تعیین رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی مصوب کردند که رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه، ۸ درصد باشد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی در جلسه علنی دوشنبه با 3۷1 رای موافق، 10 رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجم//وع ۸۲۲ نماین//ده حاضر با ماده 3 ای//ن الیحه موافقت کردند. ماده 3 الیحه برنامه شش//م توس//عه در بخش 1 مربوط به اقتصاد کالن بوده و در آن تاکید ش//ده: به منظور دس//تیابی به رش//د اقتصادی متوس//ط س//االنه (۸درصد) و ضریب جینی رد)0/3۴( س//ال پایانی برنامه، اه//داف کمی کالن و بخشهای اقتص//ادی به تفکیک جداول )1( و(۲) و )3( تعیین میش//وند. علی الریجانی رییس مجلس ش//ورای اسالمی در هنگام بررسی ای//ن ماده گفت: جدولهای این م//اده به دلیل ابهاماتی که دارد بعدا بررسی و تصویب خواهد شد به همین دلیل فقط متن ماده 3 به تصویب نمایندگان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.