مجوز صنعتی، کلید بهرهمندی ازحمایتهای ملی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

واحدهای صنفی و فعالیت کارگاههای خدماتی با هدف ساماندهی در ش//هرکهای صنعتی یا صنفی مدتی است که دنبال میشود اما با ارائه تسهیالت رونق به تولید این فعاالن اقتصادی نیز درصدد تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود برآمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.