نگاه متفاوت صنعتیها به حذف صفر عاملی بر تسهیل صورتهای مالی یا اقدامی تورمی

نگاه‹متفاوت‹صنعت‹یها‹به‹حذف‹صفر

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

حذف صفر از پول ملی در حالی مطرح میش//ود که اختالف نظرهای بسیاری بر س//ر مزیتها و معایب آن از س//وی کارشناسان اقتصادی و صنعتی وجود دارد. گروهی آن را تورمزا و غی//رکارا میدانن//د که تنه//ا میتوان//د رون//د حسابرس//یها و خری//د و فروشها را تس//هیل کند و گروه//ی آن را گام موثری ب//رای کاهش تورم و رونق اقتصادی و صنعتی در آینده میدانند. به عالوه اینکه گفت//ه میش//ود در صورت تس//هیل حسابرس//یها و مب//ادالت پول، رون//د تامین نقدینگی نی//ز در صنایع سریعتر به جریان میافتد. هرچند این طرح هنوز باید در راهروهای مجلس و ش//ورای نگهبان منتظر اعالم نظر نهایی باش//د اما دورنم//ای اجرای آن از هماکنون برای کارشناسان اقتصادی و صنعتی قابل تصور است.

گروهی این تصمیم را موث//ر تلقی میکنند و گروه دیگ//ری آن را در توس//عه صنعتی و رش//د اقتصادی بیتاثیر میدانند. مخالفان این طرح معتقدند که اقدام برای حذف صفر و تغییر واحد پول کش//ور از ریال به تومان که البته باید به تایید و تصویب مجلس شورای اس//المی و ش//ورای نگهبان برس//د به زیرساختهای اولیه نیاز دارد که اگر فراهم نش//ود بیتاثیر و اقدامی هزینهبر اس//ت و در بلندمدت به افزایش تورم خواهد انجامید. تورمی که تاثیر خود را به طور مس//تقیم در رون//د تولید خواهد گذاش//ت و از ای//نرو کمک حال صنع//ت نیز نخواهد بود. آن ه//م در زمانی که تورم و رکود همزمان در گستره اقتصاد وجود دارد. به عنوان نمونه دفتر بررس//یهای اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنن//دگان و تولیدکنن//دگان در گزارش//ی که مربوط به 4 س//ال پیش است، به بررسی اثرات حذف صف//ر از پول ملی بر تورم پرداخته و نوش//ته اس//ت: در صورتی که اصالحات و بسترس//ازیهای مناس//ب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفر انجام نشود، ش//اید در کوتاهمدت اثراتی بر کاهش س//طح عمومی قیمتها و نرخ تورم داش//ته باش//د، ولی به طور قطع در بلندم//دت حذف صفر نتیج//های جز افزایش تورم نخواهد داشت.

در مقاب//ل موافقان این تصمی//م معتقدند که تومان واحد پولی اس//ت که در بین مردم بیش//تر رایج است. از ای//ن رو حذف صفر و تبدیل واح//د پولی به تومان مبادالت و نقل و انتقاالت پولی را آسانتر میکند.

در این زمینه غالمرضا مصباحیمقدم، کارش//ناس مس//ائل اقتصادی این اقدام دولت را یک قدم به جلو دانسته است؛ وی تاکید میکند که واحد پولی در بین مردم تومان اس//ت و نه ریال و این واحد در مبادالت رسمی کاربرد دارد، پس بهتر است که این امر محقق شود. مصباحیمقدم گفته است: حذف صفر به معنای مفهومبخش//ی به واحد پولی اس//ت؛ به ع//الوه اینکه هماکنون حجم باالیی از مب//ادالت تجاری به صورت الکترونیک اس//ت بنابراین هزینهای هم برای کش//ور نخواهد داشت.

‹تاثیرات‹صنعت‹از‹حذف‹پول ‹

این اعتقاد وجود دارد که تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان و حذف ی//ک صفر، به لحاظ اقتصادی فاق//د هرگون//ه تاثیر خاص اس//ت. این اق//دام زمانی میتواند موثر باش//د که تعداد صفرهای حذف شده، ۳ صفر یا بیشتر باشد. به عالوه اینکه حذف چندین صفر از واحد پولی کشور نیز نیازمند ثبات در شاخصهای اقتص//اد کالن و همچنین ثب//ات در روابط بینالمللی اس//ت. به عبارت//ی اقتصادهایی که بع//د از دورههایی بیثباتی و روند افزایش//ی نرخ تورم، موفق به برقراری ثبات اقتصادی و کنترل تورم میشوند، به اصالح پول ملی و برداشتن چند صفر از پول ملی اقدام میکنند. این ادعا وجود دارد اکنون این شرایط در اقتصاد ایران مهیاس//ت و باید در این زمینه گامهای بعدی از سوی دولت و حذف چند صفر از واحد پولی اتخاذ ش//ود. اما عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی مخالف چنین رویکردی است. وی به گس//ترش صنعت گفت: نباید تغیی//رات موثری همچون کاهش تورم را با حذف یک صف//ر از پول ملی انتظار داش//ت زی//را تنها اتفاقی که میتوان از این طرح انتظار داش//ت تغییر بیان عمومی از پول ملی به تومان اس//ت. به عالوه اینکه هزینههای دولت در چاپ اسکناس و تغییر در حسابهای بانکی بیشتر میشود.

امیرت//اش معتقد اس//ت ک//ه این تصمی//م چندان تاثی//ری در کنش صنعتگران ی//ا افزایش تولید ندارد؛ زیرا مشکل اقتصادی که دامنگیر صنعت و صنعتگران شده ناش//ی از واکنشهای سیاست خارجی و ناتوانی در اتصال سیس//تم بانکی کشور به سیستم بینالمللی است.

این کارش//ناس اقتصادی تاکید ک//رد، تا زمانی که تنشهای بینالمللی و سیاس//ی و ناکارآیی سیس//تم بانکی وجود داشته باشد چندان نمیتوان انتظار داشت که در ش//رایط اقتصادی و ب//ه تبع آن در فعالیتهای اقتصادی صنعتگران جهش مثبتی رخ دهد.

‹حذف‹صفر‹به‹کام‹صادرات ‹

با اینحال، علیرضا حایری، کارشناس صنعت معتقد است که تاثیر حذف صفر از پول ملی و تغییر ریال به تومان میتواند باعث آسانی در فرآیندهای حسابداری و حملونق//ل و جابهجای//ی پول باش//د. فرآیندی که میتوان//د روند خرید و فروش محص//والت تولیدی را بهب//ود دهد. حایری به گس//ترش صنعت این نکته را نیز گفته اس//ت که البته ح//ذف یک صفر از پول ملی چندان تاثیری در ابعاد اقتصادی به جای نمیگذارد تا جایی که میتوان تنها تاثیر این تصمیم را آسانسازی اعداد و ارقام دانست.

محمدرض//ا س//جادپور، تولیدکننده نمایش//گرهای دیجیت//ال در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: به نظر نمیرس//د که با ح//ذف صفر از پ//ول ملی تغییر چندانی در ش//رایط اقتصادی به وجود آید با این حال در محاس//بات و نقل و انتقال پول تسهیلگری میشود که در جای خود مطلوب است.

س//جادپور با اشاره به مش//کالت عرصه تولید گفت: رون//ق اقتصادی و صنعتی به حمای//ت دولت نیاز دارد و صنعتگ//ران زمانی میتوانند کیفی//ت تولید خود را افزای//ش دهند که اقتصاد تکانهه//ای مثبتی را تجربه کند.

شاید به همین دلیل باشد که صادرکنندگان بیشتر از تولیدکنندگان از این تصمیم رضایت دارند. به عنوان نمونه، محمد الهوتی، رییس کنفدراس//یون صادرات ایران گفته است که حذف صفر، موجب ارتقای ارزش واحد پولی ش//ده و یک گام به سمت ارزشمند کردن پول ملی اس//ت. از اینرو دولت میتوان//د با توجه به کاهش تورم، در آینده نزدیک بقیه صفرها را هم حذف کند.

‹خوب ‹یها‹و‹بد ‹یها‹ ‹

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی تهران نیز معتقد است که ح//ذف صفر از پول مل//ی دارای مزیتهایی همچون بینی//ازی از نقل و انتقال حجم زی//ادی از پول برای خرید، کاهش هزینههای انتش//ار اس//کناس جدید و جمعآوری و امح//ای اس//کناسهای قدیمی، کاهش هزینهه//ای سیس//تم بانک//ی و کاه//ش هزینهه//ای محاسباتی و حسابداری دفاتر مالی، تسهیل و کاهش استهالک فعالیت دس//تگاههای خودپرداز، حملونقل آسان و راحت پول، جلوگیری از ورود ارزهای خارجی، کاهش تورم در بلندمدت، افزایش سرمایهگذاریهای خارجی، تسهیل در انجام امور بانکی و احساس روانی بهتر در مردم و کاهش پرداخت اسکناس در معامالت است.

در کنار این مزیتهای فراوان ش//اید بتوان معایبی همچ//ون افزایش س//طح عمومی قیمته//ا به جهت کاه//ش نیافت//ن قیمتها متناس//ب با تغیی//ر واحد پول، کم ش//دن قبح روان//ی افزایش قیمتها به دلیل کوچکتر ش//دن ارق//ام، آثار تورمی ناش//ی از افزایش قیمته//ا تا س//طح حداق//ل واحد پایه پول//ی جدید، افزایش هزینه جم//عآوری و امحای پولهای قدیمی و چاپ و توزیع اس//کناسهای جدی//د، احتمال وقوع بینظم//ی بی//ن اطالعات قبل//ی و جدی//د در دفاتر و پایگاهه//ای اطالعاتی و صورتهای مال//ی بنگاههای اقتص//ادی و س//ردرگمی م//ردم در فاصل//ه زمان//ی جابهجایی واحد پول را نیز برای این طرح مثال زد.

‹کمک‹به‹نقدینگی ‹

البت//ه انتقادها به طرح حذف صف//ر از پول ملی در حالی اس//ت که مصطف//ی آمره، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان مرکزی از سودمند بودن ای//ن طرح س//خن میگوید. وی به گس//ترش صنعت گف//ت: با توج//ه به عارضهیاب//ی که از صنایع ش//ده، مهمترین مش//کل آنها کمبود نقدینگی اس//ت و این طرح میتواند این مش//کل را مرتفع کند. این درحالی است که بس//یاری از صنایع بر اثر کمبود نقدینگی از تولید بازماندهاند.

وی ب//ا اش//اره به ط//رح اعط//ای تس//هیالت رونق تولید نیز گف//ت: برآوردها نش//ان میدهد واحدهایی که توانس//تهاند تس//هیالت دریافت کنند میزان تولید خود را افزایش دادهاند و اش//تغال بیش//تری را فراهم کردهان//د از این رو این طرح میتواند برای صنعتگران موثر باشد.

آمره بر این نکته نیز تاکید کرد که مش//کل تمامی واحدهای صنعتی نقدینگی نیس//ت و ممکن است به مس//ائل مدیریتی آنها برگردد. اما آنجا که طرح حذف صف//ر از پ//ول ملی مط//رح میش//ود، میتواند کمک موثری برای واحدهای صنعتی در نقل و انتقاالت پول به شمار آید.

با توجه به اختالف نظرها و اما و اگرهایی که در این ط//رح وجود دارد باید دید مجلس و ش//ورای نگهبان چه تصمیمی اتخاذ میکنند. ب//ه عالوه اینکه عدهای ای//ن طرح را سیاس//ی میدانند و چن//دان مزیتهای اقتص//ادی ب//رای آن درنظر نمیگیرن//د. باید دید این طرح همچون سالهای گذشته در دولتهای پیشین به بایگانی میرود یا اینکه اجرایی خواهد شد.

عبدالرضا امیرتاش: نباید تغییرات موثری همچون کاهش تورم را با حذف یک صفر از پول ملی انتظار داشت

علیرضا حایری: حذف صفر از پول ملی میتواند باعث آسانی در

فرآیندهای حسابداری و جابهجایی پول باشد

صفیه رضایی صنایعکوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.