نجات 05درصد شرکتهای سنتی با رشد استارتآپها

مصاحبه اختصاصی «گسترش صنعت» با مدیر مسئول هفتهنامه اختصاصی استارتآپها

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براس//اس پیشبینیه//ا تا 2 س//ال دیگ//ر ۰۵درصد ش//رکتهای س//نتی کشور شکس//ت خواهن//د خ//ورد ک//ه تنه//ا جایگزی//ن آنه//ا ش//رکتهای اس//تارتآپ خواهن//د بود. اکن//ون حدود ۶هزار اس//تارتآپ در کشور مش//غول فعالیت هستند که در مجموع با تعداد ش//رکتهای دانش بنیان حدود ۱۱ ت//ا 2۱هزار ش//رکت دانشبنیان و اس//تارتآپ در کش//ور وجود دارد برای آش//نایی ب//ا چالشهای پیش روی اس//تارتآپها گس//ترش صنع//ت گفتوگویی را با اکبرهاش//می مدیر مس//ئول هفتهنام//ه اختصاصی استارتآپها ترتیب داده. در ادامه متن کامل گفتوگو را بخوانید.

€چ/را€موضوع€اس/تار €تآ €پ€را€ب/رای€هفت €هنامه€ € خود€انتخاب€کردید؟€

حدود ۳2س//الی اس//ت که در حرفه روزنامه نگاری فعالی//ت دارم و همواره یک//ی از دغدغههایی که فکرم را مشغول میکرد این بود که با آمدن استارتآپهایی مانن//د نیازمندی و ثب//ت آگهی آنالین دیوار، ش//یپور وغیره چ//ه بر س//ر نیازمندیهای همش//هری خواهد آم//د؟ آیا نیازمندیهای همش//هری تا ۵ س//ال آینده این رونق را خواهد داش//ت. همانط//ور که اطالع دارید نش//ریه نیازمندیها و آگهی روزنامه همشهری یکی از پرتیراژترین نشریات کشور است که به مدل درآمدزایی معروف اس//ت و نیازهای بازار خرد کالنش//هری مانند تهران را شناسایی و به مصرفکنندگان معرفی میکند حال در آیندهای نزدیک با وجود اس//تارتآپها نشریه نیازمندیه//ای همش//هری دچار بحران خواهد ش//د از اینرو ب//ا توجه به اینکه اجرای طرح اس//تارتآپ و عوض کردن ریل ابتدا افتی را در نیازمندیها به وجود میآورد بعد از توقف فعالیت خود در همش//هری من از مهر ماه سال گذشته اس//تارتآپی را با حضور چندین ش//رکت راهاندازی کردم با توجه به اینکه حمله زیادی از س//وی روزنامهها به اس//تارتآپها میشد از این رو نمیش//د با این ذهنیت کسبوکار را جلو برد از سویی اس//اس کار ش//رکتهای دانشبنیان به سمت رباتیزه ش//دن پیش میرفت و خیل//ی به تجاریس//ازی فکر نمیکردند و از آنجایی که اساس کار استارتآپ بر پایه کسبوکار و تجاری است و از آنجاییکه سرمایه جایی صرف میشود که س//رمایهگذار احساس امنیت کند با حملهای که به اس//تارتآپها میشد سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در این حوزه احساس امنیت نخواهد کرد و ادامه حیات استارتآپها با مشکل مواجه خواهد شد، همچنین با توجه به اینکه اس//تارتآپها پشت میزی هس//تند و همانند نوجوانی که در ح//ال بازی رایانهای اس//ت و حواسش نیست که شیر گاز باز است از این رو اس//تارتآپها هم متوجه این حمله روزنامهها نبودند با این وجود نیاز به فرهنگس//ازی داش//تیم که سابقه روزنام//ه نگاری بن//ده این اجازه را ن//داد که بیتفاوت باش//م و کار خود را با انتشار pdf در سایت استارتآپ ش//خصی ش//روع کردم که با توجه به بازتاب خوبی که داشت مجبور شدیم آن را به شکل کاغذ چاپ کنیم.

€میزان€دسترسی€به€اینترنت€چقدر€در€توسعه€ € استار €تآ €پها€تاثیرگذار€است؟

بنده معتقدم آماری که مس//ئوالن از میزان استفاده اینترنت منتشر میکنند بیشتر حالت گزارش عملکرد دارد و ب//ه طور معمول به این ص//ورت اعالم میکنند ک//ه ۰۴ تا ۰۵میلیون نفر ایرانی به اینترنت دسترس//ی دارند با توجه به اینکه پارامتر ما برای آمار بیشتر بحث کاربردی بود براس//اس آمار س//ال ۳۹ حدود ۰۷درصد مردم وارد فضای اینترنت نش//دهاند و ۰۳درصد مابقی نیز هفت//ه یا ماهی یکبار وارد اینترنت میش//وند. آمار 2 س//ال گذشته نش//ان میدهد در خوش//بینانهترین حالت تنه//ا ۷میلیون مردم ایران در بس//تر وب خرید و ف//روش میکنن//د و تنها یکدرصد ب//ازار خرد ایران آنالین هس//تند با این پی//ش زمینه فک//ری از طرفی ناراحت ش//دم ک//ه مردم ای//ران به دلی//ل تحریمها از دسترس//ی ب//ه فناوریها مح//روم ماندند و از س//ویی خوشحال بودم بازار بکر ۰۷میلیونی ایران وارد این فضا میش//وند. البته معتقدم تا 2 تا ۵سال آینده ۰۸درصد م//ردم ایران به ب//ازار آنالین وارد خواهند ش//د. از این رو هفتهنامه اس//تارتآپ را با ۳ ذهنی//ت مزایای بازار آنالین، جلوگیری از حملهای به اس//تارتآپها و غنای ذهنی ش//روع کردم. باید توجه کنیم که در گذشته اگر از بچههای خود میپرس//یدیم که در آینده چه شغلی را دوست دارید انتخاب کنید بیشتر پزشکی یا خلبانی را انتخ//اب میکردن//د و ب//ه موض//وع کارآفرینی فکر نمیکردن//د بنابراین نیاز داریم در حوزه کارآفرینی نیز فرهنگسازی کنیم. اکنون حدود ۶هزار استارتآپ در کشور مش//غول فعالیت هستند که در مجموع با تعداد ش//رکتهای دانش بنیان حدود ۱۱ تا 2۱هزار شرکت دانشبنیان و اس//تارتآپ در کشور وجود دارد ما قبل از اینکه نیاز به س//رمایهگذار داشته باشیم دچار کمبود دانش هس//تیم این در حالی اس//ت که در روزنامههای اقتصادی کش//ور قیمت میلگرد و آهن به وضوح نشان داده میشود و اسمی از استارتآپها به میان نمیآید.

€هفت €هنامه€اس/تار €تآ €پها€چه€اندازه€اید €ههای€ € جدید€به€کارآفرینان€م €یدهد؟€

در درجه اول موضوعی که برای همه اس//تارتآپها مش//خص کردهایم این است که میتوانیم ارزش خلق کنیم زیرا استارتآپها باید نیازهای جامعه را رفع کنند به عنوان نمونه اس//تارتآپی مانند «اسنپ» توانست با ارزش پیشنهادی به یک استارتآپ بزرگ تبدیل شود به این صورت که شما قبل از اینکه درخواست تاکسی دهید تمام مش//خصات راننده، مدت زمان و هزینه آن را از قبل برای ش//ما تعیین میکند. استارتآپها کار را مانند سرمایهگذار سنتی با کت و شلوار و بنز شروع نمیکنند برای اینکه نیازهای جامعه را رفع کنند بلکه اس//تارتآپها آمدهاند تا با فناوری نیازهای جامعه را رفع کنند. براس//اس پیشبینیها با توجه به مشکالت تحریمها تا 2س//ال دیگر ۰۵درصد شرکتهای سنتی کش//ور شکس//ت میخورند ک//ه تنها جایگزی//ن آنها شرکتهای اس//تارتآپ خواهند بود. استارتآپها تا ۶ماه باید به این نتیجه برس//ند و اگر نتوانند س//رمایه زیادی را از دس//ت نخواهند داد زیرا سرمایه اولیه آنها ایدهای است که به مرور زمان شکل میگیرد و همانند درختی ش//اخ و برگ پیدا میکند و میش//ود شرکت اس//تارتآپ بزرگ//ی مانند فیس//بوک ک//ه زاکر برگ از خاب//گاه دانش//جویی ابتدا کار خود را ش//روع کرد و با س//رمایهای که بهدس//ت آورد مجبور شد ۹۹درصد درآم//د خ//ود را ببخش//د ای//ن در حال//ی اس//ت که شرکتهای سنتی برای راهاندازی کسبوکار خود نیاز به س//رمایه زی//ادی دارند و در صورتی که با شکس//ت مواج//ه ش//وند باید هزینهه//ای هنگفت//ی را متحمل ش//وند. یکی دیگر از برنامههای ما فراهم کردن بس//تر برای جوانانی اس//ت ک//ه در ناامیدی به س//ر میبرند برای آنه//ا راهاندازی یک اس//تارتآپ را در هفتهنامه تش//ریح کردهایم به ای//ن صورت که برای آش//نایی با آداب و رس//وم اس//تارتآپها و کار تیمی صفحه تیم ورک را در نظ//ر گرفتهایم و برای بدس//ت آوردن برند و تبلیغات صفحه سرگذش//ت کارآفرین//ان قدیمی را مشخص کردهایم و برای شناسایی کارآفرینان موفق و آنهایی که شکست میخورند صفحه تجربه و شکست و نهایت برای آش//نایی با بیزینس مدل صفحه مدرسه اس//تارتآپ را راهان//دازی کردهایم. برخ//ی نیز بر این عقیده هس//تند که شخصی مانند زاکر برگ با بهترین امکانات توانس//ت موفق ش//ود که جواب ما به آنها این خواهد بود که برادران محمدی که استارتآپ «دیجی کاال» را راهان//دازی کردهان//د در خان//واده ۱۱ نف//ره و متوسط جامعه رشد کردند.

€اس/تار €تآ €پها€در€چه€بخ €شه/ای€اقتصادی€ € بیشترین€کاربرد€را€دارند؟€

درحالحاضر بیش//ترین تمرکز اس//تارتآپها روی فعالیتهای ش//هری اس//ت و معضلی که اکنون وجود دارد این اس//ت که بای//د تمرکز را از ته//ران برداریم و پلتفرمه//ای بومی طراحی کنی//م چرا باید در تهران بتوان خرید آنالین داشت اما یک روستایی نتواند برای خرید سم خرید آنالین داشته باشد از اینرو نیاز است استارتآپهای بومی و محلی بیشتری شکل گیرد.

متاس//فانه رس//انههای کش//ور اج//ازه نمیدهند در تلویزیون یا دیگر رس//انهها نامی از استارتآپها برده ش//ود و در س//خنرانیها از ب//ردن نام آنه//ا جلوگیری میش//ود و کل کش//ور نمیتوانند با اس//تارتآپهای ایرانی آش//نا ش//وند این در حالی است که از تلگرام به خوبی نام برده میش//ود و س//ود آن در جیب کشوری مانند روس//یه م//یرود. علت آن هم این اس//ت که ما در دوران پیش//ا فناوری به س//ر میبریم و وارد دوران مدرنیته نشدیم.

€بیش/تر€به€دنبال€چال €شهای€اس/تار €تآ €پها€ € هستید€یا€راهکاری€برای€را €هاندازی؟€

بیش//ترین تمرکز ما روی الگوس//ازی برای جوانان است تا به جای اینکه به فکر الگوسازی از هنرپیشگان باش//ند از کارآفرینان الگوس//ازی کنند. درحالحاضر ۰۷درصد جوان//ان امریکایی عالقهمن//د به کارآفرینی هس//تند در حالی که ۰۹درصد جوانان ایرانی عالقه به کارمند ش//دن دارند جوانان م//ا باید یاد بگیرند که در زندگی انسانهای ارزشمندی باشند.

€ارتباط€شما€با€استار €تآ €پهای€خارجی€چگونه€ € است؟€

ب//ا توجه به اینکه در بس//تر وب فعالیت میکنیم از این رو اس//تارتآپهای موفق دنیا را با 2 هدف دنبال میکنیم؛ یکی اینکه خبررس//انی کنیم و اس//تفاده از تجربی//ات آنها را دنبال میکنی//م و دیگر اینکه نیاز به س//رمایهگذاران خارجی داریم چراکه ای//ن الگو برای س//رمایهگذاران داخلی جا نیفتاده که اس//تارتآپها در طول زمان میتوانند به س//ود آوری برسند بنابراین رغبتی به س//رمایهگذاری نش//ان نمیدهند در حالی که س//رمایهگذاران خارجی ب//ه راحتی در این حوزهها سرمایهگذاری میکنند. اما متاسفانه بازار سنتی داخل اجازه رشد را از استارتآپها میگیرد.

از آنجاییکه سرمایه جایی صرف میشود که سرمایهگذار احساس امنیت کند با حملهای که به استارتآپها میشد سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در این حوزه احساس امنیت نخواهد کرد

طیبه€جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.