گریز از زمان و کمبود سرمایه در ساخت محور هراز

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با هر تعطیلی رس//می، اس//تانهای ش//مالی ایران به دلیل آبوهوای مطلوب و ظرفیتهای گردش//گری مقصد بسیاری از مس//افرانی است که چشم به تعطیات دوختهاند. آمار مس//افران ش//هرهای ش//مالی، ارقام درشتی را نش//ان میدهد که زیرس//اخت مناس//بی برای این س//فرها هنوز به وجود نیامده و مسافران ساعتها ترافیک را تحمل میکنند، تا چند روزی به استراحت بپردازند.

به گزارش گس//ترش صنعت، در حالی که ایران جمعیتی ۰۸میلیون نفری دارد، نوروز ۵۹ اس//تان مازندران میزبان ۰۱میلیون مسافر بود و لقب پرترددترین استان کشور در نوروز امسال را به خود اختصاص داد.

برای رس//یدن به شهرهای اس//تان مازندران دولت به س//اخت محور هراز اقدام کرده اس//ت. قرار اس//ت بزرگراهی بر فراز کوهس//تانها س//اخته ش//ود که اگرچه س//اخت آن غیرممکن نیس//ت اما س//رمایه و زمان زیادی را مطالب//ه میکند. این اقدام دولت در در حالی اس//ت که افزایش س//رعت (البته با دقت) در س//اخت این محور احساس میشود. آنچنان که مردم منطقه و مهمانان آنها خبرهای مربوط به س//اخت این محور را دنبال کرده و پرس//ش مداومی از تاریخ اتمام این پروژه مطرح میکنند.

در اینباره معاون امور عمرانی اس//تانداری مازندران به گس//ترش صنعت گفت: اتمام طرح تعریض محور هراز در دس//تور کار دولت اس//ت. این پروژه از پروژههای سفر کاروان دولت تدبیر به استان بوده که از منابع دولت تامین مالی شده است.

علی نبیان با بیان اینکه برای این کار مجوزهای الزم دریافت و منابع مالی تامین ش//ده گفت: باید تاش کرد تا کار با س//رعت بیش//تری پیش رود تا مشکات مردم منطقه و مسافران رفع شود.

زیرس/اخت:

به گزارش گس//ترش صنعت، در حالی که ایران جمعیتی ۰۸میلیون نفری دارد، نوروز ۵۹ اس//تان مازن//دران میزب//ان ۰۱میلیون مس//افر بود و لقب پرترددترین اس//تان کش//ور در نوروز امسال را به خود اختصاص داد.

ب//رای رس//یدن به ش//هرهای اس//تان مازندران دولت به س//اخت مح//ور هراز اقدام کرده اس//ت. قرار اس//ت بزرگراهی بر فراز کوهس//تانها ساخته ش//ود که اگرچه س//اخت آن غیرممکن نیست اما سرمایه و زمان زیادی را مطالبه میکند. این اقدام دولت در در حالی اس//ت که افزایش سرعت (البته با دقت) در س//اخت این محور احس//اس میشود. آنچنان که م//ردم منطقه و مهمانان آنها خبرهای مرب//وط به س//اخت این مح//ور را دنب//ال کرده و پرس//ش مداومی از تاریخ اتم//ام این پروژه مطرح میکنند.

در اینب//اره مع//اون ام//ور عمرانی اس//تانداری مازندران به گس//ترش صنعت گف//ت: اتمام طرح تعری//ض محور هراز در دس//تور کار دولت اس//ت. ای//ن پروژه از پروژههای س//فر کاروان دولت تدبیر به استان بوده که از منابع دولت تامین مالی شده است.

علی نبیان با بیان اینکه برای این کار مجوزهای الزم دریافت و منابع مالی تامین ش//ده گفت: باید تالش کرد تا کار با س//رعت بیشتری پیش رود تا مشکالت مردم منطقه و مسافران رفع شود.

وی افزود: با س//اخت این محور خواهیم توانست س//ازههایی ایج//اد کنیم که ه//م موقعیت زیبای جنگلی را داش//ته باش//د، هم مردم از این موهبت استفاده کنند.

نبیان گفت: استانداری مازندران در تالش است ت//ا برای بهبود خدمات برای گردش//گران در تمام نقاط استان اقدام کند.

‹مازندران ‹یه/ا‹چش/م‹ب/ه‹راه‹ج/اده‹۲‹ ‹ خطه

با شنیدن نظرهای این مسئول دولتی با نماینده بخ//ش خصوص//ی نی//ز گفتوگویی داش//تیم تا دیدگاههای بخش خصوصی را جویا شویم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران درباره نظ//ر مردم منطقه در زمینه روند ساخت محور هراز به گسترش صنعت گفت: جاده هراز همچنان در حال س//اخت است اما مردم این استان از روند پیشرفت کار رضایت ندارند.

عبدال//ه مهاجرداراب//ی افزود: مدتهاس//ت که س//اخت این جاده آغاز ش//ده اما بعید است که به زودی به اتمام برسد. مشکل اصلی در ساخت این ج//اده از نظر مالی اس//ت. به قول معروف «هرچی پول بدی، آش میخ//وری!» دولت وعده میدهد که به پروژههایی از این دست بودجهای اختصاص میده//د اما درنهای//ت به آنچه وع//ده داده عمل نمیکند. طبیعی است که تکمیل پروژهها با تاخیر مواجه میشود.

‹بزرگراه۲‹خطه‹شود‹ ‹

وی افزود: اتفاقی ک//ه برای جاده هراز افتاده در جاده فیروزکوه نیز مشاهده میشود. با وج//ود اینکه وعده داده ش//ده بود ک//ه تا نیمه امس//ال به پایان برس//د هن//وز تکمیل نش//ده اس//ت. این در حالی است که مش//کالت جاده هراز از فیروزک//وه بیش//تر اس//ت بنابراین پیشبینی میکنیم تکمیل این پروژه به درازا بینجامد.

ریی//س ات//اق بازرگان//ی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به وع//ده ۴ خطه ش//دن محور هراز و موقعی//ت کوهس//تانی آن گفت: ما نمیگوییم که۴ خطه ش//دن این محور غیرممکن است اما نیازمند سرمایه و وقت زیادی است. تاخیر در ساخت عالوهبر اینکه منجر به افزایش هزینهها میش//ود، ناامنی مسافران و ساکنان منطقه را نیز درپی خواهد داشت. اگرچه عبور و مرور در ۴ خط آسانتر و روانتر است اما در شرایط فعلی ساخت ۲خط منطقیتر است چراکه کاهش زمان و هزینه را درپی خواهد داشت.

وی افزود: مازندران حدود ۳میلیون و ۰۰۲هزار نفر جمعیت دارد اما جمعیت آن در بهار و تابستان به دلیل جذب گردشگر به ۰۱میلیون نفر میرسد. اگر جاده هراز ۲ خطه ساخته شود، این امید ایجاد میشود که مشکالت ساکنان و گردشگران زودتر رفع ش//ود. به عبارت دیگر، مش//کالت این استان تنها به مردم بومی مربوط نمیشود و یک موضوع ملی اس//ت از این رو انتظار میرود سرعت و دقت بیشتری در ساخت محور هراز داشته باشیم.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، موضوع س//اخت محور هراز و توس//عه راههای سفر به شمال کشور به دغدغه مس//ئوالن بس//یاری ازجمله نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. آنچنان که چند روز قبل معاون ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونق//ل نیز با بیان اینکه محورهای هراز و فیروزکوه در حال تبدیل ش//دن به بزرگراه هستند، به پایگاه خبری وزارت مسکن، راه و شهرس//ازی گفت: ۵ کیلومت//ر از ۸کیلومتر باقیمانده پروژه ۴خطه ک//ردن محور فیروزکوه و ۹ کیلومتر از پروژه مش//ابه در محور هراز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.

خیراله خادمی با اش//اره به پیشرفت و توس//عه محورهای مواصالتی شمال کشور افزود: پروژه ۴خطه کردن محور فیروزک//وه در مراح//ل پایانی و محور هراز در حال تبدیل به بزرگراه است.

وی گف//ت: از پ//روژه ۴خطه کردن مح//ور فیروزکوه حدفاص//ل تهران تا قائمش//هر حدود ۸ کیلومتر باقیمانده است و تمام تالشها به منظور تحویل ۵ کیلومت//ر اصل//ی ش//امل گل//وگاه، تونله//ا و نقاط ویژه مح//ور به غیر از مناط//ق موجود در دو محدوده مس//کونی تکمیل و ت//ا پایان س//ال به حالت ۴خط//ه تبدیل خواهد ش//د و نخس//تین محور بزرگراهی به شمال کشور و مرک//ز اس//تان مازن//دران ب//ه س//رانجام خواهد رسید.

عض//و هیاتمدیره ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناه//ای حملونقل بابی//ان اینکه پروژه ۴خطه محور فیروزکوه به دلی//ل کمبود منابع در ابتدای س//ال دچار مش//کل ش//ده بود، گفت: ب//ا تامین اعتبارات، س//اخت و توس//عه این پروژه به سرعت چش//مگیری در ح//ال انج//ام اس//ت و امیدواریم ای//ن ۵ کیلومت//ر بهعن//وان مهمتری//ن گل//وگاه مح//ور فیروزکوه رفع ش//ود و دراختیار مردم قرار گیرد.

‹تکمیل‹۹‹کیلومتر‹تا‹پایان‹سال ‹

معاون س//اخت و توسعه راههای شرکت ساخت در ادامه به محور هراز اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ازپیش تعیین ش//ده قرار بود ۵۲ کیلومتر از این محور تا پایان سال ۵۹ به بهرهبرداری برسد که تاکنون 6۱ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است و ۹ کیلومتر مورد تعهد نیز تا پایان سال تکمیل و زیر بار خواهد رفت.

خادمی با اش//اره به روند ساخت تونل آبشار در محور ه//راز ابراز امیدواری کرد ک//ه این تونل در م//دت یکماه آین//ده تکمیل و گل//وگاه فعلی در محور هراز رفع ش//ود. وی درباره سایر اقدامها در راس//تای رفع نقاط گلوگاهی در محور هراز گفت: کل ورودی به ش//هر آمل به صورت ممتد ۴خطه خواهد شد.

عض//و هیاتمدیره ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونقل با اش//اره به روند پیش//رفت ۷۲۸ کیلومت//ر بزرگ//راه و راه اصل//ی در قال//ب پروژههای اقتصاد مقاومتی با مس//ئولیت ش//رکت س//اخت گفت: حدود ۰۵درص//د از حجم کل این پروژهه//ای اقتص//اد مقاومتی بهصورت رس//می و غیررس//می زیر بار ترافیک قرارگرفته و پیش//رفت فیزیک//ی کل پروژهه//ای اقتص//اد مقاومتی مورد تعهد نیز به ۵۷درصد رس//یده اس//ت و امیدواریم تا پایان س//ال به تمام اهداف خ//ود در این بخش برسیم.

با هر تعطیلی رسمی، اس/تانهای ش/مالی ایران به دلیل آبوهوای مطلوب و ظرفیتهای گردش/گری مقصد بسیاری از مسافرانی اس/ت که چشم به تعطیالت دوختهاند. آمار مس/افران شهرهای شمالی، ارقام درش/تی را نشان میدهد که زیرساخت مناسبی برای این سفرها هنوز به وجود نیامده و مسافران ساعتها ترافیک را تحمل میکنند، تا چند روزی به استراحت بپردازند. دولت وعده میدهد که به پروژههایی از این دست بودجهای اختصاص میدهد اما درنهایت به وعده خود عمل نمیکند. طبیعی است که تکمیل پروژهها با تاخیر مواجه میشود

عبداله مهاجردارابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.