کارخانه برق با درخواس//ت پس//ت اختصاصی فشار قوی به کارخانه خودروس//ازی موافقت شود؛ زیرا تاخیر در انجام تقاض//ای وی موج//ب تضیی//ع وقت و هزینه برای ش//رکت میش//ود. همچنین چند مکاتبه وی با نفیس//ی (ش//هردار تهران در س//ال ۰۴۳۱) موجود است که براساس آن، اخوان درخواست رسیدگی به نقشه ساختمان و اعطای پروانه برای س//النهای بسته و مسقف اتو س//رویس را در زمین امیرآباد (نزدیک کیان هتل) داشته است.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.