فاز جدید همکاری فولکسواگن در ایران

با ثبت شرکت «ماموت خودرو» آغاز شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در نخس//تین روزهای امس//ال بود که خب//ر از تفاه//م «ماموت» یکی از خودروس//ازان ب//زرگ بخش خصوصی ک//ه پیش از این س//ابقه تولید خودروهای س//نگین اس//کانیا در ایران را داش//ته با فولکس واگن شنیده شد. شریکی که ایرانخودرو پیش از این، او را دیگر همکاری خارجی خود عن//وان کرده بود اما با این حال فولک//س واگن با تفاهمی که با ماموت به امضا رس//اند عنوان کرد که قصد تولید خودروهایی عام پس//ند را در ایران دارد. این روند نشان میدهد که تاخیر ورود فولکس واگن به ایران به دلیل حساسیت او نسبت به خودروهای تولیدی در این شرکت است.

در نخستین روزهای امسال بود که خبر از تفاهم ماموت یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی که پیش از این س//ابقه تولید خودروهای سنگین اس//کانیا در ایران را داشته با فولکس واگن شنیده ش//د. ش//ریکی که ایرانخودرو پی//ش از این، او را دیگر همکاری خارجی خود عنوان کرده بود اما با ای//ن حال فولکس واگن با تفاهمی که با ماموت به امضا رساند عنوان کرد که قصد تولید خودروهایی عام پسند را در ایران دارد. این روند نشان میدهد ک//ه تاخی//ر ورود فولکس واگن به ای//ران به دلیل حساس//یت او نس//بت به خودروه//ای تولیدی در این ش//رکت است. حال با گذش//ت بیش از ۹ ماه از اعالم قطعی ش//دن قرارداد مام//وت با فولکس واگن، خبرها حاکی از ثبت ش//رکتی مش//ترک به نام ماموت خودرو اس//ت. به نظر میرس//د با ثبت این شرکت، این غول صنعت خودرو حضور خود را در ایران قطعی کرده است. بر این اساس آنطور که در سایت رسمی «دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور» آمده، شرکتی مشترک به ن//ام فولک//س واگن و یک//ی از خودروس//ازان خصوصی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خودرونویس، شرکت مربوط در اصل نمایندگی فولکس واگن آلمان را در ایران به عهده داش//ته و میتواند نسبت به واردات و تولید برخی محصوالت این شرکت از جمله بیتل، پاسات، پولو و گلف اقدام کند. براساس اعالم «دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور»، ماموت خودرو شرکتی که قرار است امور مربوط به حضور فولک//س واگن در ایران را پیگی//ری کند، به ثبت رسیده است.

ش//رکت ماموت خودرو در حالی ثبت ش//ده که فولکس واگن و ماموت در س//کوت خبری اقدام به عقد ق//رارداد با یکدیگر کردهاند و گفته میش//ود از س//ال آینده، فعالیت مش//ترک خود را در ایران با تولید محصوالت//ی مانند پولو آغاز خواهند کرد. هرچن//د هم//کاری مش//ترک این دو ش//رکت در س//کوت پیش از این نیز گالیههای//ی را به همراه داشت، آنجا که فولکس واگن برای شروع همکاری خ//ود در ایران اقدام به آدیت تع//داد محدودی از قطعهسازان کرد. در آخرین روزهای مرداد بود که رییس انجمن قطعهس//ازان با بیان اینکه ش//رکت فولک//س واگ//ن انتخاب قطعهس//ازان هم//کار در ایران را آغاز کرده اس//ت، گفت: گروهی از فولکس واگن در حال آدیت و ممیزی قطعهس//ازان بزرگ داخلی برای همکاری جدید با صنعت خودرو ایران هستند.

رضا رضایی با تاکید براینکه این شرکت در نظر دارد مش//خص کند که در ص//ورت همکاریها تا چه میزان میتواند روی توان قطعهس//ازی ایرانی حس//اب باز کرده و تکیه کند، اف//زود: اگرچه این روزه//ا موضوع هم//کاری فولکس واگ//ن در بازار خودرو ایران مطرح اس//ت اما همچنان ش//فافیت ۰۰1درصدی در این مسئله وجود ندارد.

در نهایت بعد از بررس//ی و آدیت قطعهس//ازان ایرانی از س//وی فولکس واگن، تنها ۳ قطعهس//از خارج//ی زنجی//ره تامی//ن مام//وت ب//ه عن//وان تامینکنن//ده قطعات خودروه//ای جدید پذیرفته شدند که این روند اعتراضهایی را به دنبال داشت.

پی//ش از این نیز نایب ریی//س انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در گفتوگو با گس//ترش صنعت، ب//ا اظهار نارضایتی از عملک//رد فولکس در ایران اظه//ار کرده بود که اگر فولکس واگن با ۳ ش//رکت ق//رارداد همکاری بس//ته دلیل بر این نیست که تولیدکنندگان تنها ۳ ش//رکت تواناییه//ای الزم ب//رای تولید قطعات م//ورد نیاز فولکس واگن را دارند، ش//اید اگر دیگر قطعهس//ازان فعال کشور نمونه داده و وارد مذاکره میشدند، آمار تغییر میکرد و به طور قطع تعداد بیشتری پذیرفته میشدند.

احمدرضا رعنایی افزود: این تعداد از بررسیهای محدود آنها بوده زیرا فراخوان عمومی در سطح کل قطعهس//ازان داخلی داده نشد و باید درنظر داشت که این ش//رکت خودروس//از آلمانی هنوز سازوکار خاصی را در کش//ور آغ//از نکرده اس//ت. چنانچه قرارداده//ا قطع//ی ش//ود باید فراخ//وان همچون شرکت رنو داده شود و سپس تمام تولیدکنندگان قطعات که تمایل به همکاری دارند آدیت شوند.

بررس//ی رون//د ورود فولک//س واگن ب//ه صنعت خودرو ایران از ابتداییترین روزهای ورود تا امروز نش//ان از در پیشگرفتن سازوکاری متفاوت دارد. آنجا که خبر امضای تفاهم فولکسواگن با ماموت بع//د از بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این واحد صنعتی به طور رس//می اعالم و پس از آن از س//وی منصور معظمی رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تایید شد تا نحوه انتخاب قطعهس//ازان همکار این شرکت که باز هم رویهای متفاوت درپیش گرفته ش//د و حال نیز با ثبت شرکتی جدید به نام ماموت خودرو، عملیات ب//رای فعالیت جدی این ش//رکت به طور رس//می کلید خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.