انتقاد‹بخش‹خصوصی‹از‹بودجه‹۶۹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتقاد از چگونگی تدوین الیحه بودجه سال ۶۹ گفت: درآمد مالیاتی دولت دو برابر رشد اقتصادی در سال آینده پیشبینی شده است.

به گزارش مهر، غالمحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره هش//تم اتاق بازرگانی ایران با اش//اره به اینکه بودجه بهعنوان مهمترین ابزار سیاس//تگذاری مالی دول//ت برای ایجاد ثبات، رش//د اقتصادی، بهبود اش//تغال و توزیع درآمد ش//ناخته میش//ود، گفت: اما قوانین بودجه کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج میپردازد.

وی با بیان اینکه در الیحه بودجه کارکرد سیاس//تگذاری در زمینه ایجاد تحرک در رش//د اقتصادی و بهبود اش//تغال اغلب مغفول مانده است، افزود: اختص//اص عم//ده منابع بودج//ه در هزینه جاری و در حاش//یه قرار گرفتن پروژههای عمرانی که میتواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاستهای مالی ساالنه باشد از دیگر اشکاالت الیحه بودجه است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ای//ران اعالم کرد: برای بودجه جاری کش//ور ۶3۲ ه//زار میلیارد تومان در نظر گرفته ش//ده که در مقایسه با امسال ۶/01درصد رشد داشته است.

ش//افعی رقم اعتبارات عمرانی را ۷/۲۶هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی یکس//وم بودجه جاری تعیین شده در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعهای است. وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین الیحه بودجه ۶۹ را شفافس//ازی درآمدها و مصارف و پرهیز از ابهام در کسری بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از سیاس//تهای بودجه کشور پیشبرآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که تحقق نیافتن این منابع در عمل موجب تحقق نیافتن بودجه عمرانی ش//د. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ادامه داد: هر زمان که دولت به کس//ری بودجه برمیخورد شمش//یر تیز بر گردن بخش عمرانی میگذارد و دولت برای پوش//ش هزینههای جاری در ۹1 سال گذش//ته صد درصد بودجه جاری را اختص//اص داد اما در بخش عمرانی ۹۶ درصد بودجه محقق شد.

شافعی افزود: پرهیز از تعریف طرحهای عمرانی جدید، کنترل هزینههای جاری از طریق اصالح ساختار و کوچکسازی دولت و اختصاص بودجه برای کوچکسازی دولت از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

وی به نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ۶۹ اشاره کرد و گفت: در ای//ن الیحه بودجه ۲11 هزار میلیارد تومان مالیات پیشبینی ش//ده که نسبت به رقم مصوب سال قبل ۹ درصد رشد داشته و این در حالی است که برآورد س//ازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد اقتصادی ما در سال آینده 1/۴درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.