مدیریت دولتی، متهم ردیف اول موانع تولید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قانون رفع موان//ع تولید روی کاغ//ذ و دس//تورالعملها اج//را ش//ده اما روح قانون در جس//م تولید دمیده نش//ده اس//ت و از یک سال گذشته که این قانون ابالغ شده آثار چندانی در فضای تولید دیده نمیشود. مهمترین دلی//ل اجرا نش//دن ای//ن قانون نی//ز کوتاه//ی مدی//ران دولتی است. همه مس//ائل نیز در مواد قانون//ی خالصه نمیش//ود بلکه این میل و رغبت در دس//تگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید وجود ندارد. تا زمانی که این مبل و رغبت وجود نداش//ته باش//د قانون رف//ع موانع تولید که به مدیران دولت//ی اختیارات اجرای این م//واد را داده نیز محقق نخواهد ش//د. به طور مثال بانکها بهعنوان یکی از دس//تگاههای تاثیرگذار بر روند تولید برای ارائه تس//هیالت به تولیدکنندگان درخواس//ت س//ند ملک مسکونی میکنند. تولیدکننده مگر به جز واحد صنعتی و تجهیزات و یک خانه ش//خصی چند ملک مسکونی دارد؟ مدیر صنعتی که چند ملک مسکونی داشته باشد دیگر نیازی به تسهیالت برای خرید مواد اولیه نخواهد داش//ت و این امر نه تنها مانع توسعه سرمایه در گردش اس//ت بلکه س//رمایهداران را نیز به سرمایهگذاری در امالک تش//ویق میکند. درحالحاضر ی//ک واحد صنعتی برای دریافت یک میلیارد تومان تس//هیالت باید س//ند مس//کونی به ارزش کارشناس//ی 1/5 میلیارد تومان ارائه کند. صاحبان صنایع بهویژه در شهرس//تانها که ارزش ملک کمتر اس//ت چگونه این وثایق را ارائه کنند؟ از س//وی دیگر قانون مالیاتهای مس//تقیم و قان//ون مالیات ارزشافزوده به طور ش//فاف نح//وه اخذ مالیات از تولیدکننده را مش//خص نک//رده و ممیزان مالیاتی در برخورد با واحدهای صنعتی به طور س//لیقهای برخورد میکنند. بررسی دفاتر از سوی تامین اجتماعی پس از 10 سال نیز مورد دیگری از حاکم نبودن روح رفع موانع تولید اس//ت. تامین اجتماعی به دلیل محدودیتهای خود پس از 10 س//ال پروندهها را بررسی میکند اما کسی که در این میان جریمه خواهد شد تولیدکننده اس//ت. در چنین ش//رایطی آیا میتوان قانون رفع موانع تولید را بدون نقص اجرا ک//رد؟ مدیران دولتی ش//جاعت تصمیمگیری قاطع برای اج//رای این قوانین را ندارند. مدیران دولتی به دلیل اینک//ه اجرای این قوانی//ن نهتنها منافعی ب//رای آنها ندارد بلکه منجر به هزینه برای دس//تگاه خواهد ش//د از اجرای این قوانین س//ر باز میزنند درنتیجه ریش//ه تمام مشکالت اقتصادی کشور ناشی از ناتوانی و ضعف در مدیران دولتی است. تحریمها، کمبود نقدینگی، مش//کالت بینالمللی ...و تنها بخش//ی از مش//کالت تولید ب//ود به همین دلیل رهبر معظم انق//الب تاکید زیادی بر اج//رای اقتصاد مقاومتی دارن//د. توجه و نگاه اقتصاد مقاومتی بر فرآیند داخلی اس//ت. بر همین اساس با توجه به برداشته شدن تحریمه//ای خارجی اکنون نوبت رفع تحریمهای داخلی اس//ت تا مش//کالت تولید برطرف شود. تهیه و تنظیم قانون رفع موانع تولید گام بزرگی در ای//ن زمینه بود اما تصویب قانون بهتنهایی دردی از مش//کالت تولید دوا نخواهد کرد بلکه این قانون نیاز به اجرا و عزم جدی برای تحقق دارد.

ابوالفضل حجازی عضو کمیسیون حقوقی

اتاق بازرگانی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.