10 سال اخیر، اقتصاد 10 درصد به نفت وابستهتر شد

«گسترش‹صنعت»‹از‹دیدگاه‹کارشناسان‹درباره‹سیاس‹تهای‹ صنعتی‹و‹پیوستن‹به‹سازمان‹تجارت‹جهانی‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اقتص//اد ای//ران در ب//ازه زمانی 10 س//اله ب//ه دلیل تکیه بی//ش از حد به منابع داخل//ی، موان//ع تحریمه//ا و کاه//ش ارزش اف//زوده ک//ه درنتیجه اس//تفاده از ماش//ینآالت فرس//وده با کمتری//ن به//رهوری بود 01درصد به نفت وابس//تهتر شد به گونهای که تکیه اقتص//اد ای//ران به مناب//ع از ۶1درصد ب//ه ۶۲درصد افزای//ش یافته و کارشناس//ان دلیل ای//ن موضوع را سیاس//تهای حمایتهای کلی میدانند که نه تنها فرص//ت ورود به بازارهای بینالملل//ی را از بین برده بلکه مانع از انتقال فناوری نیز شده است.

رییس موسس//ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت روز دوش//نبه در کارگاه آموزشی سیاس//تهای صنعتی و عضویت در س//ازمان تجارت جهانی در تهران اظهار کرد: میزان ص//ادرات کرهجنوبی در دو دهه از 01میلیارد دالر به صدها میلیارد دالر رس//یده که میتوان این موفقیت کرهجنوبی را مربوط به متنوعس//ازی بازار و محصول دانس//ت. از طرف دیگر همین تواناییها به این کشور کم//ک کرد ت//ا از بحران مال//ی جهان//ی ۷۸۳1، به س//امت عبور کند. بنابراین سیاس//تگذاران ایرانی بر مبنای همین راهبردها میتوانند فضای مناس//ب سرمایهگذاری را ترسیم کنند و با الهام از کرهجنوبی مس//یر ورود به سازمان تجارت جهانی )WTO( را بپیمایند.

محمدرض//ا رضوی ب//ا بیان اینکه ای//ران به دنبال ترسیم فضای اقتصادی صادراتمحور است افزود: در تحقق اهداف اقتصادی کشور نقش سیاستگذاریها بس//یار مهم است و باید با س//ازوکاری سیاستها در کنار هم دیده ش//وند. در اینجا نقش س//ازمان برنامه و بودج//ه در تدوین برنامهها باید پررنگ ش//ود زیرا اکنون این س//ازمان تنها ب//ه بودجهبندی میپردازد هرچند درحالحاضر خیلیها اقدامات این س//ازمان را برنمیتابند و میخواهند بر بودجه تسلط بیشتری داشته باشند.

او با نگاهی به تغییرات اقتصادی که در س//الهای گذش//ته در کش//ور به وجود آمده تصریح کرد: ما در ۵سال گذشته شاهد سقوط سرمایهگذاری در بخش صنعت بودهایم که این موضوع در آینده مشکاتی را برای اش//تغال کشور ایجاد کرد که برای جلوگیری از آن نخست باید از سیاستهای جزیرهای دوری کنیم و با تکیه بر برنامه وفاق بیش//تری برای تحقق اهداف به وجود آوریم.

‹درک‹متقابل‹ایران‹و‹کر ‹هجنوبی ‹

در ادامه کارگاه آموزش//ی سیاس//تهای صنعتی و پیوس//تن به س//ازمان تجارت جهانی، معاون س//فیر کرهجنوب//ی در ایران گفت: روابط ایران و کرهجنوبی در حال توس//عه اس//ت که در ادامه این مسیر مرکز فرهنگی کرهجنوبی به زودی در ایران افتتاح خواهد شد که استقرار آن میتواند به افزایش سرمایهگذاری مشترک دو طرف کمک کند.

جیانگ گوانگ افزود: ایران و کرهجنوبی 40 س//ال پی//ش به صورت متقاب//ل دو خیابان از پایتخت خود را ب//ه ن//ام تهران و س//ئول نامگ//ذاری کردند و این نش//اندهنده دوستی دو کشور اس//ت به گونهای که در دورههای مختلف این دو کش//ور درک مناسبی از موضوع هم داش//تهاند که در کنار توسعه همکاریها در آینده مراکز پژوهش//ی دو کشور این درک متقابل را عمیقتر کنند.

‹قابلی/ت‹ای/ران‹ب/رای‹پیوس/تن‹ب/ه‹11‹ ‹ اقتصاد‹جهانی

رییس پژوهشکده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگان//ی از دیگر س//خنرانانی بود که ابتدا با اش//اره به اینکه کلیات و س//اختار اقتص//ادی ایران نیازمند سیاستهای جدیدی است گفت: ایران درحالحاضر یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقهای منا است که از نظ//ر جمعیتی نیز در رتبه دومین کش//ور منطقه ق//رار گرفته هرچند باید ای//ن واقعیت را پذیرفت که جمعی//ت به تنهای//ی در تصمیمگیریهای اقتصادی نقشی ندارد بلکه اندازه بازار در هدایت سرمایهگذاران اهمی//ت زیادی دارد و ایران در ش//رایطی که به بازار 00۳ میلی//ون نف//ره دسترس//ی دارد و در گ//ذرگاه شمال- جنوب و ش//رق- غرب قرار گرفته و از طرف دیگر جمعیت غالب ایران طبقه متوسط پولدار است، کش//وری که ابر قدرت انرژی ب//وده و در رتبهبندی تجاری جایگاه ۶۳ دنیا را از آن خود کرده مزیتهای زیادی برای سرمایهگذاران دارد.

افس//انه ش//ریفی با تاکید بر اینکه ای//ران به منابع طبیع//ی و نی//روی کار ارزانقیمت دسترس//ی دارد افزود: ایران برای افزایش صادرات خود باید از فناوری درجهت ایجاد ارزش افزوده در منابع طبیعی استفاده کند و ش//اید مهمترین مانع تحقق آن در س//الهای گذش//ته نبود فضای رقابت است و ورود اقتصاد ایران به مشکات پیچیده باعث ش//ده که فرآیند صنعتی شدن کش//ور طوالنی ش//ود در حالی که ایران با در اختیار داشتن مزیتهای بالقوه و انرژی ارزان قابلیت پیوستن به 11 کشور اقتصاد بزرگ جهان را دارد.

او ب//ا بیان اینک//ه ایران برای اینکه به کش//ورهای صنعت//ی بپیوندد ابت//دا باید مش//کات را حل کند تصری//ح ک//رد: در گام نخس//ت بای//د س//اختارهای اقتصادی را بشناس//یم و از آنجایی که تنها ۲1درصد از درآمده//ای اقتص//ادی کش//ور از بخ//ش تولید و ۵۸درصد دیگر مربوط به بخش نفت و خدمات است نباید سهم خدمات را نادیده گرفت. البته در بررسی سهم درآمدهای اقتصادی کشور باید توجه داشت که در گذر 10 سال اخیر سهم درآمدهای تولید کاهش یافته است به گونهای که تکیه اقتصاد کشور به منابع نفت//ی از ۶1درصد به ۶۲درصد افزایش یافته و تکیه بر س//ایر بخشهای تولیدی از 4۲درصد به 41درصد کاهش داش//ته اس//ت؛ تا جایی که میتوان استدالل ک//رد امروز تولید ما تنها به دنبال اس//تفاده از منابع و انرژی است.

ش//ریفی با نگاهی به چالشهای پیش روی تولید ایران گفت: مشکات س//اختاری در اقتصاد ایران به تولید آسیب زیادی وارد کرده که در ادامه تحریمهای غرب علیه ایران به شدت این مشکات افزود اما این مسائل به این دلیل بیشتر بروز کرد که اقتصاد ایران بی//ش از ان//دازه متکی به منابع ب//ود و ارزش افزوده زی//ادی در این بخش به وجود نیامده اس//ت. درواقع وجود منابع نفت و گاز باعث ش//د که تولیدات بیشتر روی محصوالت ش//یمیایی متمرکز شود و در مدت 01سال سهم آن در اقتصاد از 1۲درصد به ۸۳درصد برسد. هرچند امروز شاید گفته شود که سهم فلزات در اقتص//اد کاه//ش یافته اما این مرب//وط به کاهش قیمتهای جهانی بود و درآمد کشور از صادرات این محصول سیر نزولی به خود گرفته است.

رییس پژوهشکده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به اینکه وابستگی صادرات ایران به منابع در 01سال گذش//ته از 4۸درصد به 0۹درصد افزایش یافته است افزود: یکی از مهمترین مشکاتی که در توس//عه تجارت ایران وج//ود دارد ناهمگونی آن با اهداف توس//عه اس//ت به گونهای که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که درآمدزا هس//تند اش//تغالزا نیستند و از سوی دیگر منابع کشور پایدار نیستند و این موضوع کشمکش//ی را در اقتصاد به وجود آورده که سیاستمداران را نیز به چالش کشیده است.

شریفی با بیان اینکه تنها با نگاه بروننگر میتوانیم صادرات را در کش//ور توسعه دهیم افزود: با توجه به اینکه سهم ارزشافزوده در کشور سیر نزولی به خود گرفته و این موضوع روی تولیدات صنعتی و تجارت اثرگذار اس//ت که درنهایت میتواند به کاهش سود و جذب سرمایهگذار منتهی ش//ود در چنین شرایطی دستیابی به توسعه محدودتر میشود. در این مسیر ۳ عامل تاثیرگذار در کاهش ارزش افزوده موثر است که شامل اس//تفاده صنایع ایران از فناوریهای فرسوده، زنجیره ارزش محدود و مطالبه بیش//تر برای صنایع میانی اس//ت تا جایی ک//ه تولیدکنندهه//ا به دنبال جایگزینی این بخش از صنایع هستند بنابراین باید با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط که در ایران بسیار محدود هستند و تنها ۵درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص میدهند مسیر توسعه را دنبال کنیم که این موضوع با ایجاد رقابتپذیری، افزایش مهارت و تاکید بر اقتصاد دانشمحور محقق میشود.

‹سیاس ‹تهای‹حمایتی‹کشنده ‹

پژوهش//گر بازرگانی خارجی موسس//ه مطالعات و پژوه//ش بازرگان//ی نیز با نگاهی ب//ه پژوهش که در این موسس//ه روی 10 کش//ور دنیا انجام شده گفت: سیاس//تهای حمایتی که ایران برای تولیدکنندهها داش//ته باعث ش//ده که آنه//ا فراموش کنن//د باید با بهس//ازی و ایجاد رقابتپذی//ری در تولیدات خود در صحنههای بینالمللی وارد ش//وند چراک//ه ایران در دهه 0۹ میادی سیاستهای جدیدی را برای توسعه مبادالت با سایر کشورها وضع کرد با این حال هنوز مش//کاتی در این زمینه داریم و وابس//ته به واردات بهویژه کاالهای واسطهای هستیم.

ماندان//ا فاضل با اش//اره به اینکه کش//ورهایی که حمایته//ای هدفدار کردهاند نس//بت ب//ه ایران که سیاست حمایتی کلی داش//ته توانستهاند در اقتصاد خ//ود نقش موثرت//ری ایفا کنند افزود: کش//ورهایی مانند ژاپن، ویتنام و هند با بهرهگیری از سیاستهای حمایتی هدفدار توانستهاند به توسعه صنعتی کمک کنند زیرا حمایتهای بیش از حد نهتنها مانع انتقال فناوری میش//ود بلک//ه به افزایش فس//اد نیز کمک میکند زی//را تولیدکنندههای داخلی با اس//تفاده از تعرفههای حمایتی به بازار داخلی مسلط میشوند و همین موضوع مانع ورود آنها به بازارهای بینالمللی و تاش برای ارتقای فناوری میش//ود؛ این در حالی است که کشورهای موفق با کاهش تدریجی تعرفهها به تقویت اقتصاد خود کمک کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.