بحران یا بحراننمایی؟

تولید‹تجهیزات‹صنعت‹برق‹در‹پیچ‹و‹تاب‹سخنران‹یها‹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

خودکفایی ایران در تولید برق خبر جدیدی نیس//ت اما آنچه جدید است گفته رییس هیاتمدیره سندیکای برق کشور است که میگوید در «تولید تجهیزات صنعت برق دچار بحران شدهایم.»

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، حمی//د چیتچیان، وزیر نی//رو در بهمن ۴۹۳۱ گفت//ه بود: «جمهوری اس//امی ایران در زم//ان تحریمها به یکی از مهمتری//ن تولیدکنندگان و صادرکنن//دگان تجهیزات نیروگاهی و احداث س//د در جهان تبدیل ».د//ش به گفته وزیر نیرو در حالی که ایران تا دهه ۰۶ هجری خورشیدی نهتنها توانایی ساخت نیروگاه نداشت، بلکه از طراحی تا اجرا را متخصصان خارجی انجام میدادند. این، کم دستاوردی نیست که از واردکننده صد درصد به سازنده و صادرکننده در این بخش تبدیل شدهایم.

خودکفای//ی ای//ران در تولید برق خبر جدیدی نیس//ت اما آنچه جدید اس//ت گفت//ه ریی//س هیاتمدی//ره س//ندیکای برق کش//ور اس//ت که میگوی//د در «تولید تجهی//زات صنعت برق دچار بحران شدهایم.»

به گزارش گسترش صنعت، حمید چیتچیان، وزیر نیرو در بهم//ن ۴۹۳۱ گفته بود: «جمهوری اس//امی ای//ران در زم//ان تحریمه//ا ب//ه یکی از مهمتری//ن تولیدکنن//دگان و صادرکنن//دگان تجهی//زات نیروگاه//ی و اح//داث س//د در جهان تبدی//ل ».د//ش به گفت//ه وزیر نی//رو در حالی که ایران تا دهه ۰۶ هجری خورشیدی نهتنها توانایی س//اخت نیروگاه نداش//ت، بلکه از طراحی تا اجرا را متخصص//ان خارجی انج//ام میدادند. این، کم دس//تاوردی نیس//ت که از واردکننده صد درصد ب//ه س//ازنده و صادرکننده در ای//ن بخش تبدیل شدهایم.

وزارت نی//رو ب//رای بومیس//ازی صنای//ع آب و برق کشور ش//رکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ای//ران (مپنا) را تاس//یس کرد تا ع//اوه بر تامین نیازهای داخلی، در خارج کشور با صدور خدمات فن//ی مهندس//ی، مش//اوره، تولی//د و راهاندازی، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارد.

‹بحران‹در‹مس،‹آلومینیوم،‹فوالد ‹

با این حال رییس هیاتمدیره س//ندیکای برق کشور خبر از بروز بحران میدهد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، محم//د رضا کاهیصمدی ب//ه پایگاه خبری ات//اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ته//ران گفت: تعداد محدودی شرکتهای مادر در ایران در حوزههایی مانند پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم، مس ...و وجود دارند که دولتی یا خصولتی هستند و امتیازهای بس//یار بزرگی از دولت و اقتص//اد ملی در ارتباط ب//ا معادن، مواد اولیه، ان//رژی ارزان، ارز مبادلهای ...و برای تولید محصوالتش//ان دریافت میکنند ام//ا در عوض به جای اینکه به فکر صنایع داخلی باش//ند بهوی//ژه صنایع کوچک و متوس//ط، رفتار س//وداگرانه در پی//ش گرفتهان//د. کاهیصمدی گف//ت: کارخانههای تولیدکننده تجهیزات صنعت ب//رق ایران به دلیل نبود مواد اولیه همچون مس، آلومینی//وم، فوالد و.. در دو ماه گذش//ته با کمبود و بحران ش//دید روبهرو بوده و بسیاری از خطوط تولیدی تعطیل شده است.

وی افزود: در دو ماه گذش//ته این ش//رکتها با تصور بازگش//ت تحریمها انبارهای خود را خالی و تمام تولیداتشان را صادر کردهاند و درحالحاضر ب//ازار داخ//ل کاما خالی ش//ده اس//ت و صنایع پاییندستی و میاندستی بهویژه صنایع کوچک و متوسط با مشکل تامین مواد اولیه روبهرو شدهاند و واحدهایشان خوابیده است.

وی با اش//اره ب//ه اینکه این ش//رکتها در بازار داخ//ل گرانفروش//ی ه//م میکنن//د، گف//ت: از س//ویی دیگر ش//اهدیم قیمتهای صادراتی این ش//رکتهای مادر گاهی تا ۰۳درص//د زیر قیمت داخلی اس//ت؛ بهعنوان نمونه در بحث پتروشیمی در هن//د و چین و فوالد در اروپا آنقدر قیمتها را پایین دادهاند و مواد اولیه را فروختهاند که درحالحاضر دولتهای آنها به فکر گذاش//تن عوارض ضد دامپینگ روی ای//ن محصوالت هس//تند. ب//ه عبارت دیگ//ر دولت به این ش//رکتهای مادر تولیدکنن//ده مواد اولیه خدمات کاملی ازجمل//ه گاز ارزان داده اس//ت و آنه//ا ب//دون توجه ب//ه ش//رکتهای داخلی که نیازمند مواد اولیه هس//تند، آنقدر قیمته//ای صادراتیش//ان را پایی//ن نگ//ه داش//تهاند که ح//اال در بازارهای صادرات//ی میخواهند روی محصوالت آنها ع//وارض ضد دامپین//گ بگذارند؛ در صورتی که این مواد اولیه با تبدیل شدن به کاالهای دیگر صنعتی از سوی صنایع داخلی و شرکتهای کوچک و متوس//ط میتواند ارزشافزوده باالیی برای کشور به همراه داشته باشد.

این عض//و هیات نمایندگان ات//اق تهران گفت: پیشتر، کارگ//روه تنظیم بازار جلس//ات منظمی داشت و وضعیت بازار داخل را گزارش میکرد اما به بهانه اینکه تنشی در بازار وجود ندارد، جلسات را منحل کردند.

از اینرو دوماه اس//ت که بازار در تنش اس//ت و ش//رکتهای مادر تولیدکننده ف//والد، آلومینیوم، مس ...و در دوماه گذش//ته باوج//ود توافقاتی که شد و تعهد تامین مواد اولیه شرکتهای داخلی و نگهداشتن ذخیره الزم تمام تولیداتشان را صادر کردهاند و بخشی از آنها را نیز در انبارهایشان به امید گرانتر ش//دن در ماههای آینده و باال رفتن قیمت دالر نمیفروشند و این امر منجر به بحرانی ج//دی در کارخانههای صنعت برق و دیگر صنایع ش//ده اس//ت. با وجود این اظهارات، عرضه فوالد و م//س در ب//ورس ادامه دارد و به نظر نمیرس//د مشکلی در عرضه مس، آلومینیوم و فوالد وجود داشته باشد.

‹عرض/ه‹ آلومینی/وم‹ ‹ در‹بورس‹کاال‹

بیس//تودوم آذر بود ک//ه رییس هیات عام//ل ایمیدرو خبر از تنظیم ش//دن عرضه آلومینی//وم در بورس کاال داد و گف//ت: در س//الهای گذشته تمامی محصوالت فلزی اعم از مس، آلومینیوم و فوالد در بورس کاال عرضه ش//ده و موردمعامله قرار گرفته که کش//ف واقع//ی قیمتها، جلوگیری از انحصار و ش//فافیت در روند دادوس//تدها از ثم//رات معامله محصوالت در بورس کاالست.

مهدی کرباس//یان درب//اره عرضه آلومینی//وم در ب//ورس کاالی ایران گف//ت: بهتازگ//ی مش//کات متعددی بر س//ر راه تولیدکنندگان آلومینیوم ق//رار گرفته بود و نبود عرضه این محص//ول در مقطعی در بورس کاال به مش//کات تولیدکنندگان این صنعت بازمیگشت که خوش//بختانه این موانع با نشس//ت و جلسات متعددی با عوامل مربوط برطرف ش//د و اکنون با تعیین قیمت پایه بر مبنای فرمول جدید و کشف بهتر قیمت، ش//اهد عرضه منظم این محصول در بورس کاال هستیم.

ب//ه گفته معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت، ب//ورس کاال جایگاه مهمی در اقتصاد کش//ور پیدا کرده و از آنجا که تاکنون اقدامات خوبی در زمینه کشف واقعی قیمتها و شفافیت در آمارها داشته اس//ت بر همین اس//اس عرضه محصوالت ازجمله آلومینیوم در بورس اقدام مهمی بهشمار میرود.

کرباس//یان تاکی//د ک//رد: ب//ه منظ//ور ح//ذف واس//طهگرهای مخ//رب در ب//ازار آلومینیوم، این محصول و س//ایر محصوالت فل//زی و فوالدی در ب//ورس کاالی ای//ران عرضه میش//ود که طراحی ابزارهای مالی نوین نیز میتواند به فعاالن صنایع در تامین مالی و روند معامات کمک کند.

رییس هیاتعام//ل ایمیدرو با اش//اره به اینکه توس//عه بورس کاالی ایران س//امت اقتصاد را در پی دارد، افزود: گس//ترش بورس کاال در سالهای اخیر و عرضه کاالهای مختلف از طریق آن، نشان میدهد که بورس کاال میخواهد به بازاری بزرگتر و بینالمللی تبدیل شود که ما در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این س//الها حمایت الزم را ب//رای برقراری و پایداری این بورس انجام دادهایم و خواهیم داد.

در حقیقت به هر میزان که ش//فافیت و سامت اقتص//ادی افزایش یابد به همان می//زان، آرامش و ثب//ات اقتص//ادی ایج//اد ش//ده و زمینه جذب س//رمایهگذاری داخل//ی و خارجی بیش//تر فراهم میشود. وی گفت: عرضه محصوالت در بازارهای خارج از بورس کاال، سبب فقدان در قیمت فروش محصوالت از س//وی تولیدکنندگان میش//ود که درنهای//ت زمین//ه انحص//ار در خری//د را به وجود میآورد از اینرو باید از امکانات و شفافیت بورس کاال اس//تفاده کرد و در مسیری روشن در اقتصاد گام برداشت.

کارخانههای تولیدکننده تجهیزات صنعت برق به دلیل نبود مواد اولیه همچون مس، آلومینیوم، فوالد و.. در دو ماه گذشته با کمبود و بحران شدید روبهرو شدهاند

ایران در سالهای گذشته از وارد کننده صد در صد به تولیدکننده صد در صد صنعت و تجهیزات برق

رسیده است

صنعتزیر ساخت

مهدی کرباسیان

به منظور حذف واسطهگرهای مخرب در بازار آلومینیوم، این محصول و سایر محصوالت فلزی و فوالدی در بورس کاالی ایران عرضه میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.